Uitspraak Nº NL19.8703. Rechtbank Gelderland, 2019-08-06

Datum uitspraak: 6 augustus 2019
Uitgevende instantie::Rechtbank Gelderland
 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK GELDERLAND

Civiel recht

Zittingsplaats Zutphen

zaaknummer: NL19.8703

Vonnis van 6 augustus 2019

in de zaak van

[eiser] ,
wonende te [woonplaats] ,
eiser, hierna te noemen: [eiser] ,
advocaat mr. H.A.J. Stollenwerck te Maastricht,

tegen

de naamloze vennootschap
ACHMEA SCHADEVERZEKERINGEN NV,
gevestigd te Apeldoorn,
verweerster, hierna te noemen: Achmea,
advocaat mr. H.E. Foudraine te Apeldoorn.

1 De procedure
1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de procesinleiding

 • -

  het verweerschrift

 • -

  producties 8 tot en met 10 van Achmea

 • -

  het proces-verbaal van mondelinge behandeling op 25 juli 2019.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten
2.1.

Op 24 september 2008 heeft [eiser] van PGGM een brief met folder ontvangen van de PPGM arbeidsongeschiktheidsverzekering. Voor € 18,89 per maand wordt aanvullend inkomen in het vooruitzicht gesteld als een deel van het inkomen door arbeidsongeschiktheid wegvalt. De brief sluit af met:

Regel het nu

Vul het antwoordformulier in en stuur dit naar ons terug. Vergeet ook niet de

gezondheidsverklaring in te vullen. Dit hebben wij nodig om de verzekering af te sluiten.”

2.2.

Op 27 september 2008 heeft [eiser] de ”Verkorte gezondheidsverklaring” ingevuld en ondertekend teruggestuurd. In de aanhef staat:

Lees de vragen goed door en beantwoord ze eerlijk. Let er goed op dat u alle vragen invult.

(…)

Gezondheidsvragen

(…)

4. Verzuim

Heeft u de laatste 3 jaar wegens ziekte 2 weken of langer achtereen niet gewerkt? ■ nee □ ja

Zo ja, hoelang was u ziek? waarom?

Wanneer was dat?

5. Arbeidsongeschiktheid

Bent u de afgelopen 10 jaar arbeidsongeschikt geweest? (u heeft/had een WAO- of WIA-uitkering) ■ nee □ ja

Zo ja, hoe lang was u arbeidsongeschikt? waarom?

Wanneer was dat?

6. Ziekten

Lijdt u of heeft u ooit geleden aan een ziekte, kwaal of gebrek zoals kanker, hart-aandoeningen, druk op de borst, verhoogde bloeddruk, longaandoeningen, astma, ziekte van de maag, darmen of ingewanden, suikerziekte, nieraandoeningen, leverkwalen, aandoeningen van het zenuwstelsel, hersenletsel, psychische stoornissen of psychische overbelasting of aan een andere ernstige ziekte, gebrek of kwaal? ■ nee □ ja

6. 6. Ziekten (vervolg)

Zo ja, welke aandoening of klacht betreft het?

Wanneer was dat?

Bent u hiervoor behandeld door een huisarts of specialist? □ nee □ ja

Zo ja, bent u nog onder behandeling of controle? □ nee □ ja

Heeft u hiervoor medicijnen gebruikt? □ nee □ ja

Zo ja, welke medicijnen?

Gebruikt u deze nog steeds? □ nee □ ja

Heeft u nog klachten? □ nee □ ja

(…)

Onderteken het formulier en stuur het samen met de offerte in bijgevoegde antwoordenvelop naar PGGM. Een postzegel is niet nodig. Onze medisch adviseur stuurt de offerte samen met zijn beoordeling door naar PGGM Verzekeringen.

Uw gezondheidsverklaring blijft in het bezit van de medisch adviseur.

2.3.

Met ingang van 1 december 2008 is een arbeidsongeschiktheidsverzekering van kracht (geweest) tussen [eiser] en PGGM.

Artikel 2.2 van de Algemene Voorwaarden PGGM Arbeidsongeschiktheidsverzekering luidt als volgt:

Als sprake is van opzet om PGGM Verzekeringen te misleiden wordt de verzekeringsovereenkomst door PGGM Verzekeringen beëindigd. Dit geldt ook als vragen verkeerd beantwoord zijn of relevante feiten of omstandigheden niet gemeld zijn. Relevant zijn in ieder geval ook ziekten, kwalen en gebreken die de verzekerde en/of verzekeringnemer voor het sluiten van de verzekering kende.”

2.4.

Bij brief van 16 mei 2013 heeft PGGM [eiser] op de hoogte gebracht van de overdracht van de arbeidsongeschiktheidspolis aan Achmea, handelend onder de naam Avéro Achmea, met ingang van 1 januari 2013. Tevens is [eiser] de mogelijkheid geboden om de verzekering op te zeggen. [eiser] heeft hiervan geen gebruik gemaakt.

2.5.

Op 14 augustus 2014 maakt [eiser] jegens Achmea aanspraak op een arbeidsongeschiktheidsuitkering wegens psychische klachten. Naar aanleiding van deze arbeidsongeschiktheidsmelding is een onderzoek gestart. Bij brief van 20 december 2016 laat de volmacht namens Achmea weten dat het verzoek om uitkering wordt afgewezen op grond van artikel 2.2 van de algemene voorwaarden, omdat volgens de medisch adviseur sprake is van het niet melden van relevante feiten en omstandigheden die [eiser] voor het sluiten van de verzekering kende. Om dezelfde reden heeft Achmea per 1 augustus 2016 de verzekeringsovereenkomst beëindigd.

2.6.

Uit de medische rapportages komt naar voren dat [eiser] van jongs af aan slechthorend is aan het linker oor, dat in 1996 een goedaardige epidermoid cyste ter hoogte van de linker brughoek operatief is verwijderd, dat sprake is geweest van een depressie en een cognitieve stoornis NAO en dysthyme stoornis in 2005.

Verzekeringsarts [naam verzekeringsarts] , tevens medisch adviseur, antwoordt aan Achmea rechtsbijstand (door [eiser] ingeschakeld) op de vraagstelling “Wat was het advies bij acceptatie geweest indien verzwegen medische gegevens/klachten (indien van toepassing) toen reeds bekend waren? onder meer het volgende: “Indien hij dit wel vermeld had was in verband met de brughoektumor aanvullende informatie opgevraagd. Bij aanhoudende klachten na verwijdering van de aandoening, zoals hier in ieder geval voor wat betreft de cognitieve klachten zo blijkt te zijn, is er aanleiding om negatief te adviseren. Dan was betrokkene op medische gronden afgewezen. (…)

2.7.

In het door Achmea overgelegde VTPO (Verzekerings Technisch Product Ontwerp) van de verzekering van [eiser] is over medische acceptatie het volgende opgenomen:

8. Medische acceptatie

Bij de technische acceptatie kan er in bepaalde gevallen gekeken worden naar de hoogte van het verzekerde recht in relatie tot het inkomen. Dit gebeurt op het ‘gevoel’ en hiervoor zijn geen formele richtlijnen opgesteld.

8.1

Nieuwe polissen

Deelnemers die ziek zijn of al WAO/WIA uitkering ontvangen komen niet in aanmerking voor het afsluiten van dit product. Voor overige deelnemers gelden de volgende medische grenzen:

Kapitaal

...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT