Wet strategische diensten

Abbreviated labelGeen
CourtBuitenlandse Zaken

Geldend van 24-12-2019 t/m heden

Wet van 29 september 2011, houdende regels inzake de controle op diensten die betrekking hebben op strategische goederen (Wet strategische diensten)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is, om regels te stellen inzake de controle op diensten die betrekking hebben op strategische goederen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Het Europese deel van Nederland
§ 1. Algemene bepalingen
Artikel 1
 • 1 In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • goederen voor tweeërlei gebruik: producten voor tweeërlei gebruik als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van verordening 428/2009;

  • militair eindgebruik: militair eindgebruik als bedoeld in artikel 4, tweede lid, van verordening 428/2009;

  • militaire goederen: de krachtens artikel 3:1 van de Algemene douanewet aangewezen militaire goederen;

  • militaire programmatuur: programmatuur als bedoeld in de door de Raad van de Europese Unie vastgestelde Gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen (PbEU 2010, C 69);

  • militaire technologie: technologie als bedoeld in de door de Raad van de Europese Unie vastgestelde Gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen (PbEU 2010, C 69);

  • Onze Minister: Onze Minister van Buitenlandse Zaken;

  • technische bijstand: de technische ondersteuning in verband met reparaties, ontwikkeling, productie, assemblage, testen, onderhoud, of een andere technische dienst, die in ieder geval de vorm kan aannemen van instructies, training, overdracht van praktische kennis of vaardigheden of adviesdiensten;

  • tussenhandelaar: tussenhandelaar als bedoeld in artikel 2, zesde lid, van verordening 428/2009;

  • tussenhandeldiensten goederen voor tweeërlei gebruik derde land-derde land:

   • a. het onderhandelen over of regelen van overeenkomsten met het oog op de koop, verkoop of levering van goederen voor tweeërlei gebruik die zich niet in de Europese Unie bevinden en niet bestemd zijn voor invoer in de Europese Unie of Bonaire, Sint Eustatius of Saba;

   • b. het ten behoeve van één of meer partijen verkopen of kopen van goederen voor tweeërlei gebruik die zich niet in de Europese Unie bevinden en niet bestemd zijn voor invoer in de Europese Unie of Bonaire, Sint Eustatius of Saba;

  • tussenhandeldiensten goederen voor tweeërlei gebruik EU-derde land:

   • a. het onderhandelen over of regelen van overeenkomsten met het oog op de koop, verkoop of levering van goederen voor tweeërlei gebruik die zich in de Europese Unie bevinden en bestemd zijn voor uitvoer uit de Europese Unie;

   • b. het ten behoeve van één of meer partijen verkopen of kopen van goederen voor tweeërlei gebruik die zich in de Europese Unie bevinden en bestemd zijn voor uitvoer uit de Europese Unie;

  • tussenhandeldiensten militaire goederen:

   • a. het onderhandelen over of regelen van overeenkomsten met het oog op de koop, verkoop of levering van militaire goederen die zich niet in het Europese deel van Nederland en Bonaire, Sint Eustatius en Saba bevinden en niet bestemd zijn voor invoer in het Europese deel van Nederland of Bonaire, Sint Eustatius of Saba;

   • b. het ten behoeve van één of meer partijen verkopen of kopen van militaire goederen die zich niet in het Europese deel van Nederland en Bonaire, Sint Eustatius en Saba bevinden en niet bestemd zijn voor invoer in het Europese deel van Nederland of Bonaire, Sint Eustatius of Saba;

  • verordening 2019/125: de verordening (EU) 2019/125 van het Europees Parlement en de Raad van 16 januari 2019 met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing (PbEU 2019, L 30);

  • verordening 428/2009: de verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad 5 mei 2009 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik (PbEU 2009, L 134);

  • wapenembargo: een wapenembargo ingesteld in een door de Raad van de Europese Unie vastgesteld gemeenschappelijk standpunt of gemeenschappelijk optreden, een besluit van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa of een resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

 • 2 De bepalingen in dit hoofdstuk zijn van toepassing in het Europese deel van Nederland.

§ 2. Diensten met betrekking tot goederen voor tweeërlei gebruik
Artikel 2
 • 1 Het is verboden te handelen in strijd met de artikelen 3, eerste lid, 4, eerste tot en met vierde lid, en 20, eerste en derde lid, van verordening 428/2009 voor zover het betreft de overdracht van programmatuur of technologie, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder iii, van verordening 428/2009.

 • 2 Het is verboden te handelen in strijd met artikel 22, eerste, achtste en tiende lid, van verordening 428/2009 voor zover het betreft de overdracht van programmatuur of technologie, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder iii, van verordening 428/2009.

 • 3 Onze Minister wordt aangewezen als bevoegde autoriteit, bedoeld in de artikelen 4, eerste lid, 9, tweede lid, 11, eerste lid, 13, eerste, tweede en vijfde lid, en 16, vierde lid, van verordening 428/2009, voor zover het betreft de overdracht van programmatuur of technologie, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder iii, van verordening 428/2009.

 • 4 Indien Onze Minister bij beschikking, bedoeld in artikel 4, eerste tot en met derde lid, van verordening 428/2009, heeft bepaald dat de overdracht van daarbij aangewezen programmatuur of technologie, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder iii, van verordening 428/2009 zonder vergunning is verboden, is de adressant van deze beschikking, zodra voor hem aannemelijk is dat de desbetreffende programmatuur en technologie een andere bestemming zullen krijgen dan in de beschikking is vermeld, verplicht onder opgave van redenen van deze gewijzigde bestemming mededeling te doen aan Onze Minister.

Artikel 3
 • 1 Het is verboden technische bijstand te verlenen indien deze bijstand verband houdt met de ontwikkeling, de productie, de behandeling, de bediening, het onderhoud, de opslag, de opsporing, de herkenning of de verspreiding van chemische, biologische of nucleaire wapens of andere nucleaire explosiemiddelen, of voor de ontwikkeling, de productie, het onderhoud of de opslag van raketten die dergelijke wapens naar hun doel kunnen voeren.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing indien:

  • a. het op grond van verordening 428/2009 verboden is zonder vergunning technische bijstand te verlenen als bedoeld in het eerste lid;

  • b. de technische bijstand plaatsvindt in de vorm van overdracht van informatie die:

   • 1°. voor iedereen beschikbaar is of

   • 2°. fundamenteel wetenschappelijk onderzoek is als bedoeld in verordening 428/2009.

 • 3 Onze Minister kan op aanvraag ontheffing verlenen van het eerste lid.

Artikel 4
 • 1 Het is verboden te handelen in strijd met de artikelen 5, eerste lid, en 20, tweede en derde lid, van verordening 428/2009.

 • 2 Onze Minister wordt aangewezen als bevoegde autoriteit, bedoeld in artikelen 5, eerste lid, 10, eerste en tweede lid, en 13, eerste, tweede en vijfde lid, van verordening 428/2009.

 • 3 Het is verboden zonder vergunning van Onze Minister tussenhandeldiensten als bedoeld in artikel 2, vijfde lid, van verordening 428/2009 te verlenen indien:

  • a. deze betrekking hebben op goederen voor tweeërlei gebruik die niet zijn genoemd in bijlage I van verordening 428/2009 en

  • b. de tussenhandelaar door Onze Minister ervan in kennis is gesteld dat de goederen voor tweeërlei gebruik, bedoeld in onderdeel a, geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor één van de in artikel 4, eerste lid, van verordening 428/2009 genoemde doeleinden.

 • 4 Het is verboden zonder vergunning van Onze Minister tussenhandeldiensten als bedoeld in artikel 2, vijfde lid, van verordening 428/2009 te verlenen indien:

  • a. deze betrekking hebben opgoederen voor tweeërlei gebruiken

  • b. de tussenhandelaar door Onze Minister ervan in kennis is gesteld dat de goederen voor tweeërlei gebruik geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor militair eindgebruik in een land van bestemming als bedoeld in artikel 4, tweede lid, van verordening 428/2009.

 • 5 Indien een tussenhandelaar ervan op de hoogte is dat de goederen voor tweeërlei gebruik, bedoeld in het derde lid, onderdeel a, of vierde lid, onderdeel a, waarvoor hij voornemens is tussenhandeldiensten te verlenen, geheel of gedeeltelijk bestemd zijn voor één van de in artikel 4, eerste lid, van verordening 428/2009 genoemde doeleinden of voor militair eindgebruik in een land van bestemming als bedoeld in artikel 4, tweede lid, van verordening 428/2009, deelt hij dit mede aan Onze Minister.

Artikel 5
 • 1 Het is verboden zonder vergunning van Onze Minister tussenhandeldiensten goederen voor tweeërlei gebruik derde land-derde land te verlenen indien een Nederlander of een vreemdeling die in het Europese deel van Nederland een vaste woon- of verblijfplaats heeft deze tussenhandeldiensten verleent, zich niet in de Europese Unie en Bonaire, Sint Eustatius en Saba bevindt en door Onze Minister ervan in kennis is gesteld dat:

  • a. de goederen voor tweeërlei gebruik geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor één van de in artikel 4, eerste lid, van verordening 428/2009 genoemde doeleinden;

  • b. de goederen voor tweeërlei gebruik geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor militair eindgebruik in een land van bestemming als bedoeld in artikel 4, tweede lid, van verordening 428/2009.

 • 2 Indien degene die tussenhandeldiensten goederen voor...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT