Wet samenvoeging gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout

Abbreviated label:Geen
Court:Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

[Regeling materieel uitgewerkt per 15-09-2020.]
Geldend van 15-09-2018 t/m heden

Wet van 11 juli 2018 tot samenvoeging van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout samen te voegen tot de nieuwe gemeente Noordwijk;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

§ 1. Opheffing, instelling en grenswijziging van gemeenten
Artikel 1

Met ingang van de datum van herindeling worden de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout opgeheven.

Artikel 2

Met ingang van de datum van herindeling wordt de nieuwe gemeente Noordwijk ingesteld, bestaande uit het grondgebied van de op te heffen gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout, zoals aangegeven op de bij deze wet behorende kaart.

§ 2. Overige bepalingen
Artikel 3

Voor de nieuwe gemeente Noordwijk wordt de op te heffen gemeente Noordwijk aangewezen voor de toepassing van artikel 36 van de Wet algemene regels herindeling, in verband met de toepassing van de instructies en reglementen, bedoeld in dat artikel.

Artikel 4

Voor de op te heffen gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout wordt de nieuwe gemeente Noordwijk aangewezen voor de toepassing van de volgende bepalingen van de Wet algemene regels herindeling:

  • a. artikel 39, tweede lid, in verband met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen;

  • b. artikel 41, derde lid, in verband met de deelneming aan gemeenschappelijke regelingen;

  • c. artikel 45, tweede lid, in verband met de overgang van rechten en verplichtingen in verband met de voorziening van drinkwater, elektriciteit en gas.

Artikel 5

[Red: Wijzigt de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II.]

Artikel 6

[Red: Wijzigt de Wet op de rechterlijke indeling.]

Artikel 7

[Red: Wijzigt de Wet veiligheidsregio’s.]

Artikel 8

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT