Uitspraak Nº FT RK 22/574. Rechtbank Den Haag, 2022-10-31

CourtRechtbank Den Haag (Neederland)
ECLIECLI:NL:RBDHA:2022:11292
Date31 Octubre 2022
Docket NumberFT RK 22/574

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team Insolventies

rekestnummers: C/09/633540 / FT RK 22/574 en FT RK 22/575

vonnis van 31 oktober 2022


in de zaak van

[naam01] ,

wonende te [adres01]

[postcode01] [woonplaats01] ,

hierna: de heer [naam01] ,

tegen

de heer [naam02] , wonende te [woonplaats02] , vertegenwoordigd door Cees Advocaten, gevestigd te Naaldwijk (vertegenwoordigd door Van Beest, Knol & Vermeulen),

hierna: de heer [naam02] .

Waar deze zaak over gaat

De heer [naam01] bevindt zich in een problematische schuldensituatie. Hij heeft een voorstel gedaan aan zijn schuldeisers, waarbij een deel van de vordering(en) wordt voldaan en het resterende deel door de schuldeiser wordt kwijtgescholden. Omdat niet alle schuldeisers met dit voorstel hebben ingestemd, heeft de heer [naam01] de rechtbank verzocht het aangeboden akkoord dwingend op te leggen. Dit verzoek wordt door de rechtbank toegewezen. De rechtbank legt hierna uit waarom zij zo beslist.

1 De feiten waar de rechtbank van uit gaat
1.1.

De heer [naam01] heeft de afgelopen jaren een schuldenlast opgebouwd van € 123.103,08 aan negen (concurrente) schuldeisers. Het is de heer [naam01] niet gelukt om zelf een oplossing te vinden voor deze schulden. Met behulp van de gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft hij voor het laatst op 11 juli 2022 een schuldregeling aangeboden (prognoseakkoord). Dit voorstel houdt in dat over een periode van 36 maanden aan de (concurrente) schuldeisers een uitkering wordt aangeboden van 10,29% tegen kwijtschelding van het restant van hun vorderingen. Dit percentage is gebaseerd op de afloscapaciteit van de heer [naam01] op basis van zijn inkomen. Dat betekent dat de afloscapaciteit (en daarmee ook de uiteindelijke uitkering aan de schuldeisers) eventueel hoger of lager kan uitvallen.

1.2.

De heer [naam02] is niet akkoord gegaan met dit voorstel. De heer [naam01] heeft een schuld aan de heer [naam02] van € 58.844,20, dat is 47,80% van de totale schuldenlast.

1.3.

De overige acht schuldeisers hebben het aanbod (inmiddels) aanvaard.

1.4.

Om tot een oplossing voor zijn schulden te komen heeft de heer [naam01] op 18 juli 2022 bij de rechtbank twee verzoeken ingediend. In de eerste plaats wil hij dat de rechtbank de heer [naam02] dwingt mee te werken aan de schuldregeling (een dwangakkoord oplegt). Wanneer de rechtbank dit verzoek afwijst, wil hij worden toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP). De heer [naam01] heeft laatstelijk op 29 september 2022 een aangepast verzoek tot het opleggen van het dwangakkoord ingediend. In de eerste plaats is hierin niet langer Cees advocaten vermeld als schuldeiser, maar de heer [naam02] voornoemd. In de tweede plaats richt het verzoek zich niet langer tot Oxxio (gevestigd te Rotterdam), omdat deze schuldeiser – zie 1.3 – inmiddels akkoord is gegaan.

2 De procedure
2.1.

De verzoeken van de heer [naam01] zijn behandeld op de zitting van 17 oktober 2022.

Op deze zitting verschenen:

- de heer [naam01] , vergezeld door zijn echtgenote [naam03] ;

- mevrouw [naam04] , schuldhulpverlener van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;

- mr. J.J. Wittekamp (Cees advocaten) namens de heer [naam02] .

3 Standpunten van partijen
3.1

De heer [naam01] stelt dat het onredelijk is dat de heer...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT