Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing

Wet van 3 juni 2023 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet dieren met het oog op de versterking en aanvulling van het instrumentarium ten behoeve van de opsporing, vervolging en bestuursrechtelijke sanctionering van dierenmishandeling, dierverwaarlozing en overtreding van bepalingen inzake dierenwelzijn, dierengezondheid en het aanhitsen van dieren (Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die dezen zullen zien of horen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is om het bestaande instrumentarium voor de opsporing, vervolging en bestuursrechtelijke sanctionering van dierenmishandeling, dierverwaarlozing en bepalingen betreffende dierenwelzijn en dierengezondheid te versterken en aan te vullen; Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

Het Wetboek van Strafrecht wordt als volgt gewijzigd:AArtikel 14b, derde lid, vervalt.BNa artikel 306 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 306

a.

Hij die een dier op een mens of op een ander dier aanhitst, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie. BaIn artikel 350, tweede lid, wordt «drie jaren» vervangen door «vijf jaren» en wordt «vierde categorie» vervangen door «vijfde categorie». CIn artikel 425, onderdeel 1°, vervalt «een dier op een mens aanhitst of» en wordt na «wanneer het een mens» ingevoegd «of een dier».

ARTIKEL II
Artikel 509

hh van het Wetboek van Strafvordering wordt als volgt gewijzigd:1. In het eerste lid wordt onder vervanging van de punt door een komma aan het slot van onderdeel c toegevoegd «dan wel». 2. Aan het eerste lid wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: d. in verband waarmee vrees bestaat voor gedrag van de verdachte dat herhaald gevaar voor de gezondheid of het welzijn van een of meer dieren oplevert. 3. Aan het tweede lid wordt onder vervanging van de punt door een komma aan het slot van onderdeel d een onderdeel toegevoegd, luidende: e. geen of minder dieren te houden, dan wel bepaalde diersoorten niet te houden.

ARTIKEL III

De Wet dieren wordt als...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT