Wet bedrijfsleven 2019

Abbreviated LabelGeen
Subject MatterBelastingrecht | Vennootschapsbelastingrecht
CourtFinanciën

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wet van 19 december 2018 tot wijziging van enige wetten in verband met enkele maatregelen voor het bedrijfsleven (Wet bedrijfsleven 2019)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is enkele fiscale maatregelen te treffen om voor ondernemingen een aantrekkelijk vestigingsland te blijven en gelijktijdig de aanpak van belastingontwijking voortvarend voort te zetten;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstukken 1 t/m 6

[Vervallen]

Hoofdstuk 7. Wijzigingen enige wetten
Artikel 7.1. Wijzigingen Wet inkomstenbelasting 2001 met ingang van 1 januari 2019

[Red: Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel 7.2

[Vervallen]

Artikel 7.3. Wijzigingen Wet op de vennootschapsbelasting 1969 met ingang van 1 januari 2019

[Red: Wijzigt de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.]

Artikel 7.4. Wijzigingen Wet op de vennootschapsbelasting 1969 met ingang van 1 januari 2020

[Red: Wijzigt de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.]

Artikel 7.5. Wijzigingen Wet op de vennootschapsbelasting 1969 met ingang van 1 januari 2021

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikelen 7.6 en 7.7

[Vervallen]

Artikel 7.8. Wijziging Wet werken aan winst met ingang van 1 januari 2019

[Red: Wijzigt de Wet werken aan winst.]

Artikel 7.9. Wijziging Wet maatregelen woningmarkt 2014 II met ingang van 1 januari 2019

[Red: Wijzigt de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II.]

Hoofdstuk 8. Overgangsbepalingen
Artikel 8.0. Overgangsbepaling beperking afschrijving gebouwen in eigen gebruik

Met betrekking tot een gebouw in eigen gebruik waarop de belastingplichtige reeds vóór 1 januari 2019 heeft afgeschreven doch nog niet over drie volledige jaren heeft kunnen afschrijven, vindt de in artikel 7.3, onderdeel A, opgenomen wijziging van artikel 8, zesde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 voor het eerst toepassing met ingang van het boekjaar dat volgt op het boekjaar...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT