Wet defensiematerieelbegrotingsfonds

Abbreviated labelGeen
CourtDefensie

Geldend van 01-07-2020 t/m heden

Wet van 20 mei 2020, houdende regels inzake een defensiematerieelbegrotingsfonds (Wet defensiematerieelbegrotingsfonds)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is ter bevordering van een meerjarig integraal beheer van de defensiematerieelbegroting een begrotingsfonds in te stellen voor investeringen in en instandhouding van het materieel, de ICT-middelen en de infrastructuur van Defensie;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1. Definities

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • a. fonds: defensiematerieelbegrotingsfonds, bedoeld in artikel 2;

  • b. infrastructuur: alle onroerende voorzieningen ten behoeve van het Ministerie van Defensie;

  • c. instandhouding: het beheer en het onderhoud, gericht op het gebruiksgereed houden van materieel, ICT-middelen en infrastructuur;

  • d. meerjarenoverzicht: het meerjarig defensieprojectenoverzicht over verwervingsprojecten, bedoeld in artikel 6.

Artikel 2. Instelling en doel defensiematerieelbegrotingsfonds
  • 1 Er is een defensiematerieelbegrotingsfonds.

  • 2 Het fonds heeft ten doel te voorzien in een meerjarig integraal beheer van de financiering en bekostiging van de ontwikkeling, de verwerving, de instandhouding en de afstoting van het materieel, de ICT-middelen en de infrastructuur van het Ministerie van Defensie.

Artikel 3. Beheer en begroting
  • 2 Onze Minister van Defensie beheert het fonds.

  • 3 De begroting van het fonds bevat een overzicht van de verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten voor het begrotingsjaar en de veertien daarop aansluitende jaren. Daarbij wordt in ieder geval inzichtelijk gemaakt welke verplichtingen, uitgaven en ontvangsten afzonderlijk ten laste komen van maritiem materieel, landmaterieel, luchtmaterieel, en defensiebreed materieel.

Artikel 4. Ontvangsten

De ontvangsten van het fonds zijn:

  • a. bijdragen ten laste van andere begrotingen van het Rijk;

  • b. gelden, verkregen uit de verkoop en ontwikkeling van materieel...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT