Besluit van 2 juni 2014 tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000, houdende een nadere regeling inzake de rust- en voorbereidingstermijn bij asielaanvragen

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 2 juni 2014 tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000, houdende een nadere regeling inzake de rust- en voorbereidingstermijn bij asielaanvragen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 29 april 2014, nr. 510767;Gelet op de artikelen 37, eerste lid, en 54, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000;De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 7 mei 2014, nr. W03.14.0128/II);Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 26 mei, nr. 518943; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Vreemdelingenbesluit 2000 wordt als volgt gewijzigd:AArtikel 3.109 wordt als volgt gewijzigd:1. In de aanhef van het zevende lid worden de woorden «geen rust- en voorbereidingstermijn gegeven» vervangen door: «geen rust- en voorbereidingstermijn gegeven indien». 2. In het zevende lid, onderdeel b, wordt «; of» vervangen door een puntkomma. 3. Aan het zevende lid wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel c door «; of» een onderdeel toegevoegd, luidende: d. de vreemdeling de aanvraag heeft ingediend nadat tegen hem een overdrachtsbesluit is uitgevaardigd en hem rechtens zijn vrijheid is ontnomen op grond van artikel 6a of 59a van de Wet. 4. Het achtste lid vervalt. BIn artikel 4.51, eerste lid, onderdeel b, wordt «artikel 8, onder f, g of h,» vervangen door: artikel 8, onder f, g, h of m.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnootWassenaar, 2 juni 2014Willem-AlexanderDe Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven

Uitgegeven de twaalfde juni 2014 De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven

NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen

In dit besluit wordt geregeld dat vreemdelingen ten aanzien van wie eerder is vastgesteld dat een andere lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek geen rust- en voorbereidingstermijn wordt gegeven indien zij vanuit bewaring een (volgend) asielverzoek indienen. Voorts wordt de mogelijkheid geschrapt om bij ministeriële regeling te bepalen dat de rust- en voorbereidingstermijn niet van toepassing is indien de aanvraag wordt...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT