Verzamelwet IenM 2018

Oorspronkelijke versie:<a href='/vid/verzamelwet-ienm-2018-759160089'>Verzamelwet IenM 2018</a>
 
GRATIS UITTREKSEL

[Regeling materieel uitgewerkt per 17-02-2020.]
Geldend van 17-02-2018 t/m heden

Wet van 29 november 2017 tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Verzamelwet IenM 2018)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is in de Wet luchtvaart, de Spoorwegwet, de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, de Wet havenstaatcontrole, de Wet zeevarenden, de Wet pleziervaartuigen 2016 en de Wet personenvervoer 2000 wijzigingen, bijstellingen en technische verbeteringen aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Wet luchtvaart.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Spoorwegwet.]

Artikel III

[Red: Wijzigt de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Wet havenstaatcontrole.]

Artikel V

[Red: Wijzigt de Wet zeevarenden.]

Artikel VI

[Red: Wijzigt de Wet pleziervaartuigen 2016.]

Artikel VII

[Red: Wijzigt de Wet personenvervoer 2000.]

Artikel VIIa

[Red: Wijzigt de Waterwet.]

Artikel VIIb

[Red: Wijzigt de Kernenergiewet.]

Artikel VIII

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel IX

Deze wet wordt aangehaald als: Verzamelwet IenM 2018.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 29 november 2017

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,

S. van Veldhoven-van der Meer

Uitgegeven de vijftiende december 2017

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT