Besluit van 14 oktober 2011, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Uitvoeringswet internationale inning levensonderhoud

Besluit van 14 oktober 2011, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Uitvoeringswet internationale inning levensonderhoud

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Op de voordracht van de Staatssecretaris van Justitie van 7 oktober 2011, directie Wetgeving, nr. 5702852/11/6;Gelet op artikel 12 van de Uitvoeringswet internationale inning levensonderhoud;Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Uitvoeringwet internationale inning levensonderhoud treedt in werking met ingang van de dag na plaatsing van dit besluit in het Staatsblad.

Onze Minister van Veiligheid en Justitie is belast met de uitvoering...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT