Warenwetbesluit uitvoering markttoezichtverordening

Besluit van 15 maart 2023, houdende vaststelling van regels in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1020 betreffende markttoezicht en conformiteit van producten (Warenwetbesluit uitvoering markttoezichtverordening)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 januari 2023, kenmerk 3472611-1040182-WJZ, mede namens Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Gelet op Verordening (EU) 2019/1020 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende markttoezicht en conformiteit van producten en tot wijziging van Richtlijn 2004/42/EG en de Verordeningen (EG) nr. 765/2008 en (EU) nr. 305/2011 (PbEU 2019, L 169) en de artikelen 13, 14 en 32b van de Warenwet; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 1 maart 2023, no. W13.23.00009/III);Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 maart 2023, kenmerk 3545520-1040182-WJZ; Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Het is verboden te handelen in strijd met voorschriften die gesteld zijn bij artikel 4, eerste, derde en vierde lid, 5, eerste en tweede lid, en 7, van Verordening (EU) 2019/1020.

Artikel 2

Bij ministeriële regeling worden één of meerdere autoriteiten als bedoeld in artikel 25, eerste lid, van Verordening (EU) 2019/1020 aangewezen.

Artikel 3

Het Warenwetbesluit algemene productveiligheid wordt als volgt gewijzigd:AArtikel 1, eerste lid, onderdeel d, komt te luiden:d. Verordening (EG) nr. 765/2008:

Verordening (EG) nr. 765/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 tot vaststelling van de eisen inzake accreditatie en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 339/93 (PbEU 2008 L 218). BIn artikel 2b, zesde lid, vervalt de zin «Deze nadere regels kunnen mede betrekking hebben op het aanwijzen van autoriteiten die belast zijn met de controle van producten die de communautaire markt binnenkomen.».

Artikel 4

De bijlage bij het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten wordt als volgt gewijzigd:1. In het onderdeel «Inhoud» wordt na onderdeel A-3 een onderdeel ingevoegd, luidende:

A-4 Warenwetbesluit uitvoering markttoezichtverordening2. Na rubriek A-3 wordt een nieuwe rubriek ingevoegd, luidende:

A-4

Warenwetbesluit uitvoering markttoezichtverordening

A-4.1

Artikel 1

€ 525,–

€ 1.050,–

X

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop artikel 2.5 van de Wet uitvoering markttoezichtverordening in werking treedt.

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als: Warenwetbesluit uitvoering markttoezichtverordening.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 15 maart 2023Willem-AlexanderDe Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.J. KuipersDe Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van Gennip

Uitgegeven de tweeëntwintigste maart 2023 De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

 1. Inleiding

  Verordening (EU) 2019/10201 (hierna: markttoezichtverordening) is op 19 maart 2019 gepubliceerd en is, met uitzondering van de artikelen 29 tot en met 33 en 36, met ingang van 16 juli 2021 van toepassing. Voornoemde artikelen zijn met ingang van 1 januari 2021 van toepassing. Het doel van dit besluit is om te voorzien in de benodigde bepalingen om uitvoering te geven aan de markttoezichtverordening. Dit besluit heeft betrekking op regelgeving waarop de Warenwet van toepassing is.

  De markttoezichtverordening regelt het markttoezicht op producten en is gericht op het verbeteren van het toezicht op producten in de interne markt en producten die de Europese Unie binnenkomen om zo bij te dragen aan betere naleving van Europese wet- en regelgeving inzake onder andere veiligheid, gezondheid en milieu. Zij vervangt de artikelen 15 tot en met 29 van Verordening (EG) nr. 765/2008.2

  In artikel 2, tweede lid, van de markttoezichtverordening is het toepassingsgebied van de verordening beschreven. Uit dit artikel volgt dat de markttoezichtverordening van toepassing is op producten waarop de in bijlage I vermelde harmonisatiewetgeving van de Unie van toepassing is, voor zover die harmonisatiewetgeving geen specifieke bepalingen met hetzelfde doel bevat, waarin bepaalde aspecten van markttoezicht en handhaving specifieker zijn geregeld. In bijlage I zijn onder andere Richtlijn 69/493/EEG3, Richtlijn 75/324/EEG4, Richtlijn 76/211/EEG5, Richtlijn 94/11/EG6, Richtlijn 2006/42/EG7, Verordening (EG) 1907/20068, Richtlijn 2007/45/EG9, Richtlijn 2009/48/EG10, Verordening (EU) nr. 1007/201111, Richtlijn 2014/29/EU12, Richtlijn 2014/33/EU13, Richtlijn 2014/34/EU14, Richtlijn 2014/35/EU15, Richtlijn 2014/68/EU16, Verordening (EU) 2016/42517 en Verordening (EU) 2016/42618 vermeld. Deze richtlijnen en verordeningen zijn geïmplementeerd en uitgevoerd bij of krachtens het Warenwetbesluit glasartikelen, het Warenwetbesluit drukverpakkingen, het Warenwetbesluit hoeveelheden voorverpakkingen, het Warenwetbesluit etikettering van schoeisel, het Warenwetbesluit machines, het Warenwetbesluit algemene chemische productveiligheid, het Warenwetbesluit hoeveelheden voorverpakkingen, het Warenwetbesluit speelgoed 2011, het Warenwetbesluit textielproducten, het Warenwetbesluit drukvaten van eenvoudige vorm 2016, het Warenwetbesluit liften 2016, het Warenwetbesluit explosieveilig materieel 2016, het Warenwetbesluit elektrisch materiaal, het Warenwetbesluit drukapparatuur 2016, het Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen 2016 en het Warenwetbesluit gastoestellen 2018. Dit besluit heeft derhalve alleen betrekking op producten waarop voornoemde richtlijnen en verordeningen van toepassing zijn, voor zover die richtlijnen en verordeningen geen specifieke bepalingen met hetzelfde doel bevatten, waarin bepaalde aspecten van markttoezicht en handhaving specifieker zijn geregeld.

  Uit artikel 25, eerste lid, van de Warenwet volgt onder meer dat de bij besluit van Onze Minister aangewezen ambtenaren belast zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de wet en van het bepaalde bij of krachtens bindende EU-rechtshandelingen die bij of krachtens deze wet zijn geïmplementeerd. Op grond hiervan zijn de ambtenaren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (hierna: NVWA) en de Nederlandse Arbeidsinspectie belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Warenwet en van het bepaalde bij of krachtens de markttoezichtverordening. De controle van producten, waarop voornoemde richtlijnen en verordeningen van toepassing zijn, die de markt van de Unie binnenkomen vindt plaats door de douane in samenwerking met de NVWA. De samenwerking is vastgelegd in convenanten.

 2. Uitvoering markttoezichtverordening onder de Warenwet

  De markttoezichtverordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in alle lidstaten van de Europese Unie. Het is daarom niet noodzakelijk en zelfs niet toegestaan om bepalingen uit de markttoezichtverordening over te nemen in nationale wetgeving (het zogenaamde overschrijfverbod). Wel kan het voor de operationalisering van een verordening nodig zijn om bepalingen met betrekking tot procedures, handhaving, rechtsbescherming en aanwijzing van bevoegde autoriteiten op te nemen in nationale regelgeving. In dit besluit worden daartoe in aanmerking komende voorschriften uit de markttoezichtverordening aangewezen als verboden, zodat overtreding daarvan bestraft kan worden met een bestuurlijke boete.

  De markttoezichtverordening wordt uitgevoerd bij onderhavig besluit op grond van artikel 13 van de Warenwet. Ook de Warenwet wordt gewijzigd ter uitvoering van de markttoezichtverordening.19

 3. Gevolgen voor regeldruk

  Dit besluit heeft een technisch karakter, gericht op uitvoering van de markttoezichtverordening. Het besluit bevat geen inhoudelijke regels en bevat geen bepalingen die verplichtingen aan burgers en bedrijven opleggen. Het besluit heeft dan ook geen gevolgen voor de regeldruk. Het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) heeft het dossier niet geselecteerd voor een formeel advies, omdat het geen gevolgen voor de regeldruk heeft.

 4. Regulier Overleg Warenwet

  Het ontwerp van dit besluit is voorgelegd aan de deelnemers aan het Regulier Overleg Warenwet (ROW).20 Deze consultatie heeft niet geleid tot commentaar op het ontwerpbesluit.

 5. Handhaafbaarheid en uitvoerbaarheid

  Het ontwerp van dit besluit is door de NVWA en de Nederlandse Arbeidsinspectie beoordeeld...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT