Uitspraak Nº NL22.16515. Rechtbank Den Haag, 2022-10-28

CourtRechtbank Den Haag (Neederland)
ECLIECLI:NL:RBDHA:2022:11481
Date28 Octubre 2022
Docket NumberNL22.16515
RECHTBANK DEN HAAG

Zittingsplaats Middelburg

Bestuursrecht

zaaknummer: NL22.16515


proces-verbaal van de mondelinge uitspraak van de enkelvoudige kamer in de zaak tussen

[Naam], eiseres

V-nummer: [Nummer]

(gemachtigde: mr. P.J.M. Bongaarts),

en

de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, verweerder

(gemachtigde: mr. H.J. Metselaar).

Procesverloop

Bij besluit van 17 augustus 2022 (het bestreden besluit) heeft verweerder de asielaanvraag van eiseres niet in behandeling genomen op de grond dat Italië verantwoordelijk is voor de behandeling daarvan.1

Eiseres heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld.

De rechtbank heeft het beroep op 28 oktober 2022 in Breda op zitting behandeld. Eiseres is verschenen, bijgestaan door haar gemachtigde. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde.

Na afloop van de behandeling van de zaak ter zitting heeft de rechtbank onmiddellijk uitspraak gedaan.

Beslissing

De rechtbank verklaart het beroep ongegrond.

Overwegingen

1. Niet in geschil is dat Italië verantwoordelijk is voor de behandeling van eiseres’ verzoek om internationale bescherming. Volgens eiseres zijn de omstandigheden daar echter dusdanig slecht dat van haar niet verwacht kan worden dat ze terugkeert.

2. Als uitgangspunt geldt dat verweerder op grond van het interstatelijk vertrouwensbeginsel ervan uit mag gaan dat Italië zijn verdragsverplichtingen zal nakomen.2 Het is aan eiseres om aannemelijk te maken dat dit niet (langer) het geval is. Gelet op het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de zaak Jawo3, ligt de lat hiervoor hoog.

3. Eiseres is er niet in geslaagd om aannemelijk te maken dat dat de problemen in Italië zodanig structureel en ernstig zijn, dat bij overdracht aan Italië op voorhand sprake is van een reëel risico op schending van artikel 4 van het Handvest4 of artikel 3 van het EVRM.5 Zij beroept zich enkel op algemeenheden over de situatie in Italië. Aangezien eiseres daar nooit een asielaanvraag heeft ingediend, kan zij niet uit persoonlijke ervaring putten over de kwaliteit van de asielprocedure en de opvangvoorzieningen in Italië. Uit het aanmeldgehoor blijkt bovendien niet dat zij in Italië persoonlijk te maken heeft gehad met discriminatie of gevaar. Daarbij stelt verweerder terecht dat eiseres bij voorkomende problemen dient te klagen bij de Italiaanse autoriteiten. Niet is gebleken...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT