Verzamelbesluit Omgevingswet 2023

Besluit van 12 september 2023, houdende wijzigingen van ondergeschikte betekenis in de algemene maatregelen van bestuur op het terrein van het wettelijke stelsel van de Omgevingswet (Verzamelbesluit Omgevingswet 2023)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 6 juni 2023, nr. 2023-0000283471; Gelet op de artikelen 2.14, 2.15, eerste lid, aanhef en onder b, 2.19, vijfde lid, aanhef en onder b, 2.24, 2.26, eerste lid en derde lid, aanhef en onder c, 2.28, aanhef en onder c, 2.29a, 3.10, tweede lid, aanhef en onder b, 4.3, eerste tot en met derde lid, 4.4, eerste lid, 5.1, eerste en tweede lid, 5.2, eerste lid, 5.7, tweede en derde lid, 5.11, 5.12, derde lid, 5.18, 5.19, 5.24, eerste lid, 5.26, eerste lid, 5.29, 5.34, eerste en tweede lid, 5.38, derde lid, 5.39, aanhef en onder a, 5.41, eerste lid, 5.42, eerste lid, 13.3a, eerste lid, 13.3d, 13.5, 16.1, 16.15, 16.16, 16.55, eerste lid, 16.65, eerste lid, 16.88, 16.139, eerste lid, 18.2, zesde lid, 18.3, 19.12, vierde lid, 20.1, derde en vierde lid, 20.2, eerste lid, 20.4, 20.6, 20.7, 20.8, eerste lid, 20.10, eerste lid, 20.11, aanhef en onder a, 20.13, eerste lid, en 20.14, derde en vierde lid, van de Omgevingswet, artikel 3.7 van de Aanvullingswet geluid Omgevingswet, artikel 4, eerste lid, van de Kaderwet subsidies I en M, artikelen 8.1a, derde lid, 8.70, eerste lid, en 10.12, tweede lid, van de Wet luchtvaart, artikel 9.5.1 van de Wet milieubeheer, artikel 2, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken en artikelen 3 en 119 van de Woningwet; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 5 juli 2023, nr. W04.23.00125/I); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 8 september 2023, nr. 2023-0000539181; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

(BESLUIT ACTIVITEITEN LEEFOMGEVING).

Het Besluit activiteiten leefomgeving wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel 1.1a, eerste lid, wordt «16.1, tweede lid,» vervangen door «16.1, tweede en derde lid,». BIn artikel 2.13, vijfde lid, wordt na «8.33» ingevoegd «, 8.34, eerste lid, 8.40, 8.41, 8.73». CIn de artikelen 3.14a, 3.77, tweede lid, onder f, 3.120, derde lid, onder d, 3.126, tweede lid, onder f, 3.180, eerste lid, aanhef, 4.92, derde lid, aanhef, 4.96, eerste lid, onder c, onder 1°, 4.98, vierde lid, aanhef, 4.130, tweede lid, 4.132, tweede lid, 4.430k, onder a, 4.465, vierde lid, aanhef, 4.807, eerste lid, onder b, 4.1001a, derde lid, onder b, 4.1001b, 4.1266, vierde lid, onder c, 4.1266, vierde lid, onder d, 4.1273, tweede lid, aanhef, 4.1280, eerste lid, 4.1280, tweede lid, 4.1282, tweede lid, onder e, en 4.1369, eerste lid, aanhef, wordt na respectievelijk «paragraaf 4.30», «voor zover het gaat om de activiteit», «voor zover het gaat om de activiteit», «voor zover het gaat om de activiteit», «het verrichten van de activiteiten», «4.77», «Wet milieubeheer», «omstandigheden», «artikel 4.128, eerste lid», «emissiegrenswaarde», «artikel 22.1, onder a, van de wet», «overschrijdt», «bio-verordening», «afdeling 2.2», «afdeling 2.2», «het Besluit bodemkwaliteit», «het Besluit bodemkwaliteit», «het Besluit bodemkwaliteit», «toepassen van tarragrond», «toepassen van tarragrond», «vermeld» en «genomen» een komma ingevoegd. DAan artikel 3.39, tweede lid, wordt, onder vervanging van «; en» aan het slot van onderdeel b door een puntkomma en onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel c door «; en», een onderdeel toegevoegd, luidende: d. het opslaan van CO2 voor het permanent opslaan van CO2 als bedoeld in artikel 1, onder u, van de Mijnbouwwet. EIn artikel 3.40, tweede lid, onder a en b, wordt «artikel 25d van het Besluit bodemkwaliteit» vervangen door «artikel 25d van dat besluit». FAan artikel 3.40b, tweede lid, wordt, onder vervanging van «; en» aan het slot van onderdeel f door een puntkomma en onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel g door «; en», een onderdeel toegevoegd, luidende: h. het op of in de bodem brengen van CO2 in het kader van het permanent opslaan van CO2 als bedoeld in artikel 1, onder u, van de Mijnbouwwet. GAan het slot van artikel 3.48c, onder a, vervalt «en».HIn artikel 3.48d, tweede lid, onder b, wordt na «graven» een puntkomma ingevoegd.IArtikel 3.48j wordt als volgt gewijzigd:1. In het vierde lid, aanhef, en vijfde lid, aanhef, wordt «aanwijzing als bedoeld» vervangen door «aanwijzing, bedoeld». 2. In het vierde lid, aanhef, en vijfde lid, aanhef, wordt na «derde lid» een komma ingevoegd. JArtikel 3.84, derde lid, komt te luiden:3. Onder de aanwijzing vallen niet: a. de activiteit, bedoeld in het eerste lid, onder b, met huishoudelijke afvalstoffen die nog niet zijn ingezameld of afgegeven; en b. het exploiteren van een mijnbouwwerk voor het permanent opslaan van CO2 als bedoeld in artikel 1, onder u, van de Mijnbouwwet. KArtikel 3.103 wordt als volgt gewijzigd:1. Onder vernummering van het derde tot het vierde lid, wordt een lid ingevoegd, luidende: 3. Onder de aanwijzing vallen niet activiteiten, bedoeld in het eerste lid, als deze deel uitmaken van een activiteit als bedoeld in paragraaf 3.3.6. 2. In het vierde lid (nieuw) wordt na «vallen» ingevoegd «ook». LArtikel 3.105 wordt als volgt gewijzigd:1. Onderdeel a komt te luiden: a. het smelten, met inbegrip van het legeren, of gieten van meer dan 500 kg/jaar goud, zilver, platina en legeringen met ten minste 30% van deze metalen;. 2. Onderdeel b vervalt, onder verlettering van onderdelen c tot en met e tot b tot en met d. MIn artikel 3.111 wordt, onder vernummering van het derde tot het vierde lid, een lid ingevoegd, luidende: 3. Onder de aanwijzing valt niet een activiteit als bedoeld in paragraaf 3.3.7. NIn artikel 3.118 wordt, onder vernummering van het derde tot het vierde lid, een lid ingevoegd, luidende: 3. Onder de aanwijzing valt niet een activiteit als bedoeld in paragraaf 3.3.8. OIn artikel 3.122 wordt, onder vernummering van het derde tot het vierde lid, een lid ingevoegd, luidende: 3. Onder de aanwijzing valt niet een activiteit als bedoeld in paragraaf 3.3.9. PIn artikel 3.146, tweede lid, onder b, wordt «het maken of» vervangen door «het maken,».QIn artikel 3.148, derde lid, wordt «die is aangewezen in» vervangen door «als bedoeld in». RArtikel 3.184 wordt als volgt gewijzigd:1. Het derde lid, onder e, komt te luiden: e. het afvangen van kooldioxide voor ondergrondse opslag, bedoeld in paragraaf 3.2.19;. 2. Het derde lid, onderdeel f, komt te luiden: f. het verwerken van kooldioxide voor het permanent opslaan van CO2 als bedoeld in artikel 1, onder u, van de Mijnbouwwet;. 3. In het derde lid, onder m, wordt «een grondbank of grondreinigingsbedrijf» vervangen door «het opslaan of bewerken van grond of baggerspecie». 4. In het derde lid wordt, onder vervanging van «; en» aan het slot van onderdeel l door een puntkomma en onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel m door «; en», een onderdeel toegevoegd, luidende: n. een activiteit als bedoeld in paragraaf 3.3.10. 5. In het vierde lid wordt na «Onder de verwijzing valt» ingevoegd «ook». SIn artikel 3.185, derde lid, onder m, wordt «smeervet,» vervangen door «smeervet of».TIn de artikelen 3.224, eerste lid, aanhef, 3.228, eerste lid, aanhef, 4.242, onder e, 4.244, tweede lid, 4.283, aanhef, 4.430c, eerste lid, 4.430g, tweede lid, 4.471, aanhef, 4.600, onder a, 4.909a, aanhef, 4.1276, derde lid, en 11.97, tweede lid, onder c, vervalt de komma na respectievelijk «artikel 3.221 », «artikel 3.225», «vastgesteld», «4.241», «ammoniak», «gebouw», «windturbine», «4.470», «6.1.1», «aanhef», «artikel 4.1272», en «of D». UAan artikel 3.225 wordt een lid toegevoegd, luidende:3. Onder de aanwijzing valt niet een activiteit als bedoeld in paragraaf 3.3.14. VArtikel 3.265, eerste lid, onder b, komt te luiden:b. onderhouden, repareren en schoonmaken van gemotoriseerde voertuigen op een andere locatie dan de locatie van de pech of het ongeval. WIn artikel 3.285, derde lid, onder a, wordt «openbare weg of een gedeelte» vervangen door «openbare weg, een gedeelte». XArtikel 3.295b wordt als volgt gewijzigd:1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst. 2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 2. Het verbod geldt niet voor het laten rijden met of opstellen van spoorvoertuigen op een hoofdspoorweg of een bij omgevingsverordening aangewezen lokale spoorweg als bedoeld in artikel 2.13a, eerste lid, onder b, van de wet, voor zover het gaat om het veroorzaken van geluid. YIn paragraaf 3.8.9 wordt na artikel 3.295c een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 3.295

d (overgangsrecht: aanwijzing vergunningplichtige gevallen).

Artikel 3.295

b, tweede lid, is voor een spoorwegemplacement waarvoor voor de inwerkingtreding van dit besluit een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is verleend of een aanvraag om die vergunning is ingediend, van toepassing vanaf het moment waarop Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat uitvoering heeft gegeven aan artikel 12.5 van het Besluit kwaliteit leefomgeving en het besluit tot wijziging van de geluidproductieplafonds als omgevingswaarden in werking is getreden. ZIn de artikelen 4.5, eerste lid, onder a, en 4.6, eerste lid, onder f, wordt «de bestuurder van de Seveso-inrichting» vervangen door «de met de leiding van de Seveso-inrichting belaste persoon». AAIn artikel 4.10, derde lid, aanhef, wordt «is» vervangen door «zijn».ABArtikel 4.24, derde lid, wordt als volgt gewijzigd:1. In onderdeel d wordt...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT