Uitspraak Nº NL21.16200. Rechtbank Den Haag, 2022-10-27

ECLIECLI:NL:RBDHA:2022:11219
Docket NumberNL21.16200
Date27 Octubre 2022
CourtRechtbank Den Haag (Neederland)
RECHTBANK DEN HAAG

Zittingsplaats Zwolle

Bestuursrecht

zaaknummer: NL21.16200

uitspraak van de enkelvoudige kamer in de zaak tussen


[eiseres], eiseres, mede ten behoeve van haar dochter [dochter],

geboren op respectievelijk [geboortedatum] en [geboortedag] 2020
beiden van Nigeriaanse nationaliteit
V-nummers respectievelijk [nummer] en [nummer]

(gemachtigde: mr. S.N. Ali),

en

de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, verweerder

(gemachtigde: mr. R.R. de Groot).

Procesverloop
Bij besluit van 16 september 2021 (het bestreden besluit) heeft verweerder de aanvraag van eiseres tot het verlenen van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd in de verlengde procedure afgewezen als ongegrond.

Eiseres heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld.

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.

De rechtbank heeft het beroep op 28 april 2022 op zitting behandeld. Eiseres is verschenen, bijgestaan door haar gemachtigde. Als tolk is verschenen M. Idemudia. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde.

Het onderzoek ter zitting is geschorst om verweerder gelegenheid te geven om nadere vragen te beantwoorden. Eiseres heeft vervolgens gelegenheid gekregen om te reageren op verweerders reactie.

Omdat geen van de partijen nadien, nadat zij zijn gewezen op hun recht ter zitting te worden gehoord, heeft verklaard dat zij gebruik wil maken van dit recht, heeft de rechtbank bepaald dat het onderzoek ter zitting verder achterwege blijft. Vervolgens is het onderzoek gesloten.

Overwegingen


Asielrelaas kort samengevat

1. Eiseres heeft aan haar asielaanvraag ten grondslag gelegd dat zij uit Nigeria is weggegaan omdat zij een lesbienne is. Dit wordt niet geaccepteerd in haar land. Ze is in de zomer van 2006 betrapt terwijl ze zoende met haar vriendin (p. 6 NG), dat is nu bekend in haar hele gemeenschap, haar familie weet ervan, daardoor is het voor eiseres daar onveilig. Ze vreest voor haar familie, de gemeenschap waartoe ze behoort en ook voor de autoriteiten. Nadat zij en haar vriendin zijn betrapt, is eiseres gevlucht naar een vrouw die zij kende van de markt. Deze vrouw had haar eerder al verteld dat zij jonge meisjes helpt aan werk in Europa. Eiseres wist toen niet wat voor werk dat zou zijn. Na een voodoo ritueel, waarbij eiseres onder meer is verkracht door de voodoo priester, is eiseres naar Europa gesmokkeld waar ze gedwongen werd tot prostitutie. Ze is bang voor de mensen die haar naar Europa hebben gebracht en hebben verhandeld, vanwege de voodoo-eed die ze heeft moeten afleggen. Eiseres is bovendien bang dat bij terugkeer haar dochtertje in Nigeria zal worden besneden temeer nu haar dochtertje de achternaam van eiseres en daarmee van de vader van eiseres draagt. De vader van eiseres zal willen dat het dochtertje van eiseres wordt besneden.


Het besluit van verweerder

2. Het asielrelaas van eiseres bevat volgens verweerder de volgende relevante elementen:
1. Identiteit, nationaliteit en herkomst.
2. Lesbische geaardheid.
3. Problemen naar aanleiding van de lesbische geaardheid.
4. Eiseres is slachtoffer van mensenhandel.
5. Verklaring dat dochtertje in Nigeria kan worden besneden.

Verweerder heeft element 1, 4 en 5 geloofwaardig geacht, element 2 en 3 heeft hij ongeloofwaardig geacht. De geloofwaardig geachte elementen geven verweerder geen reden tot verlening van een verblijfsvergunning, zij wegen daarvoor onvoldoende zwaar. Daarom is de asielaanvraag afgewezen als ongegrond.


Het standpunt van eiseres

3. Eiseres is het niet eens met het besluit van verweerder. Kort samengevat vindt zij vooral dat verweerder bij zijn beoordeling van haar relaas onvoldoende rekening heeft gehouden met haar referentiekader. In dit verband wijst zij er onder meer op dat zij op jeugdige leeftijd is verkracht door de voodoo priester, dat zij minderjarig was op het moment dat zij haar land verliet, dat zij ook nog minderjarig was toen zij in Italië werd gedwongen tot prostitutie en dat verweerder dit alles geloofwaardig heeft geacht.

De beoordeling door de rechtbank

Geloofwaardigheid

Beleid en jurisprudentie

4. Zoals blijkt uit het beleid van verweerder1 en uit de jurisprudentie2 op dit punt ligt het zwaartepunt van de beoordeling in lhbti-zaken bij het persoonlijke en authentieke verhaal dat de vreemdeling vertelt over en vanuit zijn/haar eigen ervaringen met betrekking tot zijn/haar seksuele geaardheid.
Uit verweerders beleid volgt dat bij de beoordeling en weging van de verklaringen van de vreemdeling rekening gehouden moet worden met zowel de leeftijd ten tijde van de gestelde gebeurtenissen in het land van herkomst als ook met de leeftijd ten tijde van het horen.

Verwachtingen over de gedetailleerdheid en diepgang van de verklaringen van eiseres

5.1

Verweerder vindt dat eiseres (te) weinig inzicht heeft kunnen verschaffen in haar gedachten en gevoelens aangaande (de ontwikkeling van) haar seksuele gerichtheid terwijl volgens verweerder van haar mocht worden verwacht dat zij in staat is zich (diepgaand) te uiten over onder meer haar gevoelens en geaardheid. Voor de onderbouwing van dit standpunt hecht verweerder grote waarde aan het gegeven dat eiseres langdurig in West-Europa heeft verbleven. Verweerder werpt dit eiseres in het bestreden besluit tegen:
a. waar het gaat om het authentieke relaas over haar geaardheid:
- “dat haar langdurige verblijf in een land in het vrije West-Europa geen nadelige invloed op haar uitdrukkingsvermogen kan hebben gehad, integendeel”3;
- “in het bijzonder de omstandigheid dat betrokkene 14 jaar in het vrije West-Europa heeft...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT