Uitspraak Nº Wahv 200.299.553/01. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2022-10-27

ECLIECLI:NL:GHARL:2022:9197
Docket NumberWahv 200.299.553/01
Date27 Octubre 2022
CourtGerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Nederland)
GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

zittingsplaats Leeuwarden

Zaaknummer

: Wahv 200.299.553/01

CJIB-nummer

: 2340499990

Uitspraak d.d.

: 27 oktober 2022

Arrest op het hoger beroep inzake de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv) tegen de beslissing van de kantonrechter van de rechtbank

Noord-Holland van 15 juni 2021, betreffende

[de betrokkene] (hierna: de betrokkene),

wonende te [woonplaats] .

De gemachtigde van de betrokkene is M.J.M. Bergers, kantoorhoudende te Maastricht.

De beslissing van de kantonrechter

De kantonrechter heeft het beroep van de betrokkene tegen de beslissing van de officier van justitie ongegrond verklaard en het verzoek om een proceskostenvergoeding afgewezen.

Het verloop van de procedure

De gemachtigde van de betrokkene heeft hoger beroep ingesteld tegen de beslissing van de kantonrechter. Er is gevraagd om een proceskostenvergoeding.

De advocaat-generaal heeft de gelegenheid gekregen een verweerschrift in te dienen. Van die gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

De beoordeling

1. Aan de betrokkene is als kentekenhouder bij inleidende beschikking een sanctie opgelegd van € 240,- voor: “niet stoppen voor rood licht; driekleurig verkeerslicht.” Deze gedraging zou zijn verricht op 1 juni 2020 om 16:18 uur op de N203 Provincialeweg in Zaandijk met het voertuig met het kenteken [kenteken] .

2. De gemachtigde voert aan dat aan de betrokkene geen sanctie had mogen worden opgelegd voor het doorrijden bij rood licht en dat de gedraging de betrokkene ook niet kan worden verweten. De gedraging is geconstateerd met een flitspaal. Het Beleidskader Flitspalen 2021 vermeldt als voorwaarde voor flitspalen voor rood licht dat de ingestelde geellichttijd van de Verkeersregelinstallatie (VRI) moet voldoen aan de minimumvoorschriften van CROW. Deze zijn te vinden in het Handboek verkeerslichtenregeling 2014 (CROW-publicatie 343), paragraaf 6.2. Op de foto’s van het zaakoverzicht is te zien dat de geeltijd korter is dan de minimumgeeltijden die CROW heeft vastgesteld. Nu de geeltijd te kort was, kon de betrokkene niet op verantwoorde wijze stoppen toen het verkeerslicht geel licht ging uitstralen en kan de betrokkene geen verwijt worden gemaakt van de gedraging. Ook handelt het openbaar ministerie in strijd met zijn eigen beleidsregels en dat is in strijd met artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), zodat...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT