Uitspraak Nº SGR 22/1978. Rechtbank Den Haag, 2022-10-27

ECLIECLI:NL:RBDHA:2022:11195
Docket NumberSGR 22/1978
Date27 Octubre 2022
CourtRechtbank Den Haag (Neederland)
RECHTBANK DEN HAAG

Inloopteam Bestuursrecht

zaaknummer: SGR 22/1978

uitspraak van de enkelvoudige kamer in de zaak tussen SuperGarant Assuradeuren B.V., uit Leidschendam, eiseres

(gemachtigde: mr. D.C. Depeli),

en

de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (het UWV), verweerder

(gemachtigde: mr. J.F.C.A.M. Weterings).

Procesverloop

Met het besluit van 28 juni 2019 (het primaire besluit) heeft het UWV de aanvraag van [A] ((ex-)werkneemster) om een uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA) afgewezen.

Met het besluit van 7 februari 2020 heeft het UWV het bezwaar van Vleesverzorginsgbedrijf Ad Kommers en zonen B.V. (de (ex-)werkgever van (ex-)werkneemster) ongegrond verklaard.

De (ex-)werkgever heeft tegen het besluit van 7 februari 2020 beroep ingesteld. Dit beroep is gegrond verklaard. De rechtbank heeft het besluit van 7 februari 2020 vernietigd en het UWV opgedragen een nieuw besluit te nemen op het bezwaar met inachtneming van de uitspraak van 11 maart 2021.

Met het besluit van 1 februari 2022 (het bestreden besluit) heeft het UWV een nieuwe beslissing op het bezwaar afgegeven waarin is beslist dat (ex-)werkneemster vanaf 16 augustus 2019 recht heeft op een loongerelateerde WGA-uitkering naar een arbeidsongeschiktheidspercentage van 80 tot 100%.

Eiseres heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld.

Het UWV heeft een verweerschrift ingediend.

Met (stilzwijgende) toestemming van partijen is een zitting achterwege gebleven. De rechtbank heeft het onderzoek gesloten.

Ontvankelijkheid beroep

1. De rechtbank moet eerst ambtshalve beoordelen of eiseres ontvankelijk is in haar beroep tegen het bestreden besluit. In dat verband is van belang of eiseres belanghebbende is bij dat besluit. De rechtbank is van oordeel dat dat niet het geval is, en zal dat uitleggen.

2. Uit artikel 1:2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Algemene Wet bestuursrecht (de Awb) volgt dat onder belanghebbende wordt verstaan degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Ingevolge artikel 8:1 van de Awb kan een belanghebbende tegen een besluit beroep instellen bij de bestuursrechter. De wetgever heeft deze eis mede gesteld om te voorkomen dat een ieder, in welke hoedanigheid ook, of een persoon met slechts een verwijderd of indirect belang, als belanghebbende zou moeten worden beschouwd en een...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT