Verzamelwet IenM 2017

 
GRATIS UITTREKSEL

Wet van 17 mei 2017 tot wijziging van de Wet luchtvaart en enkele andere wetten (Verzamelwet IenM 2017)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in de Wet luchtvaart, de Wet milieubeheer en de Spoorwegwet wijzigingen, bijstellingen en technische verbeteringen aan te brengen; Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet luchtvaart wordt als volgt gewijzigd: A In artikel 3.13, vierde lid, wordt «Onze Minister van Verkeer en Waterstaat» telkens vervangen door: Onze Minister van Infrastructuur en Milieu. B Artikel 3.23 wordt als volgt gewijzigd: 1. De onderdelen e tot en met j worden geletterd f tot en met k. 2. Er wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: e. de eisen waaraan de aanvrager van een bewijs van luchtwaardigheid of geluidscertificaat moet voldoen alsmede de wijze, waarop hij kan doen blijken, dat hij aan die eisen voldoet; C Artikel 4.4 wordt als volgt gewijzigd: 1. Het tweede en derde lid worden vernummerd tot derde en vierde lid. 2. Er wordt een lid ingevoegd, luidende: 2. Onze Minister van Infrastructuur en Milieu kan voorts ontheffing verlenen van de bij of krachtens dit hoofdstuk gestelde regels met betrekking tot onbemande luchtvaartuigen, wanneer door bijzondere omstandigheden die regels in redelijkheid geen toepassing kunnen vinden en de veiligheid van het luchtverkeer met het verlenen van de ontheffing niet in gevaar wordt gebracht. 3. In het derde lid (nieuw) wordt «bedoeld in het eerste lid» vervangen door: bedoeld in het eerste en tweede lid. D In artikel 5.10, derde lid, vervalt: , gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; E In artikel 5.30 wordt «de Minister van Verkeer en Waterstaat» vervangen door: Onze Minister van Infrastructuur en Milieu. F Na artikel 6.51 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 6.51a

  1. Onze Minister van Infrastructuur en Milieu kan instanties erkennen die belast zijn met de door hem aan te geven, in het kader van de krachtens artikel 6.51, tweede lid, vastgestelde regels te verrichten taken. De taken kunnen mede betrekking hebben op het keuren en certificeren van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT