Uitspraak Nº C/16/428402 / HA ZA 16-909. Rechtbank Midden-Nederland, 2018-05-16

Datum uitspraak:16 mei 2018
Uitgevende instantie::Rechtbank Midden-Nederland
 
GRATIS UITTREKSEL

vonnis

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Civiel recht

handelskamer

locatie Utrecht

zaaknummer / rolnummer: C/16/428402 / HA ZA 16-909

Vonnis van 16 mei 2018

in de zaak van

de maatschap

[eiseres] ,

gevestigd te [vestigingsplaats] ,

eiseres,

advocaat: thans mr. M. Bouman te Eindhoven, voorheen mr. G.H.C. de Méris te Eindhoven,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[gedaagde sub 1] B.V.,

gevestigd te [vestigingsplaats] ,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[gedaagde sub 2] B.V.,

gevestigd te [vestigingsplaats] ,

gedaagden,

advocaat: mr. N.E.N. de Louwere te Waalre.

Partijen zullen hierna [eiseres] , [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] genoemd worden.

1 De procedure
1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het tussenvonnis van 1 februari 2017;

 • -

  het proces-verbaal van comparitie van 26 oktober 2017, waaruit blijkt dat partijen

na de comparitie verder in overleg zijn gegaan om te proberen overeenstemming te

bereiken;

- de berichten van partijen van 19 december 2017, waaruit blijkt dat het niet is gelukt

om overeenstemming te bereiken;

- het – buiten aanwezigheid van partijen opgemaakte – aanvullend proces-verbaal

van comparitie van 26 oktober 2017;

- de brief van [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] van 30 januari 2018 met hun reactie op het

aanvullend proces-verbaal;

 • -

  de akte eiswijziging tevens akte in het geding brengen producties van [eiseres] van 7 februari 2018;

 • -

  de antwoordakte eiswijziging tevens akte uitlaten producties van [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2]

van 21 februari 2018;

- de berichten van partijen van 5 maart 2018 waarin zij de rechtbank verzoeken om

vonnis te wijzen.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten
2.1.

[eiseres] exploiteert een dierenkliniek, waar twee dierenartsen werkzaam zijn, en (vanaf 2006) een webshop voor dierenproducten en dierenmedicijnen. [gedaagde sub 2] is gespecialiseerd in financiële dienstverlening aan bedrijven en professionals in de gezondheidszorg. [gedaagde sub 2] heeft in opdracht van [eiseres] vanaf 1998 tot en met boekjaar 2012 – en wat betreft de btw-aangifte tot en met het eerste kwartaal van 2013 – financiële werkzaamheden voor haar verricht, waaronder het samenstellen van de jaarrekening. Op deze overeenkomst van opdracht zijn de algemene voorwaarden van [gedaagde sub 2] van toepassing.

2.2.

In de opdrachtbevestiging van [gedaagde sub 2] van 7 februari 2013 is onder meer het volgende opgenomen:

In april beginnen wij met het opstellen van uw jaarstukken 2012. Graag geven wij aan wat

wij voor u gaan doen en onder welke voorwaarden:


De werkzaamheden die wij voor u verrichten, bestaan uit:

het samenstellen van uw jaarstukken 2012;

het bespreken van de jaarstukken 2012.

Om alles zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, verzoeken wij u ons vóór 15 maart a.s. de volgende informatie toe te sturen:

Uw financiële administratie.

De aan te leveren administratie dient compleet en sluitend te zijn.

Een volledig ingevulde checklist (zie bijlage).

(…)

Werkzaamheden die niet in bovengenoemd bedrag zijn opgenomen, zijn:

fiscale en organisatorische adviezen;

belastingcontroles;

(…)

Deze werkzaamheden worden separaat aan u gefactureerd op basis van werkelijk gemaakte

uren.

(…)

Op onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

2.3.

Vanaf boekjaar 2013 heeft [gedaagde sub 1] financiële werkzaamheden verricht voor [eiseres] . [gedaagde sub 1] verzorgt accountancy diensten en (belasting) advies voor onder meer dierenartsen en apotheken. [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 1] behoren beide tot de [gedaagde sub 2] -groep.

Op deze overeenkomst van opdracht zijn de algemene voorwaarden van [gedaagde sub 1] van toepassing.

2.4.

In de opdrachtbevestiging van [gedaagde sub 1] van 6 mei 2014 is onder meer het volgende opgenomen:

Op basis van de door u te verstrekken gegevens stellen wij de jaarrekening van

Dierenkliniek ' [eiseres] ’ over 2013 samen, in overeenstemming met Standaard 4410,

‘Opdrachten tot het samenstellen van financiële informatie’. Voor alle duidelijkheid vermelden wij dat wij geen werkzaamheden uitvoeren die bij controle- of beoordelingsopdrachten van jaarrekening van toepassing zijn. Daarom wordt door ons geen zekerheid over de jaarrekening verstrekt. U draagt zelf, als leiding van de huishouding de verantwoordelijkheid voor zowel de juistheid als de volledigheid van de aan ons ter beschikking gestelde informatie. Ook draagt u zelf de verantwoordelijkheid ten opzichte van gebruikers van de door ons samengestelde informatie. U bent daarbij ook verantwoordelijk voor het inrichten van een toereikende administratie en het nemen van maatregelen voor interne beheersing en voor het kiezen en toepassen van de juiste waarderingsgrondslagen.

(…)

Deze opdrachtbevestiging blijft van kracht totdat de opdracht wordt beëindigd, gewijzigd of vervangen door een andersoortige opdracht. Op onze dienstverlening zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, waarvan u een exemplaar aantreft.

2.5.

In zowel de algemene voorwaarden van [gedaagde sub 2] als die van [gedaagde sub 1] is onder meer het volgende opgenomen:

K. RECLAME
1. Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden bekendgemaakt.
(…)
4. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van opdrachtgever in verband met de reclame.


L. AANSPRAKELIJKHEID
1. Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een opdrachtnemer kan worden verwacht.
Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, is opdrachtnemer voor de schade aansprakelijk tot maximaal het honorariumbedrag dat opdrachtnemer voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar heeft ontvangen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt is tot maximaal het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar van opdrachtnemer wordt uitgekeerd ten behoeve van de betreffende schade, tenzij er aan de zijde van opdrachtnemer sprake is van opzet of grove schuld.

2. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, behoudens opzet of grove schuld, is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.
(…)
5. (…) Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij opdrachtnemer te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

2.6.

In 2014 is, na een derdenonderzoek door de Nederlandse fiscus, gebleken dat [eiseres] sinds 2010 ten onrechte geen btw – ofwel Umsatzsteuer – heeft betaald aan de Duitse fiscus. Zij was hiertoe verplicht omdat zij met haar webshop in Duitsland een omzet genereerde van meer dan € 100.000,00. Over deze in Duitsland gegenereerde omzet moest 19% Umsatzsteuer worden betaald, terwijl de btw over deze producten in Nederland 6% bedroeg. [eiseres] heeft daarom alsnog een belastingaanslag van de Duitse fiscus gekregen. Bij brief van 23 juni 2015 heeft [eiseres] [gedaagde sub 1] aansprakelijk gesteld voor de hierdoor ontstane schade. Bij brief van 22 januari 2016 heeft [eiseres] [gedaagde sub 2] aansprakelijk gesteld voor de hierdoor ontstane schade. [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] hebben deze aansprakelijkheid afgewezen.

2.7.

De heer [A] (hierna: [A] ), werkzaam bij
[naam adiviesbureau] B.V., heeft in zijn e-mail van 29 juli 2015 onder meer het volgende naar voren gebracht:

HDI Gerling N.V. – de beroepsaansprakelijkheid verzekeraar van [gedaagde sub 1] B.V. – heeft mij gevraagd haar behulpzaam te zijn bij de afwikkeling van bovenstaande aansprakelijkstelling.

(…)


Het is evident dat tot de samenstelwerkzaamheden van [gedaagde sub 1] (en haar voorganger [bedrijfsnaam] ) ook de zogenaamde BTW aansluiting hoort. Bij deze aansluiting wordt op jaarbasis vastgelegd of alle BTW verplichtingen correct zijn aangegeven en vastgelegd. Deze BTW aansluiting is in principe beperkt tot de Nederlandse BTW positie en strekt zich dus niet uit tot buitenlandse BTW verplichtingen, om de doodeenvoudige reden, dat een Nederlandse accountant geen kennis van de buitenlandse fiscaliteit dient te hebben bij het uitvoeren van een Nederlandse samenstelopdracht. Wel had van [gedaagde sub 1] (en haar voorganger [bedrijfsnaam] ) een signalering...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT