Uitspraak Nº KG ZA 15-1556. Rechtbank Amsterdam, 2016-02-24

Datum uitspraak:2016/02/24
Uitgevende instantie::Rechtbank Amsterdam
 
GRATIS UITTREKSEL

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

zaaknummer / rolnummer: C/13/599523 / KG ZA 15-1556 CB/TF

Vonnis in kort geding van 24 februari 2016

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MONDIAL MOVERS B.V.,

gevestigd te Alblasserdam,

eiseres bij dagvaarding van 22 december 2015,

advocaat mr. M.W. Speksnijder te Utrecht,

tegen

de publiekrechtelijke rechtspersoon

GEMEENTE AMSTERDAM,

zetelend te Amsterdam,

gedaagde,

advocaat mr. E. van der Hoeven te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Mondial Movers en de gemeente worden genoemd.

1 De procedure

Ter terechtzitting van 10 februari 2016 heeft Mondial Movers gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. De gemeente heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening. Beide partijen hebben producties en een pleitnota in het geding gebracht. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

Ter zitting waren aanwezig:

aan de zijde van Mondial Movers: [naam 1] , [naam 2] met mr. Speksnijder,

aan de zijde van de gemeente: [naam 3] en [naam 4] met mr. Van der Hoeven.

2 De feiten
2.1.

Op 5 oktober 2015 heeft de gemeente een openbare Europese aanbestedingsprocedure aangekondigd en gepubliceerd ten behoeve van de opdracht Verhuisdiensten Boedelbeheer (hierna de opdracht). De gemeente wil met één leverancier een raamovereenkomst aangaan voor opdrachten tot het verwijderen van inboedels van de openbare weg die daar door de deurwaarder na ontruimingen zijn geplaatst.

2.2.

De aanbestedingsprocedure is uitgewerkt in een Inschrijfleidraad met kenmerk 28541 Verhuisdiensten Boedelbeheer (hierna de Inschrijfleidraad) en de daarbij behorende aanbestedingsdocumenten. De Inschrijfleidraad is op www.negometrix.nl gepubliceerd. Op de aanbesteding is de Aanbestedingswet 2012 (Aw 2012) van toepassing.

2.3.

In paragraaf 1.2.1 van de Inschrijfleidraad is bepaald dat het gunningscriterium is de Economisch Meest Verantwoorde (vzr Voordelige) Inschrijving. In paragraaf 1.1.4 staat met betrekking tot de volume van de opdracht voor zover van belang het volgende:

De waarde van de opdracht bedraagt circa 250.000,- Euro per jaar (exclusief BTW). Deze waarde is bepaald aan de hand van de omzetgegevens van 2014. Dit is een indicatie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. (…)

In paragraaf 1.4 Beoordelingsmethodiek en gunningsprocedure staat voor zover van belang het volgende:

(…)

Beoordeling prijs

1.4.2.

KO

Q: 1.4.2. Voor het onderdeel Prijs dient Leverancier het prijzenblad in te vullen onder de tab “prijslijsten”.

Inschrijver verklaart kennisgenomen te hebben van deze bepaling en conformeert zich hieraan.

Beoordeling kwaliteit

1.4.3.

KO

Q: 1.4.3. Voor het onderdeel kwaliteit is een gunningcriterium opgenomen onder vragenlijst 3. Dit betreft 1 criterium, gericht op schoon vervoer in relatie tot duurzaamheid. Dit criterium vertegenwoordigt € 75.000,- van de totale inschrijfprijs.

Inschrijver verklaart kennisgenomen te hebben van deze bepaling en conformeert zich hieraan.

2.4.

In de hiervoor onder 1.4.3 vermelde vragenlijst 3 staat voor zover van belang het volgende:

(…)

3.2

Gunningswens duurzaamheid

Milieu en vervoer

3.2.1.

KO

Q: 3.2.1. Gemeente Amsterdam werkt aan verbetering van de luchtkwaliteit. Programma Luchtkwaliteit wil het aantal voertuigkilometers beperken en schoon (goederen)vervoer stimuleren. Aangezien het beperken van het aantal gereden kilometers bij onderhavige Opdracht nauwelijks mogelijk is, wordt in deze Aanbesteding ingezet op maximaal gebruik van schoon vervoer. Hieraan is een kwaliteitsscore verbonden, die voor 30% meetelt in de totale score van de inschrijving. In deze vragenlijst (vraag 3.2.2 en verder) dient u aan te geven welk vervoer u inzet voor onderhavige opdracht. Let op: de som van de totale opgave

moet uitkomen op 100%. Voor uw opgave dient u uit te gaan van de volgende uitgangspunten:

(…)

Indien niet aan de inschrijving is voldaan, Leverancier scoort negatief, dan wordt een voorwaardelijke boete opgelegd. (…) Indien aan het einde van het tweede jaar nog steeds niet is voldaan aan de Inschrijving, dan wordt aan de hand van de

eindbeoordeling een boete in rekening gebracht en kan Opdrachtgever besluiten geen...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT