Wet van 29 september 2011 tot wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2010 (slotwet)

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Wet van 29 september 2011 tot wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2010 (slotwet)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2010 en vastgesteld bij de wet van 28 januari 2010, Stb. 87; Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2010 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de diensten die een baten-lastenstelsel voeren voor het jaar 2010 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnootGegeven te ’s-Gravenhage, 29 september 2011BeatrixDe Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,J. P. H. Donner

Uitgegeven de drieëntwintigste november 2011 De Minister van Veiligheid en Justitie,I. W. Opstelten

Begrotingsstaat Slotwet Koninkrijksrelaties (IV)

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

323 382

16 095

529 371

194 221

1 017 077

790 035

Beleidsartikelen

1

Waarborgfunctie

60 097

60 097

4 857

0

0

0

– 1 503

– 1 503

0

2

Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners

252 100

261 941

11 238

530 240

530 240

194 221

2 910 451

1 019 055

790 035

Niet-Beleidsartikelen

3

Nominaal en onvoorzien

1 344

1 344

0

– 869

– 869

0

– 475

– 475

0

(4)=(1)...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT