Uitspraak Nº C/19/140418 / FA RK 22-1206. Rechtbank Noord-Nederland, 2022-10-20

CourtRechtbank Noord-Nederland (Neederland)
ECLIECLI:NL:RBNNE:2022:3990
Date20 Octubre 2022
Docket NumberC/19/140418 / FA RK 22-1206

beschikking

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling privaatrecht

Locatie Assen

zaakgegevens: C/19/140418 / FA RK 22-1206

datum uitspraak: 20 oktober 2022

beschikking beëindiging van het ouderlijk gezag


in de zaak van

Raad voor de Kinderbescherming, hierna te noemen de Raad,

gevestigd te Groningen,

betreffende

[minderjarige] , geboren op [geboortedatum] 2020 te [geboorteplaats] , hierna te noemen [minderjarige] .

De rechtbank merkt als belanghebbenden aan:

[naam 1] , hierna te noemen de moeder,

verblijvende te Zwolle,

advocaat mr. C.T.B.J. Libosan-Besjes,

[pleegouders] ,

hierna te noemen de pleegouders,

de gecertificeerde instelling William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en Jeugdreclassering, hierna te noemen de GI,

gevestigd te Amsterdam.

1 Het procesverloop
1.1.

Bij verzoekschrift, ontvangen door de rechtbank op 29 juni 2022, heeft de Raad verzocht om de beëindiging van het gezag van de moeder en om de GI met de voogdij te belasten.

1.2.

Op 22 september 2022 heeft de meervoudige kamer van de rechtbank de zaak ter zitting met gesloten deuren behandeld. Daarbij waren aanwezig:

- mevrouw [vertegenwoordiger van de raad] , als vertegenwoordigster van de Raad,

- mevrouw [vertegenwoordiger van de GI 1] en mevrouw [vertegenwoordiger van de GI 2] , als vertegenwoordigers van de GI,

- mr. Libosan-Besjes, advocaat van de moeder,

- mevrouw [naam 2] , mentor/begeleidster van de moeder.

Moeder, verblijvende in de PI in Zwolle, is op correcte wijze opgeroepen voor de zitting. Door miscommunicatie is echter het vervoer van moeder van de PI naar de zittingslocatie niet geregeld, waardoor moeder niet ter zitting aanwezig was. De voorzitter van de meervoudige kamer heeft moeder, met instemming van de betrokkenen, op 26 september 2022 middels een Skype-verbinding en in aanwezigheid van mr. Libosan-Besjes alsnog gehoord.

2 De feiten
2.1.

Moeder is alleen belast met het ouderlijk gezag over [minderjarige] .

2.2.

Bij beschikking van de kinderrechter van 24 december 2019 is de ondertoezichtstelling van [minderjarige] reeds voor zijn geboorte uitgesproken.

Op 6 juli 2021 is [minderjarige] uit huis geplaatst in het huidige pleeggezin.

De maatregelen van ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing duren nog steeds voort.

2.3.

De GI heeft zich bij brief van 16 juni 2022 bereid verklaard om de voogdij te aanvaarden.

3 Het verzoek
3.1.

De Raad heeft verzocht het gezag van de moeder te beëindigen en de GI tot voogd over [minderjarige] te benoemen.

3.2.

De Raad verwijst voor een onderbouwing van zijn verzoek naar het raadsrapport van 23 juni 2022, waarin onder meer het volgende wordt aangevoerd.

[minderjarige] is een zeer kwetsbare jongen, ontstaan door een zeer stressvolle zwangerschap, waarbinnen moeder onder andere middelen gebruikte, geen vaste verblijfplaats had en moeders oudere zoon uit huis werd geplaatst. [minderjarige] is de eerste periode van zijn leven bij moeder blootgesteld aan middelengebruik, agressie en emotieregulatieproblematiek van moeder. Dit heeft bij [minderjarige] voor onvoorspelbaarheid en onveiligheid gezorgd. Er is geen vader betrokken (geweest) in [minderjarige] ’s leven. In het huidige pleeggezin is duidelijk te zien

dat [minderjarige] een achterstand heeft in motoriek en spraak en dat hij zorgelijk gedrag laat zien, passend bij hechtingsproblematiek; zo is hij angstig en zorgelijk en heeft hij behoefte aan de continue nabijheid van pleegmoeder. Binnen het pleeggezin maakt [minderjarige] een voorzichtig positieve ontwikkeling door.

De problematiek van moeder is uiterst zwaar en complex. De zorgen zijn gelegen in moeders verstandelijke beperking, verslaving, psychische en psychiatrische problemen, problemen met emotieregulatie, verbale en fysieke agressie, gebrek aan inzicht in eigen problematiek en problemen binnen haar sociale omgeving. Hierdoor kan moeder onvoldoende tegemoetkomen aan de behoeftes van [minderjarige] en niet blijvend (emotioneel) beschikbaar zijn voor hem. Moeder heeft voortdurend de aanwezigheid van een hulpverlener nodig om overzicht te houden en niet in paniek te raken wanneer zij iets niet begrijpt.

Moeder kan slecht tegen veranderingen of onduidelijkheid. Uit de voorgeschiedenis van moeder blijkt dat zij periodes in haar leven heeft gekend waarin zij de controle over haar leven verloor en aanwezige hulp afhield. Ook op het moment van het raadsonderzoek beoordeelt de Raad het functioneren van moeder als zeer zorgelijk en onvoorspelbaar. Er is onder andere sprake van middelengebruik, agressie tegen hulpverleners en sterke wisselingen in gedrag en emotie.

Sinds de uithuisplaatsing van [minderjarige] heeft er geen omgang plaatsgevonden tussen [minderjarige] en moeder. Hoewel de GI omgang in het belang van [minderjarige] acht en pogingen heeft ondernomen dit onder begeleiding tot stand te brengen, is moeder door haar problematiek/instabiliteit niet in staat gebleken tot (afspraken over en voorbereiding op) een omgangsregeling te komen. Moeder heeft de wens [minderjarige] weer te zien, maar haar verwachtingen zijn daarbij niet realistisch.

Volgens de Raad ligt het perspectief van [minderjarige] niet langer bij moeder, gezien de kwetsbaarheid van [minderjarige] en de ernstige problematiek van moeder.

De Raad acht het niet in het belang van [minderjarige] om een traject voor ouderschapsbeoordeling in te gaan. Dit zal veel onrust en onveiligheid bij [minderjarige] veroorzaken, terwijl de kans op een succesvol traject klein is. Daarbij acht de Raad het niet aannemelijk dat moeder vervolgens blijvend in staat is een stabiel en (fysiek en emotioneel) veilig opvoedklimaat te bieden.

[minderjarige] dient, zeker gezien zijn jonge leeftijd en onrustige, onveilige voorgeschiedenis, op te groeien in een stabiele thuissituatie, met affectieve, sensitieve en responsieve opvoeders die hem stimuleren en beschermen. [minderjarige] , en daarmee ook moeder en pleegouders, dienen duidelijkheid te hebben over...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT