Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten 2013

CourtOnderwijs, Cultuur en Wetenschap
Subject MatterOnderwijsrecht
Abbreviated LabelGeen

Geldend van 01-04-2020 t/m heden

Wet van 11 september 2013 inzake regels voor subsidiëring van landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (2013))

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de taken van de Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling en de Stichting Leerplanontwikkeling wettelijk te verankeren en om de middelen voor onderwijsonderzoek doelmatiger en effectiever te organiseren en dat het in verband hiermee wenselijk is een nieuwe Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten vast te stellen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • instelling: rechtspersoon die op grond van artikel 2 of artikel 3 subsidie ontvangt,

 • Onze Minister: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Artikel 2 Taken Stichting SLO
 • 1 Stichting leerplanontwikkeling heeft tot taak:

  • a. het ontwikkelen en onderhouden van landelijke leerplankaders,

  • b. het ondersteunen en adviseren van Onze Minister met betrekking tot leerplanontwikkeling,

  • c. het uitvoeren van onderzoek ter ondersteuning van de taken, genoemd in dit artikel, of

  • d. het uitvoeren van aanvullende activiteiten, niet zijnde activiteiten gericht op het nascholen van leraren, die samenhangen met de taken, genoemd in dit artikel.

 • 2 Onze Minister kan Stichting leerplanontwikkeling subsidie verstrekken voor de taken, genoemd in dit artikel.

Artikel 3 Taken Stichting Cito
 • 2 Onze Minister kan Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling subsidie verstrekken voor de taken, genoemd in het eerste lid.

 • 3 Onze Minister kan Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling subsidie verstrekken voor het ontwikkelen van de toetsen, bedoeld in artikel 11, zevende lid, van de Wet op de expertisecentra.

Artikel 4 Subsidieverlening per boekjaar

Subsidies voor de taken, genoemd in artikel 2, eerste lid, onderdelen a tot en met c, en artikel 3, eerste lid, onderdelen a tot en met d worden per boekjaar verstrekt.

Artikel 5. Kaderbrief SLOA

Onze Minister maakt eenmaal per twee jaar voor 1 april een Kaderbrief SLOA bekend op het terrein van leerplanontwikkeling en de doelen van toetsen en examens. De Kaderbrief SLOA heeft betrekking op de twee kalenderjaren die volgen op het jaar waarin de brief bekend wordt gemaakt.

Artikel 6. Weigeringsgronden

Onverminderd de mogelijkheden tot weigering van subsidieverlening ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan een subsidieverlening worden geweigerd indien Onze Minister van oordeel is dat:

 • a. de aanvraag niet past binnen de Kaderbrief SLOA, of

 • b. mag worden verwacht dat de met subsidiëring beoogde doelstellingen niet worden bereikt.

Artikel 7 Nadere regels ...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT