Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Wet van 28 november 2018 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met de herziening van het kader voor herstel en afwikkeling van verzekeraars (Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het kader voor herstel en afwikkeling van verzekeraars te herzien; Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet op het financieel toezicht wordt gewijzigd als volgt: AArtikel 1:1 wordt als volgt gewijzigd:1. De definitie van «bewindvoerder» komt te luiden: bewindvoerder:a. de autoriteit in een andere lidstaat die bevoegd is tot de toepassing van een afwikkelingsinstrument en de uitoefening van afwikkelingsbevoegdheden, bedoeld in de richtlijn herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen; b. de autoriteit in een andere lidstaat die bevoegd is tot de toepassing van een afwikkelingsinstrument en de uitoefening van afwikkelingsbevoegdheden die vergelijkbaar zijn met de in hoofdstuk 3A:2 bedoelde maatregelen; c. degene die is aangewezen door de bestuurlijke of rechterlijke instanties in een andere lidstaat om andere saneringsmaatregelen met betrekking tot banken, beleggingsondernemingen of verzekeraars uit te voeren. 2. De definitie van «opvanginstelling» vervalt. 3. De definitie van «saneringsmaatregel» komt te luiden: saneringsmaatregel:a. de toepassing van een afwikkelingsinstrument of de uitoefening van afwikkelingsbevoegdheden als bedoeld in de richtlijn herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen; b. de toepassing van een afwikkelingsinstrument of de uitoefening van afwikkelingsbevoegdheden, bedoeld in hoofdstuk 3A.2 of een daarmee vergelijkbare maatregelen die zijn genomen in een andere lidstaat; c. een maatregel, anders dan bedoeld in de onderdelen a en b, genomen in een andere lidstaat, die enigerlei optreden van de aldaar bevoegde instanties behelst en bestemd is om de financiële positie van een bank of een verzekeraar in stand te houden of te herstellen, en van dien aard is dat de maatregel bestaande rechten van derden aantast; BArtikel 1:25d, derde lid, wordt gewijzigd als volgt:1. In onderdeel c, wordt na «3A:37» ingevoegd: 3A:112. 2. In onderdeel d, wordt na «3A:38» ingevoegd: 3A:113. 3. In onderdeel e, wordt na «3A:41» ingevoegd: 3A:117. 4. In onderdeel h, wordt na «3A:49» ingevoegd: 3A:120. CIn artikel 1:42, tweede lid, onderdeel a, onder 2°, vervalt de zinsnede: , of overeenkomstig afdeling 3.5.5 de noodregeling is uitgesproken. DIn artikel 1:47, vierde lid, vervalt de zinsnede: en het aanvragen van de noodregeling op grond van afdeling 3.5.5. EArtikel 1:91, eerste lid, wordt gewijzigd als volgt:1. In artikel 1:91, eerste lid, aanhef, wordt de zinsnede: «onderdelen a, b, c, d, e of f» vervangen door: onderdelen a, b, c en d. 2. De onderdelen a en b vervallen en de onderdelen c tot en met f worden geletterd a tot en met d. FArtikel 1:104 wordt gewijzigd als volgt:1. In het eerste lid, onderdeel g, vervalt: «, of de Nederlandsche Bank een mededeling als bedoeld in artikel 3:195d, eerste lid, heeft gedaan.» 2. In het tweede lid vervallen de onderdelen a en b en worden de onderdelen c tot en met e geletterd a tot en met c. GArtikel 3:17, tweede lid, onderdeel c, onder 4° komt te luiden:4°. met betrekking tot een bank of een beleggingsonderneming als bedoeld in artikel 3A:2, onderdeel b, of een verzekeraar, niet zijnde een verzekeraar met beperkte risico-omvang, het opstellen, bijhouden en uitvoeren van een herstelplan onderscheidenlijk een voorbereidend crisisplan, dat voorziet in maatregelen die de onderneming in staat stellen haar financiële positie na een aanzienlijke verslechtering ervan te herstellen; en. HIn artikel 3:23, tweede lid, wordt «De artikelen 3:17, 3:17b en 3:18» vervangen door: De artikelen 3:17, eerste en tweede lid met uitzondering van onderdeel c, onder 4°, 3:17b en 3:18. IIn artikel 3:24b wordt «De artikelen 3:16, 3:17 en 3:17b» vervangen door: De artikelen 3:16, 3:17, eerste en tweede lid, met uitzondering van onderdeel c, onder 4°, en 3:17b. JIn artikel 3:24c wordt «De artikelen 3:15 tot en met 3:18» vervangen door: De artikelen 3:15, 3:16, 3:17, eerste en tweede lid, met uitzondering van onderdeel c, onder 4° en 3:18. KNa artikel 3:57a wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3

57b.

De Nederlandsche Bank stelt bij de intrekking van de vergunning van een verzekeraar de minimaal aan te houden solvabiliteit vast en bepaalt de samenstelling en de wijze van berekening van de solvabiliteit, alsmede de waardering van de vermogensbestanddelen die tot de solvabiliteit kunnen worden gerekend. Artikel 3:57 is niet van toepassing. LAan artikel 3:59 wordt een lid toegevoegd, luidende:3. Artikel 3:57b is van overeenkomstige toepassing. MAan artikel 3:62, eerste lid, wordt een lid toegevoegd, luidende:3. Artikel 3:57b is van overeenkomstige toepassing. NNa artikel 3:67 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3

67a.

De waarde van de technische voorzieningen van een verzekeraar met zetel in Nederland waarvan de vergunning door DNB is ingetrokken, stemt overeen met het bedrag dat de verzekeraar zou moeten betalen indien hij zijn verzekeringsverplichtingen met onmiddellijke ingang aan een andere verzekeraar zou overdragen. Indien de middelen van de verzekeraar ontoereikend zijn houdt hij zoveel mogelijk technische voorzieningen aan. OIn artikel 3:68, vierde lid, wordt «Artikel 3:67, vijfde en zesde lid, is van overeenkomstige toepassing» vervangen door: De artikelen 3:67, vijfde en zesde lid, en 3:67a zijn van overeenkomstige toepassing. PAan artikel 3:68a wordt een lid toegevoegd, luidende:4. Artikel 3:67a is van overeenkomstige toepassing. QIn artikel 3:69, derde lid, wordt «Artikel 3:67, vijfde en zesde lid, is van overeenkomstige toepassing» vervangen door: De artikelen 3:67, vijfde en zesde lid, en 3:67a zijn van overeenkomstige toepassing. RIn artikel 3:111, eerste lid, aanhef, en derde lid, onderdeel a, wordt «3:62b, 3:63 en 3:159ai» telkens vervangen door: 3:62b en 3:63. SDe afdelingen 3.5.4. en 3.5.4A vervallen.THet opschrift van afdeling 3.5.5 komt te luiden:

AFDELING 3.5.5 BEPALINGEN VAN INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

UDe paragrafen 3.5.5.1 tot en met 3.5.5.4 vervallen.VHet opschrift van paragraaf 3.5.5.5 vervalt.WIn artikel 3:238 wordt «paragraaf» vervangen door: afdeling.XParagraaf 3.5.6.1A vervalt.YIn artikel 3:265d, eerste lid, vervalt onderdeel b en wordt onderdeel c geletterd b. ZAfdeling 3.5.8 vervalt.AANa paragraaf 3.6.3.3 wordt een paragraaf ingevoegd, luidende:

§ 3.6.3.3a Voorbereidend crisisplan

Artikel 3

288i1.

  1. Een Nederlandse herverzekeraar, levensverzekeraar of schadeverzekeraar, niet zijnde een verzekeraar met beperkte risico-omvang, die een deelnemende onderneming is in een andere verzekeraar, of een gemengde financiële holding of verzekeringsholding met zetel in Nederland stelt een voorbereidend crisisplan op, dat voorziet in maatregelen die de verzekeraar in staat stelt zijn financiële positie na een aanzienlijke verslechtering ervan te herstellen, houdt dit plan bij en voert dit uit. 2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de inhoud, de indiening, de modellen en de periodiciteit van de indiening van het plan. 3. Indien een holding als bedoeld in het eerste lid, een voorbereidend crisisplan indient, vervalt de verplichting, bedoeld in artikel 3:17, tweede lid, onderdeel c, onder 4°. BBHet opschrift van hoofdstuk 3A.1 komt te luiden:

HOOFDSTUK 3A.1. AFWIKKELING VAN BANKEN EN BEPAALDE BELEGGINGSONDERNEMINGEN

CCNa het opschrift van hoofdstuk 3A.1 wordt ingevoegd een opschrift luidende:

AFDELING 3A.1.1 ALGEMENE BEPALINGEN

DDIn artikel 3A:1, aanhef, wordt «In dit deel» vervangen door: In dit hoofdstuk.EEHet opschrift van hoofdstuk 3A.2 vervalt.FFHet opschrift van afdeling 3A.2.1 vervalt.GGDe afdelingen 3A.2.2 tot en met 3A.2.7 worden vernummerd tot 3A.1.2 tot en met 3A.1.7.HHIn artikel 3A:5, tweede lid, wordt «de afdelingen 3A.2.3 tot en met 3A.2.8» vervangen door: de afdelingen 3A.1.3 tot en met 3A.1.8. IIIn artikel 3A:6, eerste en tweede lid, wordt «afdeling 3A.2.2» telkens vervangen door: afdeling 3A.1.2. JJDe paragrafen 3A.2.5.1 tot en met 3A.2.5.8 worden vernummerd tot paragrafen 3A.1.5.1 tot en met 3A.1.5.6. KKDe paragrafen 3A.2.7.1 en 3A.2.7.2 worden vernummerd tot paragrafen 3A.1.7.1, onderscheidenlijk 3A.1.7.2 LLIn artikel 3A:20, eerste, tweede en vierde lid, vervalt telkens: noodregeling of.MMIn artikel 3A:41, tweede lid, onderdeel a, vervalt de zinsnede: in een noodregeling of. NNIn de artikelen 3A:65 en 3A:66 wordt «afdeling 3A.2.2.» telkens vervangen door: afdeling 3A.1.2. OONa hoofdstuk 3A.1 wordt een hoofdstuk ingevoegd luidende:

HOOFDSTUK 3A.2 AFWIKKELING VAN VERZEKERAARS

AFDELING 3A.2.1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 3

A:77 Definities.

In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:afwikkelingsinstrumenta. het instrument van bail-in, bedoeld in artikel 3A:93; b. het instrument van overgang van de onderneming, bedoeld in artikel 3A:104; c. het instrument van de overbruggingsinstelling, bedoeld in artikel 3A:112; en d. het instrument van afsplitsing van activa en passiva, bedoeld in artikel 3A:117; afwikkelingsmaatregel:

de toepassing van een afwikkelingsinstrument of het uitoefenen van een bevoegdheid ingevolge hoofdstuk 3A.2; eigendomsinstrumenten:

aandelen...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT