Wet digitale overheid

Wet van 24 maart 2023 tot wijziging van het voorstel van wet houdende algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is enkele bepalingen uit het bij koninklijke boodschap van 19 juli 2018 ingediende voorstel van wet (Kamerstukken 34 972) aan te passen; Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

Indien het bij koninklijke boodschap van 19 juli 2018 ingediende voorstel van wet (Kamerstukken 34 972) tot wet wordt verheven, wordt die wet als volgt gewijzigd: AArtikel 9 wordt als volgt gewijzigd:1. Aan het eerste lid wordt, aan het slot van dat lid, een zin toegevoegd luidende: Het zesde lid, aanhef en onderdelen b, c en d, zijn van overeenkomstige toepassing op een aanwijzing. 2. Het zesde lid komt te luiden: 6. Onze Minister weigert een erkenning indien: a. niet wordt voldaan aan de eisen bedoeld in het tweede of derde lid; b. het ontwerp van het identificatiemiddel of de ontsluitende dienst naar de stand der techniek en andere redelijkerwijs beschikbare mogelijkheden op het moment van aanvraag onvoldoende voorziet in de bescherming van gegevens; c. de aanvrager niet aannemelijk heeft gemaakt dat met de erkenning geen inkomsten worden verkregen uit het gebruik, verhandelen of verstrekken van gegevens over gebruikers of authenticatie van gebruikers, anders dan voor het doel waarvoor de erkenning wordt verleend; d. bij de voor de werking van het identificatiemiddel of de ontsluitende dienst noodzakelijke processen naar zijn oordeel onvoldoende gebruik wordt gemaakt van software die onder een open source licentie is gepubliceerd; of e. zwaarwegende redenen zich tegen erkenning verzetten, waarvan in ieder geval sprake is wanneer ernstig gevaar bestaat voor de cyberveiligheid of staatsveiligheid of in geval ernstig gevaar bestaat dat de erkenning mede zal worden gebruikt om strafbare feiten te plegen of uit strafbare feiten verkregen of te verkrijgen voordelen te benutten of anderszins de betrouwbaarheid en veiligheid van het Nederlandse...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT