Uitspraak Nº NL22.19337. Rechtbank Den Haag, 2022-10-28

ECLIECLI:NL:RBDHA:2022:11414
Docket NumberNL22.19337
Date28 Octubre 2022
CourtRechtbank Den Haag (Neederland)
RECHTBANK DEN HAAG

Zittingsplaats Roermond Bestuursrecht Zaaknummer: NL22.19337

Uitspraak van de enkelvoudige kamer in de zaak tussen

[eiser] (V-nummer: [V-nummer]), eiser (gemachtigde: mr. M.E.Th. Hogervorst),

en

de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, verweerder.
Procesverloop

Eiser heeft op 20 augustus 2021 een aanvraag om een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd, als bedoeld in artikel 28 van de Vreemdelingenwet 2000 (hierna: de Vw 2000), ingediend.

Op 19 oktober 2021 heeft verweerder bij de autoriteiten van Italië een overnameverzoek op grond van artikel 13, eerste lid, van de Dublinverordening ingediend.

Op 10 mei 2022 heeft verweerder bericht dat eiser in de nationale asielprocedure is opgenomen en dat zijn aanvraag in beginsel kan worden afgedaan op grond van artikel 30a, eerste lid, aanhef en onder a, van de Vw 2000.

Bij brief van 6 september 2022 heeft eiser verweerder in gebreke gesteld wegens het niet tijdig beslissen op de aanvraag.

Eiser heeft vervolgens op 27 september 2022 beroep ingesteld tegen het niet tijdig nemen van een besluit.

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.

Overwegingen

1. Ingevolge artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) kan de bestuursrechter, totdat partijen zijn uitgenodigd om op een zitting te verschijnen, het onderzoek sluiten, indien voortzetting van het onderzoek niet nodig is omdat hij kennelijk onbevoegd is of het beroep kennelijk niet-ontvankelijk, kennelijk ongegrond of kennelijk gegrond is.

2. Na kennis genomen te hebben van de stukken ziet de rechtbank in deze procedure aanleiding om met toepassing van deze bepaling uitspraak te doen. Zij overweegt hiertoe als volgt.

3. Ingevolge artikel 6:2, aanhef en onder b, van de Awb wordt voor toepassing van wettelijke voorschriften over bezwaar en beroep, het niet tijdig nemen van een besluit met een besluit gelijkgesteld.

Ingevolge artikel 6:12, tweede lid, van de Awb, kan het beroepschrift gericht tegen het niet tijdig nemen van een besluit worden ingediend zodra:

  1. het bestuursorgaan in gebreke is tijdig een besluit te nemen, en

  2. twee weken zijn verstreken na de dag waarop belanghebbende het bestuursorgaan schriftelijk heeft medegedeeld dat het in gebreke is.

Ingevolge artikel 42, eerste lid, van de Vw 2000, voor zover hier van belang, wordt op de aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT