Uitspraak Nº C/17/185854 / KG ZA 22/177. Rechtbank Noord-Nederland, 2022-10-26

ECLIECLI:NL:RBNNE:2022:4042
Docket NumberC/17/185854 / KG ZA 22/177
Date26 Octubre 2022
CourtRechtbank Noord-Nederland (Neederland)

vonnis

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling privaatrecht

Locatie Leeuwarden

zaaknummer / rolnummer: C/17/185854 / KG ZA 22-177

Vonnis in kort geding van 26 oktober 2022

in de zaak van

[A] ,

wonende te [woonplaats] ,

eiser,

advocaat mr. W.S. Santema te Sneek,

tegen

[B] ,

huisarts gevestigd te [vestigingsplaats] ,

gedaagde,

advocaat mr. J.M. de Vries te Utrecht.

Partijen zullen hierna [A] en [B] genoemd worden.

1 De procedure
1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding,

 • -

  de conclusie van antwoord,

 • -

  nadere producties van [A] ,

 • -

  de mondelinge behandeling gehouden op 10 oktober 2022,

 • -

  de pleitnota van [A] .

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten
2.1.

[C] (hierna te noemen: [C] ), geboren op [geboortedatum] en sinds 2004 weduwe van [D] , is op [overlijdensdatum] overleden.

2.2.

[A] is de neef van [C] . Hij is door zijn [C] bij testament van

24 november 2008 benoemd tot executeur-testamentair. [A] heeft deze benoeming aanvaard.

2.3.

Vanaf 2014 woonde [C] in het verpleeghuis [verpleeghuis X] te [plaats] . Op

20 augustus 2015 heeft zij een algemene volmacht afgegeven aan de heer [E] (hierna te noemen: [E] ) voor het beheer van haar financiën.

2.4.

[A] heeft op 11 april 2022 bij de rechtbank Noord-Nederland een verzoek ingediend tot het bevelen van een voorlopig deskundigenbericht en tot benoeming van

dr. [F] , arts te [plaats] (hierna te noemen: [F] ) als deskundige. Het onderzoek is bedoeld om vast te stellen of [C] ten tijde van het ondertekenen van de volmacht op 20 augustus 2015 al dan niet 'compos mentis' kon worden geacht. De rechtbank heeft het verzoek ingewilligd en bij beschikking van 23 september 2023 is [F] als deskundige benoemd.

2.5.

[A] heeft daarnaast aan [B] gevraagd om een afschrift van - dan wel inzage in - het medisch dossier van [C] . [B] heeft dat geweigerd met een beroep op haar medisch beroepsgeheim.

3 Het geschil
3.1.

[A] vordert dat de voorzieningenrechter:

- [B] veroordeelt tot afgifte van het medisch dossier van wijlen mevrouw [C] aan dr. [F] , waaronder primair het gehele medische dossier wordt verstaan doch (subsidiair) in ieder geval de gegevens die nodig zijn voor de beantwoording van de aan dr. [F] voorgelegde onderzoeksvragen zoals geformuleerd in het verzoekschrift tot het gelasten van een voorlopig deskundigenbericht, een en ander onder door de rechtbank in goede justitie nader te bepalen voorwaarden,

- alles op straffe van een dwangsom van € 500,- voor iedere dag dat [B] daarmee in gebreke blijft na betekening van het vonnis door de rechtbank,

- en met veroordeling van [B] in de kosten van dit geding.

3.2.

[A] heeft aan zijn vordering het volgende - samengevat weergegeven - ten grondslag gelegd. [A] is er in zijn functie als executeur achter gekomen dat op het vermogen van [C] fors is ingeteerd nadat aan [E] de volmacht was verleend.

Het gaat om een bedrag van ongeveer € 300.000,00. Uit het vermogen van [C] zijn onder andere, op basis van afzonderlijke schenkingsovereenkomsten, schenkingen gedaan aan [E] , zijn echtgenote, kinderen en hun partners. [A] vreest dat zijn tante slachtoffer is geworden van financieel misbruik en heeft ernstige twijfels omtrent haar geestelijke vermogens in de periode waarin de betreffende volmacht is verleend en de schenkingen zijn gedaan. [A] is van plan een gerechtelijke procedure te starten om de door of namens zijn tante verrichte rechtshandelingen nietig te laten verklaren dan wel te laten vernietigen. Om in...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT