Uitspraak Nº ROE 20 / 3521. Rechtbank Limburg, 2022-10-31

ECLIECLI:NL:RBLIM:2022:8438
Docket NumberROE 20 / 3521
Date31 Octubre 2022
RECHTBANK limburg

Zittingsplaats Roermond

Bestuursrecht

zaaknummer: ROE 20 / 3521

uitspraak van de enkelvoudige kamer van 31 oktober 2022 in de zaak tussen [eiser] , te [woonplaats] , eiser

(gemachtigde: mr. R.W.J.L. Loonen),

en

de Belastingdienst Toeslagen, verweerder

(gemachtigden: [gemachtigde 1] en [gemachtigde 2] )

Procesverloop

Bij besluit van 11 september 2020 (het primaire besluit) heeft verweerder zowel de zorgtoeslag als de huurtoeslag van eiser over 2019 definitief vastgesteld op € 0,- en de daardoor ten onrechte ontvangen zorgtoeslag van € 793,- en huurtoeslag van € 2.219,- van eiser teruggevorderd. Eiser heeft daartegen bezwaar gemaakt.

Bij besluit van 23 november 2020 (het bestreden besluit) heeft verweerder het bezwaar van eiser ongegrond verklaard.

Eiser heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld.

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 17 augustus 2022. Eiser is verschenen, bijgestaan door zijn gemachtigde. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigden.

Overwegingen

1. Verweerder heeft de zorgtoeslag 2019 en de huurtoeslag 2019 op € 0,- vastgesteld, omdat eiser in 2019 een inkomen had van € 67.044,- en dus een inkomen dat ligt boven de inkomensgrenzen voor de zorgtoeslag en de huurtoeslag. Tot dit inkomen van eiser behoorde ook een transitievergoeding van (bruto) € 42.620,-. Verweerder vordert de ten onrechte ontvangen voorschotten (in totaal € 2.912,-) van eiser terug.

2. Eiser betwist niet dat hij, gelet op het vastgestelde inkomen in 2019, geen recht had op zorgtoeslag en huurtoeslag over 2019. Hij vindt dat verweerder de ten onrechte ontvangen zorgtoeslag en huurtoeslag desondanks niet mag terugvorderen. Eiser doet daarvoor een beroep op het vertrouwensbeginsel.

Heeft verweerder het vertrouwensbeginsel geschonden?

3. Eiser voert – samengevat – aan dat hem op 6 mei 2020 door een medewerkster van de Belastingtelefoon is verteld dat over 2019 nog een schuld van € 213,- openstond en toen (meerdere keren) is toegezegd dat hij, als hij die schuld betaald had, geen rekeningen meer hoefde te verwachten over 2019 en dus niets meer hoefde terug te betalen over dat jaar. Eiser heeft daarop vertrouwd en vindt dat hij er ook op mocht vertrouwen dat verweerder geen toeslagen over 2019 meer zou terugvorderen nadat hij die € 213,- had betaald. Eiser heeft geen schriftelijke bevestiging van het telefoongesprek. Hij heeft wel een verklaring van zijn (toenmalige) begeleider [naam begeleider] overgelegd, die aanwezig was tijdens het telefoongesprek. Eiser is daarom van mening dat verweerder het vertrouwensbeginsel heeft geschonden door alsnog terug te vorderen over 2019.

3.1.

Verweerder erkent dat eiser op 6 mei 2020 met de belastingtelefoon heeft gebeld, maar stelt zich op het standpunt dat onvoldoende vaststaat wat tijdens het telefoongesprek is gezegd. Daardoor is volgens verweerder niet aangetoond dat de medewerkster de door eiser gestelde toezegging heeft gedaan. Bovendien waren ten tijde van het gesprek nog geen definitieve berekeningen van de toeslagen gemaakt, zodat eiser er niet op mocht vertrouwen dat hij de uitbetaalde voorschotten niet hoefde terug te betalen.

3.2.

De rechtbank stelt voorop dat zij geen reden heeft te twijfelen aan eisers verklaring dat een medewerkster van de Belastingtelefoon op 6 mei 2020 aan eiser te kennen heeft gegeven dat, als hij de schuld van € 213,- betaalde, verder geen toeslagschulden over het jaar 2019 meer openstonden. Het staat echter niet vast over welke informatie die medewerkster toen beschikte, welke informatie eiser heeft verschaft, welke inlichtingen zij vervolgens op basis daarvan aan eiser heeft verstrekt en of eiser er dan op mocht vertrouwen dat óók de transitievergoeding die hij in 2019 heeft ontvangen niet tot een...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT