Wet invoering minimumuurloon

Wet van 12 mei 2023, houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (Wet invoering minimumuurloon)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag te herzien, teneinde deze wet beter te laten aansluiten bij de huidige arbeidsmarkt waar variatie in arbeidsduur en (intersectorale) mobiliteit gedurende de loopbaan gebruikelijker is geworden en om de handhaafbaarheid van de wet verder te verbeteren en dat als gevolg daarvan ook andere wetten dienen te worden aangepast; Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag wordt als volgt gewijzigd:ANa artikel 5 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 5

a.

  1. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt verstaan onder arbeidsduur: de tijd dat de werknemer in dienstbetrekking arbeid verricht of de tijd waarover hij recht op loon heeft als bedoeld in artikel 7, vijfde lid. 2. Voor zover het loon niet naar tijdruimte is vastgesteld maar afhankelijk is van de uitvoering van de verrichte arbeid, wordt voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde als arbeidsduur aangemerkt: de daadwerkelijke tijd die de werknemer heeft besteed aan de uitvoering van de verrichte arbeid. 3. Ten aanzien van degene die op grond van artikel 2, tweede en krachtens het derde lid, in dienstbetrekking staat, wordt de arbeidsduur bepaald door de tijd die gemoeid is met de uitvoering van de werkzaamheden. BArtikel 8, eerste lid, komt te luiden:1. Het minimumloon bedraagt: a. voor de toepassing van deze wet: per uur € 10,60; b. voor de toepassing van wetten die ten aanzien van de berekening van uitkeringen of tegemoetkomingen naar deze wet verwijzen: over elke uitbetalingstermijn van een maand € 1.653,60; c. voor de toepassing van de artikelen 7, 7a, 11, 13, 13a en 15 wordt naar evenredigheid met een werkweek van 36 uren gerekend met inachtneming van een uitbetalingstermijn van een dag, een week of een maand. CArtikel 11 komt te luiden:

Artikel 11

Indien ten aanzien van een werknemer op grond van een collectieve arbeidsovereenkomst of een schriftelijke arbeidsovereenkomst sprake is van een vaste overeengekomen arbeidsduur per week en een vaste beloning per maand, en dit in een uitbetalingstermijn van een maand kan leiden tot een beloning lager dan het minimumloon omdat het aantal werkbare dagen in die maand hoger is dan gemiddeld, wordt over een periode van 12 maanden voorafgaand aan die maand of zoveel korter vanaf het tijdstip dat de dienstbetrekking is aangevangen, aan de werknemer gemiddeld per uur tenminste het minimumloon betaald. DArtikel 12 vervalt.EIn artikel 12a, eerste lid, wordt «artikel 12, zesde lid» vervangen door «artikel 5a, tweede lid». FIn artikel 12b, eerste lid, wordt «artikel 12, zesde lid» vervangen door «artikel 5a, tweede lid». GArtikel 13a wordt als volgt gewijzigd:1. Het eerste lid komt te luiden: 1. Indien de feitelijke arbeidsduur van de werknemer binnen een uitbetalingstermijn langer is dan de overeengekomen arbeidsduur wordt deze langere arbeidsduur uitbetaald uiterlijk in de eerstvolgende uitbetalingstermijn na de uitbetalingstermijn waarin deze is ontstaan. 2. In het vierde lid wordt «uitbetalingstermijn, bedoeld in artikel 8, in samenhang met artikel 11,» vervangen door «uitbetalingstermijn» en wordt «De uitbetaling vindt plaats overeenkomstig de bedragen, genoemd in artikel 8, eerste lid, die gelden» vervangen door «De uitbetaling vindt plaats overeenkomstig het bedrag, genoemd in artikel 8, eerste lid, onder a, dat geldt». HArtikel 14 wordt als volgt gewijzigd:1. In het eerste, tweede, vierde tot en met zesde en veertiende lid wordt «artikel 8, eerste lid, onder a» telkens vervangen door «artikel 8, eerste lid, onder b». 2. Het tiende lid komt te luiden: 10. Bij een herziening overeenkomstig het eerste tot en met zesde lid wordt tevens het minimumuurloon, genoemd in artikel 8, eerste lid, onder a, herzien overeenkomstig de volgende formule, waarbij het resultaat naar boven wordt afgerond op een veelvoud van € 0,01:

waarbij:

A = het herziene minimummaandloon overeenkomstig het eerste tot en met zesde lid.

B = het aantal weken per maand dat wordt gesteld op 4,33.

C = het aantal uren per week dat wordt gesteld op 36.IArtikel 15, tweede lid, komt te luiden:2. De in het eerste lid bedoelde som wordt geacht het drievoud van het minimumloon te overschrijden indien deze over de uitbetalingstermijn van een maand, liggende in het tijdvak waarover recht op vakantiebijslag bestaat, gemiddeld meer bedraagt dan het drievoud van het in artikel 8, eerste lid, onder b, genoemde bedrag van het minimumloon. Indien de uitbetalingstermijn betrekking heeft op een andere periode dan een maand, wordt het minimumloon naar evenredigheid berekend. Hierbij wordt voor een uitbetalingstermijn van een week uitgegaan van 4,33 weken in een maand. Indien de uitbetalingstermijn betrekking heeft op een andere arbeidsduur dan een maand of week wordt die andere arbeidsduur vermenigvuldigd met het aantal van de in die termijn begrepen werkdagen, waarbij een maand wordt gesteld op 21,67 werkdagen. Onder werkdag wordt verstaan een dag die behoort tot de arbeidsduur.

ARTIKEL II

De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel 1:1, eerste lid, onderdeel m, wordt «artikel 8, eerste lid, onderdeel a» vervangen door «artikel 8, eerste lid, onderdeel b». BIn artikel 3:7, tweede lid, wordt «artikel 8, eerste lid, onderdeel a» vervangen door «artikel 8, eerste lid, onderdeel b».

ARTIKEL III

De Participatiewet wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel 2, onderdeel c, wordt «artikel 8, eerste lid, onderdeel a» vervangen door «artikel 8, eerste lid, onderdeel b». BIn artikel 6b, eerste lid, wordt...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT