Verzamelbesluit VWS 2020

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 31 augustus 2020 tot wijziging van een aantal besluiten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport teneinde de orthopedagoog-generalist toe te voegen aan de begripsbepaling van geregistreerde professional en de naamswijziging van het AMHK en enkele andere wijzigingen door te voeren (Verzamelbesluit VWS 2020)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 25 juni 2020, kenmerk 1670268-203893-WJZ, gedaan in overeenstemming met Onze Minister voor Rechtsbescherming; Gelet op artikel 3, eerste lid, van de Wet op de medische hulpmiddelen, artikel 3.3, eerste lid, van de Wet basisregistratie personen, artikel 3, derde lid, van de Wet op het bevolkingsonderzoek, artikel 15j van de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg, de artikelen 4.1.6, vijfde lid, en 7.1.1.2, eerste lid, onderdeel a, van de Jeugdwet, de artikelen 1.50, tweede lid, en 1.56b, tweede lid, van de Wet Kinderopvang, artikelen 3.2.5, eerste en tweede lid, van de Wet langdurige zorg, de artikelen 5, tweede lid, 33c en 41, vijfde lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, artikel 18, eerste lid, van de Wet Politiegegevens, de artikelen 2.1.4a, derde lid, 3.3, derde lid, en 4.1.1, vijfde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en artikel 8, eerste lid, van de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal; De afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 8 juli 2020, no. W13.20.0208/III; Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, gedaan in overeenstemming met Onze Minister voor Rechtsbescherming van 18 augustus 2020, kenmerk 1670261-203893-WJZ; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

In artikel 7, eerste, zesde en achtste lid van het Besluit actieve implantaten wordt «Inspectie gezondheidszorg en jeugd» vervangen door «centrale commissie, bedoeld in artikel 14 van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen».

ARTIKEL II

In het Besluit basisregistratie personen wordt in Bijlage 4 «Een AMHK als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, niet zijnde een overheidsorgaan» vervangen door «Een Veilig Thuis-organisatie als bedoeld in artikel 4.1.1, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, niet zijnde een overheidsorgaan».

ARTIKEL III
Artikel 2

eerste lid, van het Besluit bevolkingsonderzoek wordt als volgt gewijzigd: AIn onderdeel a wordt «meerderjarig is» vervangen door «de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt». BIn onderdeel b wordt «minderjarig is doch de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt» vervangen door «minderjarig is en de leeftijd van twaalf maar nog niet die van zestien jaar heeft bereikt».

ARTIKEL IV
Artikel 3

derde lid, van het Besluit buitenslands gediplomeerden volksgezondheid wordt als volgt gewijzigd: ADe zinsnede «of een orthopedagoog-generalist» wordt vervangen door «, een orthopedagoog-generalist of een klinisch technoloog». BDe zinsnede «onderscheidenlijk het terrein van de orthopedagoog-generalist» wordt vervangen door «, de orthopedagoog-generalist onderscheidenlijk het terrein van de klinisch technoloog».

ARTIKEL V

Het Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders wordt als volgt gewijzigd:AArtikel 1 wordt als volgt gewijzigd:1. In de begripsbepaling «logging» vervalt de zinsnede «artikel 35, tweede lid van de wet en». 2. De begripsbepaling «wet: Wet bescherming persoonsgegevens» vervalt. BIn artikel 5, tweede lid, wordt «het College bescherming persoonsgegevens» vervangen door «de Autoriteit persoonsgegevens».

ARTIKEL VI

Het Besluit Jeugdwet wordt als volgt gewijzigd:AArtikel 1.1 wordt als volgt gewijzigd:1. In de begripsbepaling «geregistreerde professional» wordt na «gezondheidszorgpsycholoog» ingevoegd «, orthopedagoog-generalist». 2. In de begripsbepaling «jeugddomein» wordt «advies- en meldpunten huiselijk geweld en kindermishandeling» vervangen door «Veilig Thuis-organisaties». BIn artikel 7.1.1 onderdeel b, wordt «advies- en meldpunten huiselijk geweld en kindermishandeling» vervangen door «Veilig Thuis-organisaties». CDe artikelen 10.1 tot en met 10.3 en 10.5 vervallen.

ARTIKEL VII

Het Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang wordt als volgt gewijzigd: AArtikel 1 wordt als volgt gewijzigd:1. De begripsbepaling «AMHK» vervalt. 2. In de begripsbepaling «melding» wordt «het AMHK» vervangen door «Veilig Thuis». 3. In de alfabetische volgorde wordt de begripsbepaling «Veilig Thuis: Veilig Thuis-organisatie als bedoeld in artikel 4.1.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;» ingevoegd. BIn artikel 8, tweede lid, onderdeel b, wordt «het AMHK» vervangen door «Veilig Thuis».

ARTIKEL VIII

Het Besluit kwaliteit kinderopvang wordt als volgt gewijzigd:AArtikel 1 wordt als volgt gewijzigd:1. De begripsbepaling «AMHK» vervalt. 2. In de begripsbepaling «melding» wordt «het AMHK» vervangen door «Veilig Thuis». 3. In de alfabetische volgorde wordt de begripsbepaling «Veilig Thuis: Veilig Thuis-organisatie als bedoeld in artikel 4.1.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;» ingevoegd. BIn artikel 5, tweede lid, onderdeel b, en 14, tweede lid, onderdeel b, wordt «het AMHK» telkens vervangen door «Veilig Thuis».

ARTIKEL IX

Het Besluit langdurige zorg wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel 3.3.1.7, derde lid, wordt «als het lopende kalenderjaar voor de toepassing» vervangen door «als het lopende kalenderjaar». BIn artikel 3.3.2.2, tweede lid, onderdeel d, wordt na «voor beschermd wonen» ingevoegd « dan wel daarvoor een persoonsgebonden budget is verleend».

ARTIKEL X
Artikel 13

van het Besluit medische hulpmiddelen wordt als volgt gewijzigd:AIn het eerste, vijfde en zesde lid wordt «Inspectie gezondheidszorg en jeugd» vervangen door «centrale commissie, bedoeld in artikel 14 van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen». BIn het vijfde lid wordt na «op de hoogte van» ingevoegd «alle ernstige ongewenste voorvallen als bedoeld in onderdeel 2.3.5. van bijlage X van de richtlijn en van».

ARTIKEL XI

Het Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied klinisch technoloog wordt als volgt gewijzigd: AIn artikel 3, onderdeel a, wordt «Technisch-medische» vervangen door «technisch-medische».BIn artikel 4, vijfde lid, wordt «De competentie academicus’ vervangen door «De competentie kennis en wetenschap».

ARTIKEL XII

In artikel 4:2, eerste lid, onderdeel i, van het Besluit Politiegegevens wordt «het AMHK» vervangen door «Veilig Thuis».

ARTIKEL XIII

Het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling wordt als volgt gewijzigd: AArtikel 1 wordt als volgt gewijzigd:1. In onderdeel b wordt «het AMHK» vervangen door «Veilig Thuis». 2. Onderdeel g komt te luiden: g. Veilig Thuis: Veilig Thuis-organisatie als bedoeld in artikel 4.1.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. BIn artikel 2, tweede lid, onderdeel b, wordt «het AMHK» vervangen door «Veilig Thuis».

ARTIKEL XIV

In artikel 1.1, eerste lid, onderdeel i, van het Eisenbesluit lichaamsmateriaal 2006 wordt...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT