Besluit van 14 juni 2011, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Drinkwaterwet (Stb. 2009, 370)

Besluit van 14 juni 2011, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Drinkwaterwet (Stb. 2009, 370)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Op de voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 7 juni 2011, nr. BJZ2011046377, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken i.o.; Gelet op artikel 67 van de Drinkwaterwet;Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Drinkwaterwet (Stb. 2009, 370) treedt in werking met ingang van 1 juli 2011.

Onze Minister van Infrastructuur en Milieu is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 14 juni 2011Beatrix De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J. J. Atsma

Uitgegeven de zevenentwintigste juni 2011 De Minister van Veiligheid en Justitie,I. W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

In het onderhavige besluit is de inwerkingtreding geregeld van de Drinkwaterwet (Stb. 2009, 370). De Drinkwaterwet zal door het onderhavige besluit op 1 juli 2011 in werking treden.

Het op de Drinkwaterwet gebaseerde Drinkwaterbesluit en de volgende ministeriële regelingen met regels ter uitvoering van de Drinkwaterwet en...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT