Uitspraak Nº Wahv 200.308.081/01. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2022-10-26

ECLIECLI:NL:GHARL:2022:9150
Docket NumberWahv 200.308.081/01
Date26 Octubre 2022
CourtGerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Nederland)
GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

zittingsplaats Leeuwarden

Zaaknummer

: Wahv 200.308.081/01

CJIB-nummer

: 239329204

Uitspraak d.d.

: 26 oktober 2022

Arrest op het hoger beroep inzake de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv) tegen de beslissing van de kantonrechter van de rechtbank Den Haag van 7 februari 2022, betreffende

[de betrokkene] (hierna: de betrokkene),

wonende te [woonplaats] .

De gemachtigde van de betrokkene is mr. B. de Jong, kantoorhoudende te Gouda.

De beslissing van de kantonrechter

De kantonrechter heeft het beroep van de betrokkene tegen de beslissing van de officier van justitie gedeeltelijk gegrond verklaard en de inleidende beschikking in die zin gewijzigd dat als feitcode en omschrijving van de gedraging wordt vermeld ‘VM020’ en ‘overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen buiten de bebouwde kom met 20 km p/u (artikel 62. Bord A1 Rvv 1990)’. Het verzoek om een proceskostenvergoeding is afgewezen.

Het verloop van de procedure

De gemachtigde van de betrokkene heeft hoger beroep ingesteld tegen de beslissing van de kantonrechter. Er is gevraagd om een proceskostenvergoeding.

Er is daarnaast gevraagd om de zaak op een zitting van het hof te behandelen.

De advocaat-generaal heeft een verweerschrift ingediend.

De gemachtigde van de betrokkene heeft het beroep schriftelijk nader toegelicht.

De advocaat-generaal heeft de gelegenheid gekregen daarop te reageren. Van die gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

De zaak is behandeld op de zitting van 12 oktober 2022. Namens de gemachtigde van de betrokkene is verschenen O. van der Meer. De advocaat-generaal is vertegenwoordigd door [naam1] .

De beoordeling

1. Aan de betrokkene is bij inleidende beschikking een sanctie opgelegd van € 177,- voor:

“VM 020- overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen buiten de bebouwde kom (bord A1) met 20 km/h”. Deze gedraging zou zijn verricht op 6 februari 2021 om 13:58 uur op de Rijksweg A12 in Zoetermeer met het voertuig met het kenteken [kenteken] .

2. De gemachtigde betwist namens de betrokkene de gedraging. Bij hmp 12.1 staat geen bord A1. Ter adstructie zijn van deze locatie afdrukken uit Google Map overgelegd. De betrokkene is op de route ook geen ander bord A1 gepasseerd. Verder beschikt de betrokkene over dashcambeelden waaruit blijkt dat de matrixborden zwart waren. Deze beelden zijn ter...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT