Wet aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en het vervallen van de maximale inkomensgrenzen

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Wet van 13 maart 2019 tot wijzing van de Wet op de huurtoeslag in verband met het laten vervallen van de bepaling dat de eigen bijdrage in de huurtoeslag wordt geïndexeerd met het percentage van de netto-bijstandsontwikkeling indien dat percentage lager is dan het percentage van de huurprijsontwikkeling en van de maximale inkomensgrenzen vanaf welke geen huurtoeslag wordt toegekend (Wet aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en het vervallen van de maximale inkomensgrenzen)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is in de Wet op de huurtoeslag de bepaling dat de eigen bijdrage in de huurtoeslag wordt geïndexeerd met het percentage van de netto-bijstandsontwikkeling indien dat percentage lager is dan het percentage van de huurprijsontwikkeling en de maximale inkomensgrenzen vanaf welke geen huurtoeslag wordt toegekend te laten vervallen teneinde een eenduidige indexering van de eigen bijdrage in de huurtoeslag te bereiken en armoedeval te beperken; Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet op de huurtoeslag wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel 1, onderdeel g, wordt «Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst» vervangen door «Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties». BArtikel 14 wordt als volgt gewijzigd:1. Het derde lid vervalt. 2. Het vierde lid wordt vernummerd tot derde lid. CIn artikel 21 wordt na het tweede lid een lid toegevoegd, luidende:3. In afwijking van het eerste lid wordt, als de basishuur op of boven de aftoppingsgrens ligt, het deel van de rekenhuur boven de basishuur voor het percentage, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, gesubsidieerd, in de gevallen, bedoeld in dat onderdeel. DArtikel 27 wordt als volgt gewijzigd:1. Het vierde lid vervalt. 2. Het vijfde tot en met negende lid worden vernummerd tot vierde tot en met achtste lid. 3. Het zesde lid (nieuw) komt te luiden: 6. De bedragen, bedoeld in het eerste, tweede en derde lid, worden naar boven afgerond op hele eurocenten, met uitzondering van de norminkomens, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen a en b (maximum inkomen...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT