Uitspraak Nº ROE 21 / 3261. Rechtbank Limburg, 2022-10-24

ECLIECLI:NL:RBLIM:2022:8207
Date24 Octubre 2022
Docket NumberROE 21 / 3261

RECHTBANK LIMBURG

Zittingsplaats Roermond

Bestuursrecht

zaaknummer: ROE 21/3261


uitspraak van de enkelvoudige kamer van 24 oktober 2022 in de zaak tussen

[eiser] , uit [woonplaats] , eiser

en

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond (verweerder)

(gemachtigden: drs. D.E.M.C. Opbroek-de Porte en mr. C.W.M. van Alphen).

Als derde-partij neemt aan de zaak deel: Dutch Metals Recycling uit Swalmen (vergunninghouder)

(gemachtigde: mr. S.B.M.A. Engelen).

Inleiding

In deze uitspraak beoordeelt de rechtbank het beroep van eiser tegen de verlening van de aangevraagde omgevingsvergunning van vergunninghouder.

Verweerder heeft de gevraagde omgevingsvergunning met het besluit van 15 oktober 2021 verleend.

Verweerder heeft op het beroep gereageerd met een verweerschrift.

De rechtbank heeft het beroep op 7 oktober 2022 op zitting behandeld. Hieraan hebben deelgenomen: de gemachtigden van verweerder en namens vergunninghouder

[naam 1] en [naam 2] . Eiser is met bericht van afmelding niet verschenen.

Totstandkoming van het besluit

1. Vergunninghouder is eigenaar van een op [adres] in Swalmen gevestigd metaalverwerkingsbedrijf. Voor deze inrichting heeft vergunninghouder een omgevingsvergunning (oprichtingsvergunning) voor de activiteit milieu van 31 maart 2020 en een omgevingsvergunning beperkte milieutoets. De inrichting valt onder categorie 28.1, van bijlage 1, onderdeel C (opslaan van afvalstoffen) van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Tevens is een deel van de voorwaarden van het Activiteitenbesluit milieubeheer op de inrichting van toepassing.

2. Op 21 juli 2020 heeft vergunninghouder een aanvraag ingediend voor het veranderen van het bedrijf ten behoeve van inkoop, sorteren en verkoop van (oude) metalen door het plaatsen en in gebruik nemen van twee kabelpelmachines in de bestaande bedrijfsloods en het plaatsen van een AdBlue tank en mobiele dieseltank (bouwplan). Het gebruik van kabelpenmachines is in strijd met de op grond van het bestemmingsplan Kern Swalmen (bestemmingsplan) geldende bestemming ‘Bedrijventerrein’, omdat kabelpenbedrijven niet genoemd worden in de bij het bestemmingsplan behorende lijst met bedrijfsactiviteiten. Ook zijn de aangevraagde bedrijfsactiviteiten milieuvergunningplichtig ingevolge categorie 28.10 van bijlage I, onderdeel C van het Bor.

3. Verweerder heeft in het bestreden besluit de gevraagde omgevingsvergunning...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT