Wet van 1 juli 2020 tot wijziging van de Embryowet in verband met de aanpassing van het verbod op geslachtskeuze en gebruik van geslachtscellen en embryo’s ten behoeve van kwaliteitsbewaking

Wet van 1 juli 2020 tot wijziging van de Embryowet in verband met de aanpassing van het verbod op geslachtskeuze en gebruik van geslachtscellen en embryo’s ten behoeve van kwaliteitsbewaking

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de Embryowet aan te passen om geslachtskeuze toe te staan ingeval bij het kind het risico bestaat op een ernstige erfelijke aandoening met een ongelijke geslachtsincidentie en om te voorzien in een grondslag voor het gebruik van geslachtscellen en embryo’s ten behoeve van de bewaking van de kwaliteit van de fertiliteitszorg; Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Embryowet wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel 2, tweede lid, wordt «9» vervangen door «9a».BAan paragraaf 2 wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 9

a.

Geslachtscellen of embryo’s die ten behoeve van eigen geneeskundig gebruik beschikbaar zijn of die ingevolge deze wet ter beschikking zijn gesteld, maar niet meer zullen worden gebruikt voor eigen geneeskundig gebruik of het doel dan wel de doelen waarvoor ze ter beschikking zijn gesteld, mogen worden gebruikt ten behoeve van kwaliteitsbewaking die direct verband houdt met de diagnostische processen of behandelprocessen in de fertiliteitszorg, voorafgaande aan de vernietiging, bedoeld in artikel 7. CIn artikel 26, tweede lid, wordt «voor» vervangen door «op» en wordt aan dat lid aan het slot een zin toegevoegd, luidende «Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is ook niet...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT