Uitvoeringswet herziening Verordening producten voor tweeërlei gebruik

Wet van 22 juni 2022 tot wijziging van de Wet strategische diensten voor de uitvoering van de Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2021 tot instelling van een EU-regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel, de technische bijstand en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik (herschikking) (PbEU 2021, L 206) (Uitvoeringswet herziening Verordening producten voor tweeërlei gebruik)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is de Wet strategische diensten te wijzigen voor de uitvoering van de Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2021 tot instelling van een EU-regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel, de technische bijstand en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik (herschikking) (PbEU 2021, L 206) en artikel 13, tweede lid, van de Wet strategische diensten; Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

(WIJZIGING WET STRATEGISCHE DIENSTEN).

De Wet strategische diensten wordt als volgt gewijzigd:AArtikel 1 wordt als volgt gewijzigd:1. In de begripsomschrijving van «goederen voor tweeërlei gebruik» wordt «van verordening 428/2009» vervangen door «van de Verordening producten voor tweeërlei gebruik». 2. In de begripsomschrijving van «militair eindgebruik» wordt «artikel 4, tweede lid, van verordening 428/2009» vervangen door «artikel 4, eerste lid, onderdeel b, van de Verordening producten voor tweeërlei gebruik». 3. De begripsomschrijving van «technische bijstand» wordt vervangen door «de technische bijstand, bedoeld in artikel 1, negende lid, Verordening producten voor tweeërlei gebruik». 4. In de begripsomschrijving van «tussenhandelaar» wordt «artikel 2, zesde lid van de verordening 428/2009» vervangen door «artikel 2, achtste lid, van de Verordening producten voor tweeërlei gebruik». 5. De begripsbepaling «Verordening 428/2009» wordt vervangen door «– Verordening producten voor tweeërlei gebruik: Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2021 tot instelling van een EU-regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel, de technische bijstand en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik (herschikking) (PbEU 2021, L 206);». 6. De begripsomschrijving van «wapenembargo» wordt vervangen door «een wapenembargo als bedoeld in artikel 2, negentiende lid, van de Verordening producten voor tweeërlei gebruik.». BArtikel 2 komt te luiden:

...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT