Uitspraak Nº SGR 20/4400. Rechtbank Den Haag, 2020-07-27

CourtRechtbank Den Haag (Neederland)
Docket NumberSGR 20/4400
ECLIECLI:NL:RBDHA:2020:7007
Rechtbank DEN Haag

Bestuursrecht

zaaknummer: SGR 20/4400

uitspraak van de voorzieningenrechter van 28 juli 2020 op het verzoek om een voorlopige voorziening van

[verzoeker] , te [woonplaats] , verzoeker,

tegen

het dagelijks bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek (de ISD), verweerder

(gemachtigde: mr. D.F. Rosenbaum).

Procesverloop

Verzoeker heeft bezwaar gemaakt tegen het besluit van 25 juni 2020 van de ISD inzake de opschorting van zijn uitkering op grond van de Participatiewet.

Op 28 juni 2020 heeft verzoeker verzocht om een voorlopige voorziening te treffen en bij dat verzoek een aantal bijlagen gevoegd.

Verweerder heeft op 2 juli 2020 laten weten dat de uitkering op 1 juli 2020 volledig is betaald.

De rechtbank heeft verzoeker een intrekkingsverklaring toegezonden.

Verzoeker heeft verklaard zijn verzoek niet in te trekken en bij die verklaring een motivatie gevoegd.

Voordat de voorzieningenrechter uitspraak heeft gedaan, heeft verweerder bij besluit van 8 juli 2020 (bestreden besluit) een beslissing op het bezwaar genomen.

Op grond van artikel 8:83, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is een zitting achterwege gebleven.

Overwegingen

1. Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en bindt de rechtbank in een eventueel bodemgeding niet.

2. Op grond van artikel 8:81, eerste lid, van de Awb kan de voorzieningenrechter van de rechtbank die bevoegd is of kan worden in de hoofdzaak, op verzoek een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

3. In een zaak als deze, waar het geschil een financiële aanspraak betreft, is in beginsel alleen plaats voor het treffen van een voorlopige voorziening als feiten en omstandigheden aanwijsbaar zijn die meebrengen dat uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening is vereist. Inmiddels is de bijstandsuitkering op 1 juli 2020 - de reguliere betaaldatum - volledig uitbetaald. Daarmee is de opschorting feitelijk ongedaan gemaakt. In de door verzoeker gegeven redenen om het verzoek niet in te trekken zijn geen zwaarwegende belangen gelegen met een zo spoedeisend karakter dat een behandeling daarvan in een procedure als deze is aangewezen, alleen al omdat het gevraagde inhoudelijk oordeel - wat daar verder ook van zij - in deze zaak niet (langer) tot het treffen van een...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT