Uitspraak Nº NL22.16275. Rechtbank Den Haag, 2022-10-28

CourtRechtbank Den Haag (Neederland)
ECLIECLI:NL:RBDHA:2022:11542
Date28 Octubre 2022
Docket NumberNL22.16275
RECHTBANK DEN HAAG

Zittingsplaats Middelburg

Bestuursrecht

zaaknummer: NL22.16275


proces-verbaal van de mondelinge uitspraak van de enkelvoudige kamer in de zaak tussen

[Naam], eiser

V-nummer: [Nummer]

(gemachtigde: mr. A.J.P. Lemmen),

en

de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, verweerder

(gemachtigde: mr. H.J. Metselaar).

Procesverloop

Bij besluit van 18 augustus 2022 (het bestreden besluit) heeft verweerder de asielaanvraag van eiser buiten behandeling gesteld.

Eiser heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld.

De rechtbank heeft het beroep, tezamen met de zaak NL22.16276, op 28 oktober 2022 in Breda op zitting behandeld. Eiser en zijn gemachtigde zijn, met voorafgaand bericht, niet verschenen. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde.

Na afloop van de behandeling van de zaak ter zitting heeft de rechtbank onmiddellijk uitspraak gedaan.

Beslissing

De rechtbank verklaart het beroep ongegrond.

Overwegingen

1. Op grond van artikel 30c, eerste lid, aanhef en onder b, van de Vreemdelingenwet 2000 kan een asielaanvraag buiten behandeling worden gesteld als de vreemdeling niet is verschenen bij een gehoor en hij niet binnen een termijn van twee weken heeft aangetoond dat dit niet aan hem is toe te rekenen.

2. Niet in geschil is dat eiser zonder opgaaf van redenen niet is verschenen voor de start van de algemene asielprocedure en evenmin bij zijn nader gehoor (op 4 mei 2022 en op 2 augustus 2022).

3. In het voornemen tot het nemen van het bestreden besluit heeft eiser de gelegenheid gekregen om binnen twee weken tekst en uitleg te geven voor het niet verschijnen bij het gehoor. Eiser heeft dat echter niet gedaan. Verweerder heeft eisers asielaanvraag daarom terecht buiten behandeling gesteld. De aangevoerde beroepsgronden zien op het niet verschijnen bij MediFirst en op de reden voor eiser om asiel te vragen. Deze gronden doen niets af aan de buitenbehandelingstelling.

4. Het beroep is ongegrond.

5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Deze uitspraak is uitgesproken in het openbaar op 28 oktober 2022 door mr. B.F.Th. de Roos, rechter, in aanwezigheid...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT