Wet implementatie artikel 1 richtlijn elektronische handel

Abbreviated LabelGeen
Subject MatterBWBR0041750
CourtFinanciën

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2021.]
Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Wet van 19 december 2018 tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet implementatie artikel 1 richtlijn elektronische handel)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is de wetgeving inzake omzetbelasting aan te passen overeenkomstig artikel 1 van Richtlijn (EU) 2017/2455 van de Raad van 5 december 2017 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG en Richtlijn 2009/132/EG wat betreft bepaalde btw-verplichtingen voor diensten en afstandsverkopen van goederen (PbEU 2017, L 348);

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Wet op de omzetbelasting 1968.]

Artikel II

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

Artikel III

Deze wet wordt aangehaald als: Wet implementatie artikel 1 richtlijn elektronische handel.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 19 december 2018

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Financiën,

M. Snel

Uitgegeven de achtentwintigste december 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT