Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017

 
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 30 september 2019 tot uitvoering van de Ambtenarenwet 2017 (Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017)

Wij, Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12Â juli 2019, nr. 2019-0000347223; Gelet op de artikelen 1, tweede lid, 3a, tweede lid, 5, tweede lid, 7 en 13a van de Ambtenarenwet 2017; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 4Â september 2019, nr. WO4.19.0229/I); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26Â september 2019, nr. 2019-0000487192; Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:a. wet:

Ambtenarenwet 2017;b. ambtenaar:

ambtenaar als bedoeld in artikel 1 van de wet;c. overheidswerkgever:

overheidswerkgever als bedoeld in artikel 2 van de wet.

Artikel 2 Aanwijzing functies als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de wet

Als functies als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de wet worden aangewezen de functies van: a. hoofd van een consulaire post; b. degene die belast is met de heffing of invordering van provinciale belastingen, gemeentelijke belastingen of waterschapsbelastingen; c. belastingdeurwaarder bij een provincie, gemeente of waterschap; d. toezichthouder en buitengewoon opsporingsambtenaar bij een provincie, gemeente, waterschap of openbaar lichaam als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen; e. toezichthouder als bedoeld in artikel 5.10, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; f. buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, bedoeld in artikel 16, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek; g. gemeentelijke lijkschouwer.

Artikel 3 Verwerking van persoonsgegevens over gezondheid

Indien noodzakelijk kan de overheidswerkgever gegevens verwerken over gezondheid, verkregen uit: a. het medisch advies van de bedrijfsarts naar aanleiding van een geneeskundig onderzoek, of; b. het rapport naar aanleiding van een psychologisch onderzoek

dat wordt verricht in het kader van de beoordeling van de bekwaamheid en geschiktheid voor een functie als bedoeld in artikel 3a, eerste lid, van de wet.

Artikel 4 Verwerking van persoonsgegevens van strafrechtelijke aard

 1. In het kader van de beoordeling van de bekwaamheid en geschiktheid voor een functie, met uitzondering van de functies bedoeld in het derde lid en van vertrouwensfuncties als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, van de Wet veiligheidsonderzoeken, kan de overheidswerkgever een verklaring omtrent het gedrag als bedoeld in de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens verwerken, indien hij van de kandidaat voor die functie, onderscheidenlijk van de ambtenaar die de functie vervult, heeft gevergd dat deze die verklaring overlegt. 2. De overheidswerkgever kan justitiële gegevens, die op grond van de artikelen 23, 25, 26 en 27 van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens aan hem kunnen worden verstrekt, verwerken ten behoeve van de beoordeling van de geschiktheid en bekwaamheid van een kandidaat voor een functie, onderscheidenlijk van de ambtenaar die de functie vervult, indien die functie: a. geen vertrouwensfunctie is als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, van de Wet veiligheidsonderzoeken, en; b. de functie bijzondere eisen stelt aan de integriteit of de verantwoordelijkheid van degene die deze functie vervult en indien een zwaarwegend belang dit vordert. 3. De verklaring, bedoeld in het eerste lid en de justitiële gegevens, bedoeld in het tweede lid, worden van de in die leden bedoelde kandidaat slechts gevraagd als die kandidaat naar het oordeel van de overheidswerkgever overigens voldoende bekwaam en geschikt is voor de functie.

  Artikel 5 Afleggen van de eed of belofte

 2. Formulieren overeenkomstig welke de ambtenaren ingevolge artikel 7 van de wet een eed of belofte afleggen, zijn opgenomen in de bijlage bij dit besluit. 2. De overheidswerkgever bepaalt volgens welke van de formulieren, bedoeld in het eerste lid, de eed of belofte wordt afgelegd. Hierbij is slechts van belang of een formulier, mede gelet op de functie, passend is. 3. Voor zover het formulier daarin niet voorziet, heeft de ambtenaar in elk geval de mogelijkheid om de eed of de belofte af te leggen, waarbij de eed wordt bekrachtigd met de woorden «Zo waarlijk helpe mij God Almachtig» en de belofte wordt bekrachtigd met de woorden «Dat verklaar en beloof ik». 4. Het formulier wordt ten minste ondertekend door de ambtenaar die de eed of belofte aflegt en door degene die de overheidswerkgever vertegenwoordigt. 5. De overheidswerkgever draagt zorg voor archivering van een ondertekend formulier. 6. De overheidswerkgever stelt een procedure vast omtrent de wijze van het afleggen van de eed of belofte.

  Artikel 6 Aanwijzing functies als bedoeld in artikel 13a van de wet

  Als functies als bedoeld in artikel 13a van de wet worden aangewezen:a. de functie van hoofd van een permanente vertegenwoordiging van het Koninkrijk bij een internationale organisatie; b. bij ministeriële regeling aangewezen functies behorende tot de topmanagementgroep.

  Artikel 7 Inwerkingtreding

  Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

  Artikel 8 Citeertitel

  Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017.

  Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 30 september 2019Willem-AlexanderDe Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

  Uitgegeven de eenentwintigste oktober 2019 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

  Bijlage: Eed en belofteformulieren

  Inhoud

  Eed en belofteformulierenÂ

  Hoofdstuk I Rijk Â

  Eed van de sector Rijk (*)Â Â

  Belofte van de sector Rijk (*)Â Â

  Eed en belofte voor de honorair consulair ambtenaar Â

  Eed en belofte voor de honorair consulair ambtenaar (Engels)Â

  Hoofdstuk II Provincies Â

  Eed en belofte van de provincie Drenthe Â

  Eed en belofte van de provincie Flevoland. Â

  Eed en belofte van de provincie Friesland Â

  Eed van de provincie Friesland (Fries)Â Â

  Belofte van de provincie Friesland (Fries)Â Â

  Eed en belofte van de provincie Gelderland Â

  Eed en belofte van de provincie Groningen Â

  Eed van de provincie Limburg Â

  Belofte van de provincie Limburg Â

  Eed en belofte van de provincie Noord-Brabant Â

  Eed van de provincie Noord-Holland Â

  Belofte van de provincie Noord-Holland Â

  Eed en belofte van provincie Overijssel Â

  Eed van de provincie Utrecht Â

  Belofte van de provincie Utrecht Â

  Eed en belofte van de provincie Zeeland Â

  Eed en belofte van de provincie Zuid-HollandÂ

  Hoofdstuk III Gemeenten Â

  Ambtenaren  Â

  Eed en belofte van de gemeente Aalten  Â

  Eed en belofte van de gemeente Achtkarspelen  Â

  Eed van de gemeente Alblasserdam  Â

  Belofte van de gemeente Alblasserdam  Â

  Eed en belofte van de gemeente Alkmaar  Â

  Eed van de gemeente Almelo  Â

  Eed van de gemeente Almere  Â

  Belofte van de gemeente Almere  Â

  Eed van de gemeente Alphen aan den Rijn  Â

  Belofte van de gemeente Alphen aan den Rijn  Â

  Eed en belofte van de gemeente Amstelveen  Â

  Eed en belofte van de gemeente Amersfoort  Â

  Eed en belofte van de gemeente Amsterdam  Â

  Eed en belofte van de gemeente Appingedam  Â

  Eed en belofte van de gemeente Arnhem  Â

  Eed en belofte van de gemeente Assen  Â

  Eed en belofte van de gemeente Asten  Â

  Eed van de gemeente Baarn  Â

  Belofte van de gemeente Baarn  Â

  Eed en belofte van de gemeente Barendrecht  Â

  Eed van de gemeente Barneveld  Â

  Belofte van de gemeente Barneveld  Â

  Eed en belofte van de gemeente Beek  Â

  Belofte van de gemeente Beesel  Â

  Eed en belofte van de gemeente Bergeijk  Â

  Eed van de gemeente Berg en Dal  Â

  Belofte van de gemeente Berg en Dal  Â

  Eed van de gemeente Bergen (Limburg)Â Â Â

  Eed en belofte van de gemeente Bergen op Zoom  Â

  Eed en belofte van de gemeente Berkelland  Â

  Eed en belofte van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren  Â

  Eed en belofte van de gemeente Borger – Odoorn  Â

  Eed van de gemeente Borne  Â

  Belofte van de gemeente Borne  Â

  Belofte van de gemeente Boxtel  Â

  Eed en belofte van de gemeente Breda  Â

  Eed en belofte van de gemeente Brielle  Â

  Eed van de gemeente Brummen  Â

  Belofte van de gemeente Brummen  Â

  Eed van de gemeente Bunnik  Â

  Belofte van de gemeente Bunnik  Â

  Eed en belofte ambtenaren gemeente Buren  Â

  Eed en belofte van de gemeente Capelle aan den IJssel  Â

  Belofte van de gemeente Capelle aan den IJssel  Â

  Eed en belofte van de gemeente Coevorden  Â

  Eed van de gemeente Cranendonck  Â

  Belofte van de gemeente Cranendonck  Â

  Eed van de gemeente Cromstrijen  Â

  Belofte van de gemeente Cromstrijen  Â

  Eed van de gemeente Culemborg  Â

  Belofte van de gemeente Culemborg  Â

  Eed en belofte van de ddfk gemeenten (Nederlands) (Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadeel, Kollumerland) Â Â Â

  Eed van de ddfk gemeenten (Fries)( Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadeel, Kollumerland)Â Â Â

  Belofte van de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, (Ferwerderadeel en Kollumerland) (Nederlands) Â Â Â

  Eed en belofte van de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadeel, Kollumerland Frysk   Â

  Eed van de gemeente Dalfsen  Â

  Eed van de gemeente De Bilt  Â

  Eed van de gemeente De Fryske Marren  Â

  Belofte van de gemeente De Fryske Marren  Â

  Eed en belofte van de gemeente De Ronde Venen  Â

  Eed van de gemeente De Wolden  Â

  Eed van de gemeente Delfzijl  Â

  Belofte van de gemeente Delfzijl  Â

  Belofte van de gemeente Den Bosch  Â

  Eed en belofte van de gemeente Den Haag  Â

  Eed en belofte van de gemeente Deurne  Â

  Eed en belofte van de gemeente Deventer  Â

  Eed van de gemeente Diemen  Â

  Eed ambtenaren gemeente...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT