Wet implementatie prospectusverordening

Abbreviated LabelGeen
CourtFinanciën
Subject MatterBWBR0042250

[Regeling materieel uitgewerkt per 21-07-2022.]
Geldend van 21-07-2019 t/m heden

Wet van 15 mei 2019 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enkele andere wetten in verband met de implementatie van Verordening (EU) nr. 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG (PbEU 2017, L 168) (Wet implementatie prospectusverordening)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is om regels te stellen ter uitvoering van Verordening (EU) nr. 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG (PbEU 2017, L 168);

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Wet op het financieel toezicht.]

Artikel Ia

De artikelen 1:1, 1:13b, 1:79, 1:80, 1:107, 2:121c, 3:2, 3:5, 3A:23, 4:37c, 5:25g en 5:32a, het bij of krachtens Hoofdstuk 5.1 bepaalde en de bijlagen, behorend bij de artikelen 1:79 en 1:80 van de Wet op het financieel toezicht, de bijlagen 1 en 2 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 1, onder 2°, van de Wet op de economische delicten, artikel 1.1, onderdeel e, onder 1°, van de Wet handhaving consumentenbescherming, artikel XIX van de Wijzigingswet financiële markten 2015 en artikel 193f van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, zoals zij onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet luidden, blijven van toepassing op prospectussen als bedoeld in artikel 46, derde lid, van Verordening (EU) nr. 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG (PbEU 2017, L 168) die...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT