Uitspraak Nº NL22.11335. Rechtbank Den Haag, 2022-10-28

CourtRechtbank Den Haag (Neederland)
ECLIECLI:NL:RBDHA:2022:11422
Date28 Octubre 2022
Docket NumberNL22.11335
RECHTBANK DEN HAAG

Zittingsplaats Middelburg

Bestuursrecht

zaaknummer: NL22.11335


uitspraak van de enkelvoudige kamer in de zaak tussen
[Naam], eiseres

V-nummer: [Nummer]

(gemachtigde: mr. A. Simicevic),

en

de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, verweerder

(gemachtigde: mr. J. Visschers).


Procesverloop
Bij besluit van 15 juni 2022 (het bestreden besluit) heeft verweerder de asielaanvraag van eiseres niet-ontvankelijk verklaard.

Eiseres heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld.

De rechtbank heeft het beroep, tezamen met de zaak NL22.11336, op 6 oktober 2022 op zitting behandeld te Breda. Eiseres en haar gemachtigde zijn, met voorafgaand bericht, niet verschenen. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde.

Overwegingen

1. Eiseres stelt te zijn geboren op [Geboortedatum] en de Nigeriaanse nationaliteit te bezitten.

2. Eiseres heeft op 8 september 2021 voor het eerst asiel aangevraagd in Nederland. Bij besluit van 3 oktober 2021 heeft verweerder deze aanvraag afgewezen. Het daartegen ingestelde beroep is gegrond verklaard, met vernietiging van dit besluit, bij uitspraak van 11 november 2021 van deze rechtbank, zittingsplaats Haarlem.1 De rechtbank heeft daartoe beslist omdat sprake was van een motiveringsgebrek ten aanzien van het niet verlenen van bedenktijd in het kader van mensenhandel. Bij besluit van 16 december 2021 heeft verweerder de asielaanvraag van eiseres wederom afgewezen. Het daartegen ingestelde beroep is bij uitspraak van 2 maart 2022 van deze rechtbank, zittingsplaats Middelburg, ongegrond verklaard.2 Op 2 april 2022 heeft eiseres een opvolgende asielaanvraag ingediend. Bij besluit van 14 april 2022 heeft verweerder deze aanvraag buiten behandeling gesteld. Het daartegen ingestelde beroep is door deze rechtbank, zittingsplaats Groningen, bij uitspraak van 8 juni 2022 ongegrond verklaard.3

3. Op 26 april 2022 heeft eiseres een derde, opvolgende asielaanvraag ingediend die heeft geleid tot het bestreden besluit. Aan deze aanvraag heeft eiseres ten grondslag gelegd dat zij een origineel document kan overleggen, namelijk een uitgave van het tijdschrift The Hippo Magazine. In dit tijdschrift is te zien dat eiseres op een lijst staat van meest gezochte personen door de Nigeriaanse overheid. Hiermee wil eiseres haar eerder door verweerder ongeloofwaardig geachte asielrelaas over haar deelname aan de End-SARS protesten en de problemen die zij daardoor heeft ondervonden alsnog geloofwaardig maken.

4. Bij het bestreden besluit heeft verweerder de asielaanvraag van eiseres niet-ontvankelijk verklaard op grond van artikel 30a, eerste lid, aanhef en onder d, van de Vw,4 omdat geen sprake is van een nieuw element of bevinding die de kans op internationale bescherming aanzienlijk vergroot. Verweerder heeft overwogen dat het door eiseres overgelegde tijdschrift geen nieuw element is, omdat eiseres het tijdschrift in een voorgaande procedure reeds in kopie heeft overgelegd en verweerder de inhoud van het tijdschrift reeds in die procedure heeft meegewogen en beoordeeld. In rechte staat vast dat het overgelegde tijdschrift het relaas van eiseres niet geloofwaardig maakt. Verder heeft verweerder overwogen dat het originele tijdschrift de kans op internationale bescherming niet...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT