Uitspraak Nº NL22.17487. Rechtbank Den Haag, 2022-10-28

ECLIECLI:NL:RBDHA:2022:11411
Docket NumberNL22.17487
Date28 Octubre 2022
CourtRechtbank Den Haag (Neederland)
RECHTBANK DEN HAAG

Zittingsplaats Roermond Bestuursrecht Zaaknummer: NL22.17487

Uitspraak van de enkelvoudige kamer in de zaak tussen

[eiseres] (V-nummer: [V-nummer]), eiseres, en

[referent] (V-nummer: [V-nummer]), referente, gezamenlijk aan te duiden als eisers (gemachtigde: mr. M. Stoetzer-van Esch),

en

de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, verweerder.
Procesverloop

Bij brief met dagtekening 11 februari 2022 is namens referente verzocht om afgifte van een machtiging tot voorlopig verblijf ten behoeve van eiseres (haar moeder).

Bij brief met dagtekening 16 augustus 2022 is verweerder in gebreke gesteld wegens het niet tijdig beslissen op deze aanvraag.

Eisers hebben vervolgens op 5 september 2022 beroep ingesteld tegen het niet tijdig beslissen.

Verweerder heeft de stukken die op de zaak betrekking hebben ter beschikking gesteld.

Overwegingen

1. Ingevolge artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) kan de bestuursrechter, totdat partijen zijn uitgenodigd om op een zitting te verschijnen, het onderzoek sluiten, indien voortzetting van het onderzoek niet nodig is omdat hij kennelijk onbevoegd is of het beroep kennelijk niet-ontvankelijk, kennelijk ongegrond of kennelijk gegrond is.

2. Na kennis genomen te hebben van de stukken ziet de rechtbank in deze procedure aanleiding om met toepassing van deze bepaling uitspraak te doen. Zij overweegt hiertoe als volgt.

3. Ingevolge artikel 6:2, aanhef en onder b, van de Awb wordt voor toepassing van wettelijke voorschriften over bezwaar en beroep, het niet tijdig nemen van een besluit met een besluit gelijkgesteld.

Ingevolge artikel 6:12, tweede lid, van de Awb, kan het beroepschrift gericht tegen het niet tijdig nemen van een besluit worden ingediend zodra:

  1. het bestuursorgaan in gebreke is tijdig een besluit te nemen, en

  2. twee weken zijn verstreken na de dag waarop belanghebbende het bestuursorgaan schriftelijk heeft medegedeeld dat het in gebreke is.

Ingevolge artikel 2u, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000, voor zover hier van belang, beslist verweerder binnen 90 dagen na ontvangst van een aanvraag om verlening van een machtiging tot voorlopig verblijf. Verweerder kan deze termijn verlengen met ten hoogste drie maanden.

4. Om te kunnen beoordelen op het onderhavige beroep inzake niet tijdig beslissen door verweerder, dient de rechtbank allereerst na te gaan wat de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT