Uitvoeringsbesluit grensoverschrijdende betalingen codificatie

Besluit van 4 september 2023 tot wijziging van het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2021/1230 betreffende grensoverschrijdende betalingen in de Unie (codificatie) (Uitvoeringsbesluit grensoverschrijdende betalingen codificatie)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 6 juli 2023, 2023-0000158758, directie Financiële Markten; Gelet op Verordening (EU) 2021/1230 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juli 2021 betreffende grensoverschrijdende betalingen in de Unie (codificatie) (PbEU 2021, L 274) en de artikelen 1:25, derde lid, 1:25c, 1:79, eerste lid, onderdeel b, 1:80, aanhef en onderdeel b en 1:81 van de Wet op het financieel toezicht; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 26 juli 2023, nr. W06.23.00185/III);Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 30 augustus 2023, 2023-0000186506, directie Financiële Markten; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten wordt gewijzigd als volgt: AArtikel 1 wordt gewijzigd als volgt:1. De definitie van verordening (EG) nr. 924/2009 (grensoverschrijdende betalingen) vervalt. 2. In de numerieke volgorde wordt een definitie ingevoegd, luidende: verordening (EU) nr. 2021/1230 (grensoverschrijdende betalingen):

Verordening (EU) 2021/1230 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juli 2021 betreffende grensoverschrijdende betalingen in de Unie (codificatie) (PbEU 2021, L 274). BArtikel 2, eerste lid, wordt gewijzigd als volgt:1. Onderdeel b vervalt. 2. In de alfabetische volgorde wordt een definitie ingevoegd, luidende: ag. voor verordening (EU) nr. 2021/1230 (grensoverschrijdende betalingen):

de Autoriteit Financiële Markten;CArtikel 3 wordt gewijzigd als volgt:1. In het eerste lid vervalt onderdeel a, onder verlettering van onderdelen b tot en met d tot a tot en met c, en wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: d. artikel 10, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2021/1230 (grensoverschrijdende betalingen). 2. Onder vernummering van het tweede lid tot derde lid wordt een lid ingevoegd, luidende: 2. Met betrekking tot verordening (EU) nr. 2021/1230 (grensoverschrijdende betalingen) staan de buitengerechtelijke klachten- en verhaalprocedures, bedoeld in artikel 10 van de verordening, alleen open voor consumenten en micro-ondernemingen als bedoeld in artikel 2, onderdeel 12, van de verordening. 3. In het derde lid (nieuw) wordt na «verordening (EU) nr. 2015/751 (afwikkelingsvergoedingen voor op kaarten gebaseerde betalingstransacties)» ingevoegd «, of artikel 10 van verordening (EU) nr. 2021/1230 (grensoverschrijdende betalingen)». DBijlage 1 wordt gewijzigd als volgt:1. Het onderdeel Verordening (EG) nr. 924/2009 (grensoverschrijdende betalingen) vervalt. 2. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: Verordening (EU) nr. 2021/1230 (grensoverschrijdende betalingen):

artikel 3

eerste en tweede lid.

artikel 4
artikel 5
artikel 6

EBijlage 2 wordt gewijzigd als volgt:1. Het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT