Verzamelwet LNV 2021

Wet van 20 januari 2021 tot herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Verzamelwet LNV 2021)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in enkele wetten op het terrein van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wijzigingen van wetstechnische of anderszins ondergeschikte aard aan te brengen in verband met onjuiste verwijzingen of gebreken en een uitgewerkte wet in te trekken; Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

(ALGEMENE WET BESTUURSRECHT).

In artikel 11 van bijlage 2 bij de Algemene wet bestuursrecht wordt in de alfabetische volgorde ingevoegd «Plantgezondheidswet: artikel 26».

ARTIKEL II

(OMGEVINGSWET).

De Omgevingswet wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel 2.25, eerste lid, onder a, onderdeel 10°, wordt «artikel 2.21a» vervangen door «artikel 2.44». BIn artikel 15.1, eerste lid, onder b, wordt «artikel 2.44, eerste of derde lid» vervangen door «artikel 2.45, eerste of derde lid». CIn artikel 16.7, eerste lid, onder b, wordt «artikel 5.7, derde lid» vervangen door «artikel 5.7, vierde lid».

ARTIKEL III

(PLANTGEZONDHEIDSWET).

Artikel 21

van de Plantgezondheidswet wordt als volgt gewijzigd:1. In het vierde lid wordt na «retributie» ingevoegd «en de betalingstermijn». 2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 8. Indien een professionele marktdeelnemer niet binnen de gestelde betalingstermijn aan zijn betalingsverplichting ter zake van retributies voor eerder uitgevoerde werkzaamheden heeft voldaan, kan de bevoegde autoriteit besluiten om werkzaamheden als bedoeld in het eerste, tweede en zesde lid voor dezelfde marktdeelnemer niet uit te voeren dan nadat deze aan zijn betalingsverplichting ter zake van retributies voor die eerder uitgevoerde werkzaamheden heeft voldaan.

ARTIKEL IV

(WET DIEREN).

In artikel 2.2, negende lid, van de Wet dieren wordt...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT