Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie

Abbreviated LabelGeen
CourtEconomische Zaken
Subject MatterRuimtelijke ordening en milieu | Milieurecht

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Wet van 26 februari 2011, houdende regels omtrent energie-efficiëntie (Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om in het belang van energiebesparing, regels te stellen ter uitvoering van richtlijn 2006/32/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 5 april 2006 (PbEG L 114) betreffende energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten en houdende intrekking van richtlijn 93/76/EEG van de Raad en deze regels samen te voegen met de Wet energiebesparing toestellen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Energiebesparing
§ 1. Begripsbepalingen
Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a. Onze Minister: Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat;

 • b. energie: alle vormen van energieproducten, brandstoffen, warmte, hernieuwbare energie, elektriciteit of elke andere vorm van energie;

 • c. koudenet: geheel van tot elkaar behorende, met elkaar verbonden leidingen, bijbehorende installaties en overige hulpmiddelen dienstbaar aan het transport van koude, behoudens voor zover deze leidingen, installaties en hulpmiddelen zijn gelegen in een gebouw of werk van een verbruiker of van een beheerder van een koudenet en strekken tot toe- of afvoer van koude ten behoeve van dat gebouw of werk;

 • d. warmte: warm water bestemd voor ruimteverwarming en warm tapwater bestemd voor huishoudelijke doeleinden;

 • e. koude: koud water bestemd voor ruimtekoeling;

 • f. eindafnemer: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die energie koopt voor eigen eindgebruik;

 • g. energiegerelateerd product: een in de Europese Unie in de handel gebrachte of in gebruik genomen zaak die tijdens het gebruik een effect heeft op het energieverbruik, met inbegrip van onderdelen die bedoeld zijn om in onder deze wet vallende energiegerelateerde producten te worden ingebouwd en die ten behoeve van eindgebruikers in de handel worden gebracht of in gebruik worden genomen als losse onderdelen waarvan de milieuprestaties onafhankelijk kunnen worden beoordeeld;

 • h. Autoriteit Consument en Markt: de Autoriteit Consument en Markt, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt.

§ 2. Meetinrichtingen voor levering van koude
Artikel 2
 • 1 Een beheerder van een koudenet heeft tot taak er zorg voor te dragen dat binnen een redelijke termijn aan eindafnemers een individuele meetinrichting ter beschikking wordt gesteld die het actuele energieverbruik van koude kan weergeven en die informatie kan geven over de tijd waarin sprake was van daadwerkelijk verbruik, wanneer:

  • a. een eindafnemer hierom vraagt, tenzij het ter beschikking stellen technisch onmogelijk is of financieel niet redelijk is;

  • b. een bestaande meter wordt vervangen, tenzij het ter beschikking stellen technisch onmogelijk is of niet kostenefficiënt is in verhouding tot de geraamde potentiële besparingen op lange termijn;

  • c. een nieuwe aansluiting wordt gemaakt in een nieuw gebouw;

  • d. een gebouw ingrijpend wordt gerenoveerd.

 • 2 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld omtrent:

  • a. de eisen waaraan een meetinrichting als bedoeld in het eerste lid ten minste voldoet;

  • b. de tarieven voor de koop of het gebruik van een meetinrichting als bedoeld in het eerste lid.

 • 3 Een beheerder van een koudenet voorziet in een transparante, eenvoudige en goedkope procedure voor de behandeling van klachten van eindafnemers over de betrouwbaarheid van de meetinrichting.

 • 4 Indien een meetrichting die op afstand uitleesbaar is door een beheerder van een koudenet aan een eindafnemer ter beschikking wordt gesteld, kan die eindafnemer deze meter weigeren. In dat geval wordt door een beheerder van een koudenet een niet op afstand uitleesbare meter ter beschikking gesteld.

 • 5 Een beheerder van een koudenet leest meetgegevens van een eindafnemer, die beschikt over een meetinrichting die op afstand uitleesbaar is, niet op afstand uit indien de eindafnemer hierom verzoekt.

 • 6 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld omtrent de eisen waaraan een meetinrichting ten minste voldoet, waarbij ten aanzien van meetinrichtingen die op afstand uitleesbaar zijn in ieder geval regels worden gesteld ten aanzien van de beveiliging van meetgegevens.

 • 7 Een beheerder van een koudenet installeert een meter bij het leveringspunt.

 • 8 Waar dat technisch haalbaar of kostenefficiënt is installeert een beheerder van een koudenet tevens een individuele meter om het koudeverbruik te meten in iedere eenheid in een appartementengebouw of iedere eenheid in een multifunctioneel gebouw die koude ontvangt uit een koudenet.

 • 9 Als de installatie van een individuele meter niet technisch haalbaar of niet kostenefficiënt is, installeert een beheerder van een koudenet waar dat kostenefficiënt is individuele kostenverdelers.

 • 10 Als de installatie van individuele kostenverdelers niet technisch haalbaar of niet kostenefficiënt is, hanteert een beheerder van een koudenet een andere kostenefficiënte methode voor de meting van het koudeverbruik.

Artikel 3

[Vervallen per 05-03-2011]

§ 3. Verbruiks- en indicatief kosten overzicht van koude
Artikel 4

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over:

 • a. de inrichting van een energiekostenraming, een verbruiks- en indicatief kostenoverzicht en een factuur inzake het verbruik van koude,

 • b. de frequentie van een verbruiks- en indicatief kostenoverzicht inzake het verbruik van koude,

 • c. het verstrekken van gegevens over het verbruik van koude,

 • d. degenen die de informatie, bedoeld in de onderdelen a, b en c, verstrekken,

 • e. het op verzoek van een afnemer toesturen van facturen, factureringsinformatie en energiekostenramingen, eventueel langs elektronische weg,

 • f. de kosten van toegang tot meetgegevens en van facturatie en

 • g. degenen die om de informatie, bedoeld in onderdeel e, kunnen verzoeken,

welke regels kunnen verschillen per categorie van ontvangers van de informatie, bedoeld in de onderdelen a, b en c.

§ 4. Informatieverstrekking over energie
Artikel 5

Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de informatie die netbeheerders, leveranciers van of handelaren in energie met uitzondering van elektriciteit en gas als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Gaswet, verstrekken in of bij contracten, facturen of ontvangstbewijzen over energie, welke regels per energiesoort en per categorie eindafnemers kunnen verschillen.

§ 5. Meetinrichtingen voor levering van elektriciteit, gas en warmte, facturering van en informatieverstrekking over elektriciteit en gas
Artikel 6
 • 1 De artikelen 2, eerste, tweede en zesde lid, 4 tot en met 5 zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van elektriciteit, gas en warmte, met dien verstande dat voor dit artikel en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • a. beheerder van een elektriciteitsnet: de netbeheerder, bedoeld in artikel 1, onderdeel k, van de Elektriciteitswet 1998;

  • b. beheerder van een gasnet: de netbeheerder, bedoeld in artikel 1, onderdeel e, van de Gaswet;

  • c. eindafnemer van elektriciteit: een afnemer, niet zijnde een afnemer als bedoeld in artikel 95a, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998;

  • d. eindafnemer van gas: een afnemer, niet zijnde een afnemer als bedoeld in artikel 43, eerste lid, van de Gaswet;

  • e. eindafnemer van warmte: een persoon die warmte afneemt van een warmtenet en een aansluiting heeft die groter is dan 100 kW.

 • 2 Artikel 2, zevende tot en met tiende lid, zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van warmte, voor zover die aan een aansluiting wordt geleverd die groter is dan 100 kW, met dien verstande dat in artikel 2, zevende lid, in plaats van leveringspunt, warmtewisselaar wordt gelezen.

§ 6. Monitoring
Artikel 7
 • 1 In het kader van het beleid op het gebied van energiebesparing verzamelt, analyseert en bewerkt Onze Minister inlichtingen en gegevens met betrekking tot:

  • a. energieverbruik;

  • b. maatregelen ter verbetering van de energie-efficiëntie;

  • c. overige maatregelen ter verbetering van energiebesparing.

 • 2 Onze Minister gebruikt gegevens of inlichtingen, welke hij heeft verkregen in verband met enige werkzaamheid ten behoeve van de uitvoering van de taak, bedoeld in het eerste lid, uitsluitend voor de uitvoering van die taak.

 • 3 Ter uitvoering van de taak, bedoeld in het eerste lid, kunnen bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld omtrent:

  • a. degenen van wie Onze Minister kan verlangen dat zij hem gegevens en inlichtingen verstrekken;

  • b. de gegevens en inlichtingen waarvan Onze Minister kan verlangen dat zij hem worden verstrekt;

  • c. de termijn waarbinnen de gegevens en inlichtingen aan Onze Minister worden verstrekt;

  • d. de wijze waarop de gegevens en inlichtingen aan Onze Minister worden...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT