Verzamelwet SZW 2023

Wet van 21 december 2022 tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2023)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om enige wijzigingen aan te brengen in de wetgeving van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en enkele andere ministeries; Zo is het dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET.

De Algemene Kinderbijslagwet wordt als volgt gewijzigd:1. Aan artikel 12 wordt een lid toegevoegd, luidende: 5. Het tweede lid is niet van toepassing indien het kind op de eerste dag van een kalenderkwartaal niet in Nederland woont doch langer dan drie maanden onafgebroken in Nederland verblijft. 2. In artikel 17a, elfde lid, wordt «geheel of gedeeltelijke kwijt te schelden» vervangen door «geheel of gedeeltelijk kwijt te schelden».

ARTIKEL II

ALGEMENE NABESTAANDENWET.

In artikel 39, elfde lid, van de Algemene nabestaandenwet, wordt «geheel of gedeeltelijke kwijt te schelden» vervangen door «geheel of gedeeltelijk kwijt te schelden».

ARTIKEL III

ALGEMENE OUDERDOMSWET.

In artikel 17c, twaalfde lid, van de Algemene Ouderdomswet, wordt «geheel of gedeeltelijke kwijt te schelden» vervangen door «geheel of gedeeltelijk kwijt te schelden».

ARTIKEL IV

BURGERLIJK WETBOEK BES.

Artikel 1614

ca van Boek 7a van het Burgerlijk Wetboek BES wordt als volgt gewijzigd:1. In het tweede lid, wordt na «vanaf zes weken voor de dag na de vermoedelijke datum van bevalling,» ingevoegd «of vanaf tien weken voor die dag indien het een zwangerschap van meer dan een kind betreft,» en wordt na «uiterlijk vier weken voor de dag na de vermoedelijke datum van bevalling» toegevoegd «of uiterlijk acht weken voor die dag indien het een zwangerschap van meer dan een kind betreft». 2. Aan het derde lid wordt toegevoegd «, of, indien het een zwangerschap van meer dan een kind betreft, minder dan tien weken heeft bedragen». 3. Onder vernummering van het vierde lid tot vijfde lid, wordt een lid ingevoegd, luidende: 4. Als een kind tijdens het bevallingsverlof vanwege zijn medische toestand in een ziekenhuis is opgenomen, wordt het bevallingsverlof verlengd met het aantal opnamedagen, te rekenen vanaf de achtste dag van opname tot en met de laatste dag van het bevallingsverlof tot een maximum van tien weken. De in de eerste zin bedoelde verlenging van het bevallingsverlof is uitsluitend van toepassing voor zover de ziekenhuisopname langer duurt dan het aantal dagen waarmee het bevallingsverlof als gevolg van de werkelijke datum van bevalling op grond van het tweede lid wordt verlengd.

ARTIKEL V

PARTICIPATIEWET.

De Participatiewet wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel 10d, zevende lid, wordt «in het voorafgaande jaar en de aanspraak op vakantiebijslag op grond van artikel 15 van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag» vervangen door «en de aanspraak op vakantiebijslag op grond van artikel 15 van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in de periode van 1 januari van het voorafgaande kalenderjaar tot en met 1 januari van het kalenderjaar waarvoor de loonkostensubsidie opnieuw wordt vastgesteld,». BIn artikel 18a, eerste tot en met vijfde lid, wordt «of 36b, tweede lid,» telkens vervangen door «of 36b, vierde lid,». CIn artikel 36b, eerste lid, wordt «de hoogte» vervangen door «de minimale hoogte».

ARTIKEL VI

POLITIEWET 2012.

Artikel 48

n, derde lid, van de Politiewet 2012 komt te luiden:3. Indien de ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte een aanvang heeft genomen voor het op grond van het eerste lid vast te stellen tijdstip blijft voor de periode, genoemd in artikel 48m, eerste lid, onderdeel a, de in het eerste lid genoemde termijn van dertien weken gelden.

ARTIKEL VII

REMIGRATIEWET.

De Remigratiewet wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel 4, derde lid, en artikel 11, eerste lid, wordt «artikel 36 of 43 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering» vervangen door «artikel 36 of 43, eerste tot en met vierde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering». BIn artikel 6b, tiende lid, wordt «geheel of gedeeltelijke kwijt te schelden» vervangen door «geheel of gedeeltelijk kwijt te schelden».

ARTIKEL VIII

WET ALGEMENE OUDERDOMSVERZEKERING BES.

De Wet algemene ouderdomsverzekering BES wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel 10 wordt na «Onze Minister» toegevoegd «door middel van een door Onze Minister beschikbaar gesteld aanvraagformulier». BAan artikel 35, eerste lid, wordt een zin toegevoegd, luidende:

De door Onze Minister verlangde inlichtingen omvatten ten minste de naam en de voornamen van de persoon van wie de inlichtingen worden gevraagd en het identificatienummer dat hem op grond van artikel 8.86, negende lid, van de Belastingwet BES is toegekend dan wel van hem bekend is.

ARTIKEL IX

WET ALGEMENE WEDUWEN- EN WEZENVERZEKERING BES.

De Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES wordt als volgt gewijzigd:AArtikel 14 wordt als volgt gewijzigd:1. In het eerste lid wordt na «Onze Minister» toegevoegd «door middel van een door Onze Minister beschikbaar gesteld aanvraagformulier». 2. Het derde lid vervalt. BAan artikel 36, eerste lid, wordt een zin toegevoegd, luidende:

De door Onze Minister verlangde inlichtingen omvatten ten minste de naam en de voornamen van de persoon van wie de inlichtingen worden gevraagd en het identificatienummer dat hem op grond van artikel 8.86, negende lid, van de Belastingwet BES is toegekend dan wel van hem bekend is.

ARTIKEL X

WET ALLOCATIE ARBEIDSKRACHTEN DOOR INTERMEDIAIRS.

Aan artikel 15, tweede lid, van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs wordt een zin toegevoegd, luidende:

Indien dit niet mogelijk is, worden gegevens slechts opgenomen, voor zover de persoonlijke levenssfeer van de betrokken werknemers of werkzoekenden hierdoor niet onevenredig wordt geschaad.

ARTIKEL XI

WET AMBTENAREN DEFENSIE.

Artikel 12

q, elfde lid, van de Wet ambtenaren defensie komt te luiden:11. Indien de ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte een aanvang heeft genomen voor het op grond van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT