Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017

Besluit van 30 september 2019 tot uitvoering van de Ambtenarenwet 2017 (Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017)

Wij, Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12 juli 2019, nr. 2019-0000347223; Gelet op de artikelen 1, tweede lid, 3a, tweede lid, 5, tweede lid, 7 en 13a van de Ambtenarenwet 2017; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 4 september 2019, nr. WO4.19.0229/I); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 september 2019, nr. 2019-0000487192; Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Begripsbepalingen.

In dit besluit wordt verstaan onder:a. wet:

Ambtenarenwet 2017;b. ambtenaar:

ambtenaar als bedoeld in artikel 1 van de wet;c. overheidswerkgever:

overheidswerkgever als bedoeld in artikel 2 van de wet.

Artikel 2

Aanwijzing functies als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de wet.

Als functies als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de wet worden aangewezen de functies van: a. hoofd van een consulaire post; b. degene die belast is met de heffing of invordering van provinciale belastingen, gemeentelijke belastingen of waterschapsbelastingen; c. belastingdeurwaarder bij een provincie, gemeente of waterschap; d. toezichthouder en buitengewoon opsporingsambtenaar bij een provincie, gemeente, waterschap of openbaar lichaam als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen; e. toezichthouder als bedoeld in artikel 5.10, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; f. buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, bedoeld in artikel 16, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek; g. gemeentelijke lijkschouwer.

Artikel 3

Verwerking van persoonsgegevens over gezondheid.

Indien noodzakelijk kan de overheidswerkgever gegevens verwerken over gezondheid, verkregen uit: a. het medisch advies van de bedrijfsarts naar aanleiding van een geneeskundig onderzoek, of; b. het rapport naar aanleiding van een psychologisch onderzoek

dat wordt verricht in het kader van de beoordeling van de bekwaamheid en geschiktheid voor een functie als bedoeld in artikel 3a, eerste lid, van de wet.

Artikel 4

Verwerking van persoonsgegevens van strafrechtelijke aard.

  1. In het kader van de beoordeling van de bekwaamheid en geschiktheid voor een functie, met uitzondering van de functies bedoeld in het derde lid en van vertrouwensfuncties als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, van de Wet veiligheidsonderzoeken, kan de overheidswerkgever een verklaring omtrent het gedrag als bedoeld in de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens verwerken, indien hij van de kandidaat voor die functie, onderscheidenlijk van de ambtenaar die de functie vervult, heeft gevergd dat deze die verklaring overlegt. 2. De overheidswerkgever kan justitiële gegevens, die op grond van de artikelen 23, 25, 26 en 27 van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens aan hem kunnen worden verstrekt, verwerken ten behoeve van de beoordeling van de geschiktheid en bekwaamheid van een kandidaat voor een functie, onderscheidenlijk van de ambtenaar die de functie vervult, indien die functie: a. geen vertrouwensfunctie is als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, van de Wet veiligheidsonderzoeken, en; b. de functie bijzondere eisen stelt aan de integriteit of de verantwoordelijkheid van degene die deze functie vervult en indien een zwaarwegend belang dit vordert. 3. De verklaring, bedoeld in het eerste lid en de justitiële gegevens, bedoeld in het tweede lid, worden van de in die leden bedoelde kandidaat slechts gevraagd als die kandidaat naar het oordeel van de overheidswerkgever overigens voldoende bekwaam en geschikt is voor de functie.

Artikel 5

Afleggen van de eed of belofte.

  1. Formulieren overeenkomstig welke de ambtenaren ingevolge artikel 7 van de wet een eed of belofte afleggen, zijn opgenomen in de bijlage bij dit besluit. 2. De overheidswerkgever bepaalt volgens welke van de formulieren, bedoeld in het eerste lid, de eed of belofte wordt afgelegd. Hierbij is slechts van belang of een formulier, mede gelet op de functie, passend is. 3. Voor zover het formulier daarin niet voorziet, heeft de ambtenaar in elk geval de mogelijkheid om de eed of de belofte af te leggen, waarbij de eed wordt bekrachtigd met de woorden «Zo waarlijk helpe mij God Almachtig» en de belofte wordt bekrachtigd met de woorden «Dat verklaar en beloof ik». 4. Het formulier wordt ten minste ondertekend door de ambtenaar die de eed of belofte aflegt en door degene die de overheidswerkgever vertegenwoordigt. 5. De overheidswerkgever draagt zorg voor archivering van een ondertekend formulier. 6. De overheidswerkgever stelt een procedure vast omtrent de wijze van het afleggen van de eed of belofte.

Artikel 6

Aanwijzing functies als bedoeld in artikel 13a van de wet.

Als functies als bedoeld in artikel 13a van de wet worden aangewezen:a. de functie van hoofd van een permanente vertegenwoordiging van het Koninkrijk bij een internationale organisatie; b. bij ministeriële regeling aangewezen functies behorende tot de topmanagementgroep.

Artikel 7

Inwerkingtreding.

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel 8

Citeertitel.

Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 30 september 2019Willem-AlexanderDe Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

Uitgegeven de eenentwintigste oktober 2019 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Bijlage: Eed en belofteformulieren

Inhoud

Eed en belofteformulieren

Hoofdstuk I Rijk

Eed van de sector Rijk (*)

Belofte van de sector Rijk (*)

Eed en belofte voor de honorair consulair ambtenaar

Eed en belofte voor de honorair consulair ambtenaar (Engels)

Hoofdstuk II Provincies

Eed en belofte van de provincie Drenthe

Eed en belofte van de provincie Flevoland.

Eed en belofte van de provincie Friesland

Eed van de provincie Friesland (Fries)

Belofte van de provincie Friesland (Fries)

Eed en belofte van de provincie Gelderland

Eed en belofte van de provincie Groningen

Eed van de provincie Limburg

Belofte van de provincie Limburg

Eed en belofte van de provincie Noord-Brabant

Eed van de provincie Noord-Holland

Belofte van de provincie Noord-Holland

Eed en belofte van provincie Overijssel

Eed van de provincie Utrecht

Belofte van de provincie Utrecht

Eed en belofte van de provincie Zeeland

Eed en belofte van de provincie Zuid-Holland

Hoofdstuk III Gemeenten

Ambtenaren

Eed en belofte van de gemeente Aalten

Eed en belofte van de gemeente Achtkarspelen

Eed van de gemeente Alblasserdam

Belofte van de gemeente Alblasserdam

Eed en belofte van de gemeente Alkmaar

Eed van de gemeente Almelo

Eed van de gemeente Almere

Belofte van de gemeente Almere

Eed van de gemeente Alphen aan den Rijn

Belofte van de gemeente Alphen aan den Rijn

Eed en belofte van de gemeente Amstelveen

Eed en belofte van de gemeente Amersfoort

Eed en belofte van de gemeente Amsterdam

Eed en belofte van de gemeente Appingedam

Eed en belofte van de gemeente Arnhem

Eed en belofte van de gemeente Assen

Eed en belofte van de gemeente Asten

Eed van de gemeente Baarn

Belofte van de gemeente Baarn

Eed en belofte van de gemeente Barendrecht

Eed van de gemeente Barneveld

Belofte van de gemeente Barneveld

Eed en belofte van de gemeente Beek

Belofte van de gemeente Beesel

Eed en belofte van de gemeente Bergeijk

Eed van de gemeente Berg en Dal

Belofte van de gemeente Berg en Dal

Eed van de gemeente Bergen (Limburg)

Eed en belofte van de gemeente Bergen op Zoom

Eed en belofte van de gemeente Berkelland

Eed en belofte van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren

Eed en belofte van de gemeente Borger – Odoorn

Eed van de gemeente Borne

Belofte van de gemeente Borne

Belofte van de gemeente Boxtel

Eed en belofte van de gemeente Breda

Eed en belofte van de gemeente Brielle

Eed van de gemeente Brummen

Belofte van de gemeente Brummen

Eed van de gemeente Bunnik

Belofte van de gemeente Bunnik

Eed en belofte ambtenaren gemeente Buren

Eed en belofte van de gemeente Capelle aan den IJssel

Belofte van de gemeente Capelle aan den IJssel

Eed en belofte van de gemeente Coevorden

Eed van de gemeente Cranendonck

Belofte van de gemeente Cranendonck

Eed van de gemeente Cromstrijen

Belofte van de gemeente Cromstrijen

Eed van de gemeente Culemborg

Belofte van de gemeente Culemborg

Eed en belofte van de ddfk gemeenten (Nederlands) (Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadeel, Kollumerland)

Eed van de ddfk gemeenten (Fries)( Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadeel, Kollumerland)

Belofte van de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, (Ferwerderadeel en Kollumerland) (Nederlands)

Eed en belofte van de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadeel, Kollumerland Frysk

Eed van de gemeente Dalfsen

Eed van de gemeente De Bilt

Eed van de gemeente De Fryske Marren

Belofte van de gemeente De Fryske Marren

Eed en belofte van de gemeente De Ronde Venen

Eed van de gemeente De Wolden

Eed van de gemeente Delfzijl

Belofte van de gemeente Delfzijl

Belofte van de gemeente Den Bosch

Eed en belofte van de gemeente Den Haag

Eed en belofte van de gemeente Deurne

Eed en belofte van de gemeente Deventer

Eed van de gemeente Diemen

Eed ambtenaren gemeente Doesburg

Eed en belofte van de gemeente Doetinchem

Eed van de gemeente Dongen

Belofte van de gemeente Dongen

Eed van de gemeente Dordrecht

Eed van de gemeente Drimmelen

Belofte van de gemeente Drimmelen

Eed van de gemeente Dronten

Belofte van de gemeente Dronten

Eed van de gemeente...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT