Warenwetbesluit uitvoering verordening wederzijdse erkenning

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 25 mei 2020, houdende vaststelling van regels in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/515 betreffende de wederzijdse erkenning van goederen die in een andere lidstaat rechtmatig in de handel zijn gebracht (Warenwetbesluit uitvoering verordening wederzijdse erkenning)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister voor Medische Zorg van 16 april 2020, kenmerk 1669877-203857-WJZ;Gelet op Verordening (EU) 2019/515 van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2019 betreffende de wederzijdse erkenning van goederen die in een andere lidstaat rechtmatig in de handel zijn gebracht en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 764/2008 (PbEU 2019, L 91) en de artikelen 13 en 32b van de Warenwet; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 7 mei 2020, no.W13.20.0118/III);Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Medische Zorg van 19 mei 2020, kenmerk 1686890-203857-WJZ; Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder verordening (EU) 2019/515: Verordening (EU) 2019/515 van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2019 betreffende de wederzijdse erkenning van goederen die in een andere lidstaat rechtmatig in de handel zijn gebracht en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 764/2008 (PbEU 2019, L 91).

Artikel 2

De artikelen 3 en 4 van dit besluit hebben, met uitzondering van artikel 2b, eerste tot en met vijfde lid, van het Warenwetbesluit algemene productveiligheid, betrekking op voorschriften met betrekking tot waren die bij of krachtens de Warenwet zijn gesteld.

Artikel 3

Onze Minister is de bevoegde autoriteit, genoemd in de artikelen 4 en 5, van verordening (EU) 2019/515.

Artikel 4

Het is verboden te handelen in strijd met artikel 4, derde lid, van verordening (EU) 2019/515.

Artikel 5

Het Warenwetbesluit algemene productveiligheid wordt als volgt gewijzigd:AArtikel 1, eerste lid, onderdeel d, vervalt, onder verlettering van onderdeel e tot onderdeel d. BArtikel 2b wordt als volgt gewijzigd:1. In het eerste lid, aanhef, en vierde lid, wordt «Infrastructuur en Milieu» telkens vervangen door «Infrastructuur en Waterstaat». 2. In het eerste lid, onderdeel a, wordt «artikel 1, eerste lid, onderdeel a, en tweede lid, onderdelen a en b van de Wet pleziervaartuigen» vervangen door «artikel 1 van de Wet pleziervaartuigen 2016». 3. In het eerste lid, onderdeel b, vervalt «onderdeel k,». 4. In het derde lid wordt «Economische Zaken» vervangen door «Economische Zaken en Klimaat». 5. In het vijfde lid wordt «Economische Zaken, Landbouw en innovatie» vervangen door «Economische Zaken en Klimaat». 6. In het zesde lid vervalt «de bij of krachtens verordening (EG) nr. 764/2008 en».

Artikel 6

De bijlage bij het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten wordt als volgt gewijzigd:1. In het onderdeel «Inhoud» wordt na onderdeel A-2 een onderdeel ingevoegd, luidende:

A-3 Warenwetbesluit uitvoering verordening wederzijdse erkenning2. Na rubriek A-2 wordt een nieuwe rubriek ingevoegd, luidende:

A-3

Warenwetbesluit uitvoering verordening wederzijdse erkenning

A-3.1

Artikel 4

€ 525,–

€ 1.050,–

X

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 8

Dit besluit wordt aangehaald als: Warenwetbesluit uitvoering verordening wederzijdse erkenning.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT