Verzamelwet SZW 2020

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Wet van 11 december 2019 tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2020)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om enige wijzigingen aan te brengen in de wetgeving van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en enkele andere ministeries; Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

AANPASSINGSWET WNRA.

De Aanpassingswet Wnra wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel 2.1, onderdelen C en G, wordt «475d, vierde lid» vervangen door «475d, derde lid». BIn artikel 2.4, onderdeel D, wordt «475d, vierde lid» vervangen door «475d, derde lid». CIn artikel 2.9, onderdeel D, wordt «475d, vierde lid» vervangen door «475d, derde lid». CaIn artikel 2.16, onderdeel A, wordt «Wet ambtenaren defensie 2017» vervangen door «Wet ambtenaren defensie». CbArtikel 2.18 wordt als volgt gewijzigd:1. In onderdeel A, onder 4, wordt in artikel 13a «bij algemene maatregel van bestuur» vervangen door «bij of krachtens algemene maatregel van bestuur». 2. Onderdeel D vervalt. DIn artikel 2.22, onderdeel E, wordt «475d, vierde lid» vervangen door «475d, derde lid». EIn artikel 2.23, onderdeel D, wordt «475d, vierde lid» vervangen door «475d, derde lid». FIn artikel 3.1, onderdeel D, wordt «475d, vierde lid» vervangen door «475d, derde lid». GIn artikel 5.1, onderdeel B, wordt «475d, vierde lid» vervangen door «475d, derde lid». HIn artikel 6.5, onderdeel, B, wordt «475d, vierde lid» vervangen door «475d, derde lid». IIn artikel 6.15, onderdeel B, wordt «475d, vierde lid» vervangen door «475d, derde lid».

ARTIKEL I

A ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET.

De Algemene Kinderbijslagwet wordt als volgt gewijzigd:AArtikel 7, vijfde lid, vervalt.BArtikel 7aa vervalt.CIn artikel 11 vervalt het derde lid, onder vernummering van het vierde lid tot derde lid. DIn artikel 15, tweede lid, vervalt onderdeel b alsmede de aanduiding «a.».EArtikel 25 vervalt.

ARTIKEL II

ALGEMENE NABESTAANDENWET.

In artikel 29a, derde lid, van de Algemene nabestaandenwet wordt «behoudens voor de toepassing van afdeling II van hoofdstuk 3» vervangen door «behoudens voor de toepassing van artikel 16, tweede lid, en afdeling II van hoofdstuk 3».

ARTIKEL III

ALGEMENE OUDERDOMSWET.

De Algemene Ouderdomswet wordt als volgt gewijzigd:AArtikel 7a van de Algemene Ouderdomswet wordt als volgt gewijzigd:1. Aan het eerste lid wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel m door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende: n. in 2025 en de kalenderjaren daarna:

de pensioengerechtigde leeftijd en de aanvangsleeftijd, die jaarlijks op basis van de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd en de aanvangsleeftijd op grond van het tweede lid worden vastgesteld. 2. De aanhef van het tweede lid komt te luiden:

De verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd en de aanvangsleeftijd in 2025 en de kalenderjaren daarna wordt jaarlijks, voor de eerste maal uiterlijk op 1 januari 2020 voor het jaar 2025, vastgesteld volgens de volgende formule:. BIn artikel 8, tweede lid, onderdeel c, vervalt «als bedoeld in artikel 8a, derde lid».CArtikel 8a, derde lid, vervalt onder vernummering van het vierde en vijfde lid tot het derde en vierde lid.

ARTIKEL III

A ALGEMENE WET BESTUURSRECHT.

In artikel 9 van bijlage 2 en artikel 2 van bijlage 3 van de Algemene wet bestuursrecht komt de zinsnede met betrekking tot de Wet arbeid en zorg te luiden:

Wet arbeid en zorg: hoofdstuk 3, afdeling 2, en artikel 4:2b

ARTIKEL IV

ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET.

In artikel 24, vijfde lid, van de Arbeidsomstandighedenwet wordt voor de punt aan het slot ingevoegd «, en indien van toepassing, aan de bij een arbeidsongeval betrokken persoon of personen».

ARTIKEL IV

A ARBEIDSWET 2000 BES.

Artikel 23

van de Arbeidswet 2000 BES wordt als volgt gewijzigd:1. In het eerste lid, onderdeel b, vervalt «Bonaire,». 2. Het eerste lid, onderdeel j, komt te luiden: j. voor het openbaar lichaam Bonaire de dag waarop de viering van Dia di Rincon plaatsvindt;.

ARTIKEL IV

B BURGERLIJK WETBOEK.

Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel 628a, vijfde lid, wordt na «artikel 628, lid 5 of lid 7,» ingevoegd «of artikel 691, lid 7,». BIn artikel 669, derde lid, onderdeel i, wordt «bedoeld in de onderdelen c tot en met h» vervangen door «bedoeld in de onderdelen c tot en met e, g en h». CIn artikel 673, tweede lid, wordt «kalenderjaar» telkens vervangen door «jaar».

ARTIKEL V

PARTICIPATIEWET.

De Participatiewet wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel 7, tiende lid, wordt «, als bedoeld in artikel 10g» vervangen door «, bedoeld in artikel 10g». BAan het slot van artikel 8b wordt toegevoegd «en de daarop berustende bepalingen».CArtikel 10g wordt als volgt gewijzigd:1. In het tweede lid wordt «de gemeente» vervangen door «het college». 2. Het vierde lid komt te luiden: 4. In afwijking van de artikelen 17, 18, 18a en paragraaf 6.4 voert het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen dit artikel uit met overeenkomstige toepassing van de artikelen 2:7, 2:9, 2:31, 2:58, 2:59, 2:60, 2:61, 2:63, 2:64, 2:65 en 2:69 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten. 3. In het vijfde lid, onderdeel b, vervalt «, de Wet sociale werkvoorziening» en wordt «de Wet overige OCW-subsidies,» vervangen door «de Wet overige OCW-subsidies of in verband met werkzaamheden als werknemer in de zin van de Wet sociale werkvoorziening». CaArtikel 36b, eerste lid, onderdeel d, komt te luiden:d. door een structurele medische beperking tijdens de studie geen inkomsten kan verwerven. DArtikel 38, vierde lid, komt te luiden:4. Met ingang van de dag waarop de over het inkomen, bedoeld in artikel 32, eerste lid, verschuldigde loonbelasting, premies, bijdragen en inhoudingen, bedoeld in artikel 31, derde lid, wijzigen, worden de bedragen en percentages ter vaststelling van de aanspraak op vakantietoeslag over een inkomen als bedoeld in artikel 31, vierde lid, gewijzigd. EIn de aanhef van artikel 47 wordt na «van deze wet» ingevoegd «en de daarop berustende bepalingen».

ARTIKEL V

A PENSIOENWET.

Artikel 63

van de Pensioenwet wordt als volgt gewijzigd:1. Aan het tweede lid wordt een zin toegevoegd, luidende:

Ingeval de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, na de ingangsdatum van het pensioen wordt verlaagd, wordt voor de toepassing van de eerste zin uitgegaan van de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, die van toepassing was voor deze verlaging. 2. In het derde lid wordt «een verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd» vervangen door «een aanpassing van de pensioengerechtigde leeftijd» en wordt «bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, zoals die van toepassing was voor deze verhoging» vervangen door «bij het bereiken van de hoogste pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, die op enig moment na de ingangsdatum van het pensioen geldt of heeft gegolden voor de pensioengerechtigde».

ARTIKEL VI

WERKLOOSHEIDSWET.

Aan artikel 130h wordt een lid toegevoegd, luidende:5. Het eerste tot en met het derde lid zijn niet van toepassing op aanvragen die na 31 december 2019 worden ingediend.

ARTIKEL VII

WET AANSCHERPING HANDHAVING EN SANCTIEBELEID SZW-WETGEVING.

In artikel XXV, vierde lid, van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving wordt «de artikelen XV, onderdeel J» vervangen door «de artikelen XV, onderdeel K».

ARTIKEL VIII

WET ALGEMENE OUDERDOMSVERZEKERING BES.

De Wet algemene ouderdomsverzekering BES wordt als volgt gewijzigd:AAan artikel 14 wordt een lid toegevoegd, luidende:3. Indien uit de door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde consumentenprijsindexcijfers voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba blijkt, dat het prijsindexcijfer voor het derde kwartaal van het lopende jaar, vergeleken met het prijsindexcijfer voor het derde kwartaal van het voorafgaande jaar is gestegen of gedaald, stelt Onze Minister een bedrag vast, dat met ingang van 1 januari van het komende jaar in de plaats treedt van het in het eerste lid bedoelde bedrag. Onze Minister bepaalt welke consumentenprijsindexcijfers voor de toepassing van de eerste zin worden gebruikt. De consumentenprijsindexcijfers kunnen voor de onderscheiden openbare lichamen en voor belanghebbenden die woonachtig zijn buiten de openbare lichamen, verschillend zijn. BArtikel 43b komt te luiden:

Artikel 43

b.

Afdeling 3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing met dien verstande dat in artikel 3:5, eerste lid, in plaats van «besluiten» wordt gelezen «beschikkingen» en in de artikelen 3:6, tweede lid, 3:8 en 3:9 in plaats van «het besluit» wordt gelezen «de beschikking».

ARTIKEL IX

WET ALGEMENE WEDUWEN- EN WEZENVERZEKERING BES.

De Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel 17 wordt een lid toegevoegd, luidende:3. Indien uit de door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde consumentenprijsindexcijfers voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba blijkt, dat het prijsindexcijfer voor het derde kwartaal van het lopende jaar, vergeleken met het prijsindexcijfer voor het derde kwartaal van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT