Uitspraak Nº ROE 21/2109. Rechtbank Limburg, 2022-10-20

ECLIECLI:NL:RBLIM:2022:8152
Date20 Octubre 2022
Docket NumberROE 21/2109
RECHTBANK LIMBURG

Inloopteam Bestuursrecht

zaaknummer: ROE 21/2109

uitspraak van de enkelvoudige kamer in de zaak tussen [eiseres] , uit [woonplaats] , eiseres

(gemachtigde: mr. J.J.M.C. Jacobs),

en

de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (het UWV), verweerder

(gemachtigde: L. Reijnen).

Als derde-partij heeft aan het geding deelgenomen:

Stichting Zuyderland Medisch Centrum, uit Sittard, (ex-)werkgever.

Procesverloop

Met het besluit van 20 oktober 2020 (het primaire besluit) heeft het UWV aan eiseres een uitkering toegekend op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA), waarbij de mate van arbeidsongeschiktheid is bepaald op 80 tot 100%.

Met het besluit van 23 juli 2021 (het bestreden besluit) heeft het UWV het bezwaar van de (ex-)werkgever van eiseres gegrond verklaard en het primaire besluit herroepen. Eiseres is per 23 september 2020 minder dan 35% arbeidsongeschikt, waardoor haar loongerelateerde Werkhervattingsuitkering gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA-uitkering) per 23 september 2022 wordt beëindigd.

Eiseres heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld.

Het UWV heeft een verweerschrift ingediend.

De (ex-)werkgever heeft verklaard als procespartij te willen deelnemen aan de procedure, maar uitsluitend een kopie van de uitspraak te willen ontvangen. Eiseres heeft toestemming gegeven om haar medische informatie te delen met de (ex-)werkgever.

Met (stilzwijgende) toestemming van partijen is een zitting achterwege gebleven. De rechtbank heeft het onderzoek gesloten.

Wat er aan deze procedure voorafging

1. Eiseres werkte als afdelingssecretaresse voor gemiddeld 29,89 uur per week. Zij heeft zich wegens gezondheidsklachten ziekgemeld voor dit werk.

2. Vervolgens heeft het UWV de aanvraag om een uitkering op grond van de Wet WIA beoordeeld.

3. Een arts1 van het UWV heeft eiseres telefonisch gesproken en beoordeeld wat de arbeidsbeperkingen van eiseres zijn per 23 september 2020 (de datum in geding). Deze beperkingen heeft de arts opgenomen in een functionele mogelijkhedenlijst (FML). Vervolgens heeft een arbeidsdeskundige van het UWV vastgesteld dat er geen functies zijn die eiseres, met haar beperkingen, nog zou kunnen uitvoeren. De mate van arbeidsongeschiktheid is gelet hierop bepaald op 80 tot 100%. Daarom krijgt eiseres per 23 september 2020 een WIA-uitkering naar dit percentage.

4. De (ex-)werkgever van eiseres heeft bezwaar gemaakt. Een verzekeringsarts bezwaar en beroep en een arbeidsdeskundige bezwaar en beroep hebben opnieuw naar de zaak van eiseres gekeken. Volgens de verzekeringsarts bezwaar en beroep zijn de beperkingen onjuist vastgesteld. De verzekeringsarts bezwaar en beroep heeft een gewijzigde FML opgesteld op 16 februari 2021. De arbeidsdeskundige bezwaar en beroep heeft aan de hand van de gewijzigde FML vastgesteld dat er vijf functies zijn die eiseres, met haar beperkingen, nog zou kunnen uitvoeren. De arbeidsdeskundige heeft berekend dat eiseres met de middelste van de voor de schatting gebruikte functies 74,83% kan verdienen van het loon dat zij verdiende voordat zij zich ziekmeldde. De mate van arbeidsongeschiktheid is gelet hierop bepaald op 25,17%. Het UWV heeft eiseres per brief kenbaar gemaakt dat het voornemens is het arbeidsongeschiktheidspercentage per 23 september 2020 te wijzigen inhoudende dat haar WIA-uitkering per 23 september 2022 wordt beëindigd. Eiseres heeft tegen dit voornemen bezwaren aangevoerd. Het UWV heeft geen reden gezien om af te wijken van het voornemen. Omdat eiseres minder dan 35% arbeidsongeschikt is heeft zij volgens het UWV, rekening houdend met de uitlooptermijn van de loongerelateerde WGA-uitkering, per 23 september 2022 geen recht meer op een WIA-uitkering. Hierop heeft het UWV het bestreden besluit genomen.

Wat eiseres vindt

5. Eiseres is het niet met het UWV eens. Volgens eiseres is haar medische situatie slechter en heeft zij meer beperkingen dan het UWV heeft aangenomen. Door deze gezondheidsklachten is zij niet in staat 8 uren per dag en 40 uren per week werkzaamheden te verrichten. Eiseres onderbouwt haar standpunt met medische informatie van een reumatoloog en psycholoog. Verder stelt eiseres dat zij met haar beperkingen de functies die het UWV geschikt vindt, niet kan verrichten. Ten slotte heeft eiseres in beroep een expertise van een verzekeringsgeneeskundige van Triage overgelegd. Eiseres verzoekt de rechtbank om een deskundige te benoemen.

Waarover het gaat in deze zaak

...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT