Uitspraak Nº LEE 20/3811. Rechtbank Noord-Nederland, 2020-12-31

CourtRechtbank Noord-Nederland (Neederland)
Docket NumberLEE 20/3811
ECLIECLI:NL:RBNNE:2020:4669
RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Bestuursrecht

zaaknummer: LEE 20/3811


uitspraak van de voorzieningenrechter van 31 december 2020 in de zaak tussen
[verzoeker 1] en [verzoeker 2] , woonachtig op [straatnaam] te Emmen, [verzoeker 3] en [verzoeker 4] , woonachtig op [straatnaam] te Emmen,

[verzoeker 5] , woonachtig op [straatnaam] te Zwartemeer,

[verzoeker 6] , woonachtig op [straatnaam] te Erica

gezamenlijk: verzoekers


en

het college van burgemeester en wethouders van Emmen, verweerder(gemachtigde: mr. B. Jonker).

Als derde-partijen hebben aan het geding deelgenomen:

[naam 1] , te Zwartemeer;

[naam 2] , te Emmen.

Procesverloop

Bij twee afzonderlijke brieven van 1 november 2020 hebben verzoekers verweerder verzocht om op 31 december 2020 handhavend op te treden tegen carbidschieten, drankgebruik op openbare plaatsen en parkeren in groenvoorzieningen in de nabijheid van hun woningen in Zwartemeer en in de wijk Noordbarge in Emmen.

Bij twee afzonderlijke brieven van 22 december 2020 heeft verweerder op die handhavingsverzoeken gereageerd.

Bij brief van 28 december 2020 hebben verzoekers tegen de brieven van 22 december 2020 bezwaar gemaakt. Ook hebben zij de voorzieningenrechter verzocht om een voorlopige voorziening te treffen.

Bij brief van 29 december 2020 hebben verzoekers bezwaar gemaakt tegen verweerders voornemen om aan de derde-partijen op grond van artikel 4:4 van de Algemene Plaatselijke Verordening Emmen 2017 (de APV) ontheffing te verlenen.

Bij twee afzonderlijke besluiten van 30 december 2020 heeft verweerder aan de derde-partijen, ieder afzonderlijk, op grond van artikel 4:4 van de APV ontheffing verleend voor het veroorzaken van geluidsoverlast bij het carbidschieten op 31 december 2020 van 13:00 uur tot 18:00 uur.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 30 december 2020. Verzoeker [verzoeker 1] is verschenen. De andere verzoekers hebben zich laten vertegenwoordigen door verzoeker [verzoeker 1] . Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde. De derde-partijen zijn niet verschenen.

Overwegingen

1. Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en bindt de rechtbank in een (eventueel) bodemgeding niet.

2. Ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht (de Awb) – voor zover hier van belang – kan, indien voorafgaand aan een mogelijk beroep bij de bestuursrechter bezwaar is gemaakt, de voorzieningenrechter van de rechtbank die bevoegd kan worden in de hoofdzaak op verzoek een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Procedurele aspecten

3.
De voorzieningenrechter stelt vast dat ter zitting door verzoeker [verzoeker 1] desgevraagd is aangegeven dat verzoeker [verzoeker 6] , anders dan de andere verzoekers, geen direct omwonende van de carbidlocaties in Emmen en/of Zwartemeer is. Volgens verzoeker [verzoeker 1] is verzoeker [verzoeker 6] bestuursrechtjurist en verleent hij juridische bijstand aan de andere vier verzoekers. Gelet op die omstandigheden merkt de voorzieningenrechter verzoeker [verzoeker 6] niet aan als belanghebbende bij het onderhavige verzoekschrift, maar als mede-gemachtigde van de andere vier verzoekers.

4. De voorzieningenrechter acht voldoende aannemelijk dat de andere vier verzoekers een spoedeisend belang hebben bij beoordeling van hun verzoek. Dit is tussen partijen ook niet in geschil.

Omvang van het geding

5.
De voorzieningenrechter stelt vast het onderhavige verzoekschrift enkel betrekking heeft op carbidschieten en drankgebruik op openbare plaatsen nabij de woningen van de verzoekers die woonachtig zijn in Emmen en/of Zwartemeer. Het verzoekschrift ziet niet op andere onderwerpen die zijn genoemd in beide handhavingsverzoeken van 1 november 2020, zoals parkeren in groenvoorzieningen. Voorts constateert de voorzieningenrechter dat ter zitting met partijen is vastgesteld dat het onderhavige verzoek zich toespitst op (de gevolgen van) het carbidschieten op die locaties in Emmen en Zwartemeer, temeer nu op grond van de coronamaatregelen geen samenkomsten en evenementen rondom het carbidschieten mogen worden gehouden. De voorzieningenrechter laat daarom het onderwerp drankgebruik op openbare plaatsen...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT